500 plus 2021 - Wniosek Korzenna

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Rodzina 500 plus

Co to jest program Rodzina 500 plus?

Rodzina 500 plus w 2021 roku, to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin.
Wsparcie Państwa ma trzy główne cele:

 1. wzrost liczby urodzeń
 2. ograniczenie ubóstwa
 3. wsparcie finansowe rodzin

Rodzina 500+ to finansowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, wypłacane co miesiąc na każde dziecko.

500 plus na każde, nawet pierwsze dziecko

Z programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do 18 lat. Wniosek można składać już na pierwsze dziecko, nie obowiązuje również kryterium dochodowe (zmiany weszły w życie 1 lipca 2019 r.). Wniosek może zostać złożony także przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Jak długo wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie przyznawane jest na rok. Wnioski można składać cyklicznie co roku, dopóki dziecko nie ukończy 18 roku życia.

Czy 500+ przysługuje Polakom mieszkającym za granicą?

Nie, program Rodzina 500 plus obowiązuje tylko na terytorium Polski, a miejsce zamieszkania (nie zameldowania!) w naszym kraju jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia. Dla polskich rodzin mieszkających w krajach UE czy EOG mają zastosowanie ustawy danego państwa. 


Wniosek o 500+

Do kiedy składać wnioski 500 plus?

 • rodzice noworodków - mają czas do 3 miesięcy od narodzin na złożenie wniosku, wtedy świadczenie zostanie wypłacone w całości, z wyrównaniem od dnia urodzenia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tym terminie, świadczenie będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.
 • pozostali rodzice i opiekunowie - aktualny okres rozliczeniowy 500+ kończy się 31 maja 2022. Terminy składania wniosków na rok 2022 zostaną podane już niebawem - wiąże się to ze zmianami, które mają zostać wprowadzone od nowego roku.

W przypadku niezłożenia wniosku, świadczenia na kolejny okres przestaną być wypłacane.

Jak złożyć wniosek o 500+?

Aby uzyskać świadczenie 500 plus ​​​​​należy złożyć druk SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej (miejskim lub gminnym). Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki - w ten sposób dowiesz się, gdzie starać się o świadczenie w Twojej okolicy.

Zamiast wypełniać wzór papierowy, można wypełnić go przez Internet:

 • za pomocą bankowości internetowej - na stronie banku (jeśli posiada taką funkcję) należy zalogować się do konta bankowego i wypełnić odpowiedni formularz,
 • w serwisie Empatia (portal Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) - dla posiadaczy Profilu Zaufanego; wystarczy zalogować się, wypełnić dostępny wniosek i przesłać przez Internet - zgodnie z podaną na portalu instrukcją,
 • za pomocą PUE ZUS - tutaj również wykorzystujemy Profil Zaufany i krok po kroku przechodzimy przez pola formularza.

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Złożenie wniosku Rodzina 500 plus jest całkowicie bezpłatne.

Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia?

Wypłata świadczenia 500+ dokonywana jest do 3 miesięcy od złożenia wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentu.

Jak sprawdzić status złożonego wniosku?

W zależności od sposobu złożenia wniosku, jego aktualny status możemy sprawdzić dwojako:

 • jeśli wniosek został złożony w serwisie Empatia - jego stan sprawdzimy w skrzynce odbiorczej tego portalu,
 • jeśli wniosek został złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, w wersji papierowej listownie lub osobiście, jego stan możemy sprawdzić kontaktując się z organem prowadzącym program 500+.

Do którego dnia miesiąca będzie wypłacane 500 plus?

Wypłaty 500 plus powinny być realizowane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują. Więc w przypadku, w którym dana osoba ma przyznane świadczenie od stycznia, to pieniądze zostaną jej wypłacone najpóźniej 31 stycznia.

500 plus dla niepełnosprawnych - kryteria

Świadczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które spełniają poniższe kryteria:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo Polskie oraz posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, lub też suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego w miejscowości Korzenna oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł).

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie jest wliczana do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono także do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy w miejscowości Korzennadodatek energetyczny w miejscowości Korzenna oraz świadczenia pieniężne z pomocy społecznej​​​​​. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i wliczane jest do dochodu.

500 plus dla emerytów - komu przysługuje?

Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą liczyć na 1500 zł, muszą jednak zmieścić się we wskazanym limicie.

 • Pełną kwotę (1500 złotych) otrzymają jednak jedynie ci, których dochód nie przekracza 1100 złotych miesięcznie.
 • Jeżeli ktoś nie sprosta wymogom limitu, przyjmuje się zasadę - złotówka za złotówkę: gdy ktoś ma dochód 1500 zł, to otrzyma tylko 100 zł dodatku (przekroczenie progu o 400 zł).

Dla większości seniorów instytucją, do której będą musieli się wybrać, aby otrzymać świadczenie, jest ZUS w miejscowości Korzenna. Z kolei rolnicy skorzystają z usług KRUS-u. 

Jak dostać 500 plus dla emerytów? W celu uzyskania świadczenia należy złożyć odpowiedni formularz, do którego trzeba dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację medyczną,
 • inne dokumenty takie jak np. karta rehabilitacji leczniczej.

Osoba, która nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończyła 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, także ma szansę na dodatek.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1465).

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - rodzina 500+ w miejscowości Korzenna?