Zasiłek stały

Aktualizacja: 27 marca 2021


Czym jest zasiłek stały?

Zasiłek stały to rodzaj świadczenia finansowego, który przysługuje jednoosobowym gospodarstwom domowym i osobom pozostającym w rodzinie przy spełnieniu kryterium pełnoletniości i niezdolności do pracy (całkowitej lub z powodu wieku).

Ile wynosi zasiłek stały?

W przypadku osoby samotnej wysokość zasiłku stałego wyliczana jest z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującym a dochodem danej osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Kwota nie może przekroczyć 645 złotych.

Dla osoby pozostającej w rodzinie oblicza się różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Minimalna wartość każdego zasiłku stałego to 30 złotych.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Samotne gospodarowanie: dana osoba musi być niezdolna do pracy z powodu wieku lub niezdolna do pracy całkowicie, jeżeli jej dochód jest mniejszy od kryterium dochodu osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe. Pozostanie w rodzinie: dana osoba jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna, jeśli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie są mniejsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub w nim zamieszkujesz - przysługuje Ci zasiłek stały, jeśli spełniasz wymagane kryteria przed przyjęciem do domu pomocy społecznej.

Komu nie przysługuje zasiłek stały? 

Osobom pobierającym:

  • rentę socjalną, 
  • świadczenia pielęgnacyjne, 
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (ze względu na termin jego przysługiwania),
  • zasiłek dla opiekuna,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. 


Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać zasiłek stały?

W celu otrzymania zasiłku stałego trzeba udać się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej i tam złożyć wniosek o zasiłek stały. Poza wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • kserokopię orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów (uwzględniane jest również złożenie wniosku o orzeczenie).
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby wnioskującej i jej rodziny,
  • należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Warto skonsultować dobór dokumentów z pracownikiem socjalnym - powinien on wskazać wymagane dokumenty, które będą niezbędne do przyznania zasiłku stałego.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznaje się na wniosek osoby spełniające wymienione kryteria. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który sprawdza sytuację finansową, osobistą i rodzinną.


Gdzie można złożyć wniosek o zasiłek stały w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek o zasiłek stały

Przykładowy wzór wniosku o zasiłek stały

Pobierz dokument


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.