Zasiłek stały

Aktualizacja: 27 sierpnia 2021

Czym jest zasiłek stały?

Zasiłek stały to rodzaj świadczenia finansowego, który przysługuje jednoosobowym gospodarstwom domowym i osobom pozostającym w rodzinie przy spełnieniu kryterium pełnoletniości i niezdolności do pracy (całkowitej lub z powodu wieku).

Ile wynosi zasiłek stały?

W przypadku osoby samotnej wysokość zasiłku stałego wyliczana jest z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem danej osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 645 złotych.

Dla osoby pozostającej w rodzinie oblicza się różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Minimalna wartość każdego zasiłku stałego to 30 złotych.

Komu przysługuje zasiłek stały?

 • Samotne gospodarowanie: dana osoba musi być niezdolna do pracy z powodu wieku lub niezdolna do pracy całkowicie, jeżeli jej dochód jest mniejszy od kryterium dochodu osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.
 • Pozostanie w rodzinie: dana osoba jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna, jeśli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie są mniejsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub w nim zamieszkujesz - przysługuje Ci zasiłek stały, jeśli spełniasz wymagane kryteria przed przyjęciem do domu pomocy społecznej.

Komu nie przysługuje zasiłek stały? 

Świadczenia nie otrzymają osoby pobierające:

 • rentę socjalną
 • świadczenia pielęgnacyjne
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (ze względu na termin jego przysługiwania),
 • zasiłek dla opiekuna,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. 


Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać zasiłek stały?

W celu otrzymania zasiłku stałego trzeba udać się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki, aby dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek w swojej okolicy.

Poza wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów (uwzględniane jest również złożenie wniosku o orzeczenie).
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby wnioskującej i jej rodziny,

Należy zabrać ze sobą również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, na przykład paszport.

Warto skonsultować dobór dokumentów z pracownikiem socjalnym - powinien on wskazać, które z nich będą niezbędne do przyznania zasiłku stałego.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznaje się na wniosek osoby spełniające wymienione kryteria. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który sprawdza sytuację finansową, osobistą i rodzinną.

Podstawa prawna

 • Art. 6, art. 8, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 19, pkt 20, art. 37, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1788);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 53 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.).

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zasiłek stały w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - zasiłek stały

Przykładowy wzór wniosku o zasiłek stały [DOC]

Pobierz dokument