Fundusz alimentacyjny - kryteria, dokumenty i wniosek o alimenty online lub wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 7 marca 2024 7 min. czytania

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny to pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia. Jakie kryteria należy spełnić, aby dostać alimenty z Funduszu? Jaki wniosek należy złożyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kryteria przyznania alimentów z funduszu

Aby alimenty z funduszu zostały przyznane, należy spełniać określone kryteria i warunki:

 • Warunek formalny: tytuł wykonawczy prawa do alimentów na dziecko od rodzica, zatwierdzony przez sąd, jeśli egzekucja jest nieskuteczna,

 • Kryterium dochodowe: dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Kryterium dochodowe co 3 lata podlega zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji,

 • Kryterium wiekowe:

  • dzieci do ukończenia 18. roku życia,

  • dzieci uczące się – do 25. roku życia,

  • dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Rodzic, który uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi spłacić należności wypłacane na dziecko przez Fundusz Alimentacyjny. Jeżeli nie jest w stanie spłacać ich w terminie, przez co naliczają się odsetki, może złożyć pismo o umorzenie odsetek.

Komu przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 1. Obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce.
 2. Cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce i posiadają:

Kto nie dostanie alimentów z funduszu?

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński.

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie zostanie wypłacone w takiej kwocie, w jakiej sąd przyznał alimenty, jednak nie może być ona większa niż 500 złotych miesięcznie.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o alimenty z funduszu?

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia, może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego

 
Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego - wzór PDF

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1),

 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,

 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji – zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,

 • zaświadczenie o dochodach – w przypadku okresu świadczeniowego 2023/2024 należy okazać dochody za rok 2022, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – tylko, jeśli osoba ukończyła 18. r.ż. i nadal się uczy,

 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty?

Gdzie złożyć wniosek o alimenty?

Wniosek w tej sprawie można złożyć przez Internet, za pomocą rządowej platformy Emp@tia (do tego niezbędny jest Profil Zaufany).

Wniosek i dokumenty można złożyć również w tradycyjnej formie: osobiście lub listownie w odpowiedniej dla danej gminy jednostki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS).

Kiedy przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń?

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną,

 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście lub listownie.

Ile trzeba czekać na decyzję o przyznaniu alimentów?

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października,

 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada,

 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia,

 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku,

 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego.

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Jednym z kryteriów otrzymania świadczenia jest dochód, który może wynosić maksymalnie 1209 złotych na osobę w rodzinie. Przekroczenie tej kwoty nie zawsze dyskwalifikuje wnioskującego z otrzymania świadczenia. Zostanie ono po prostu zmniejszone.

Przykład:

Dochód na osobę w rodzinie: 1300 zł

Kryterium dochodowe: 1209 zł

Wysokość zasądzonych alimentów: 450 zł

1300 - 1209 = 91 zł

450 - 91 = 359 zł

Rodzinie zostanie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 359 złotych.

Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może być niższa niż 100 złotych – jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone tak bardzo, że ostateczna kwota alimentów będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na tzw. okres świadczeniowy – od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Zaległe alimenty od komornika a fundusz alimentacyjny

W przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentów otrzymuje wsparcie z funduszu alimentacyjnego, wszelkie kwoty alimentów pobrane od dłużnika alimentacyjnego powinny najpierw trafiać do organu właściwego wierzyciela, zwykle gminy, na poczet zwrotu należności dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ten proces trwa, aż cała należność zostanie uregulowana. Dopiero po zaspokojeniu tych należności kwoty mogą być przekazywane bezpośrednio osobie uprawnionej.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego online?

Platforma Emp@tia
Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,1 tys. dokumentów!
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Pobierz dokument
Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pobierz dokument
Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz dokument
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Pobierz dokument
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Pobierz dokument
Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.

Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu