Program Dostępność Plus - wniosek o zapewnienie dostępności PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 26 czerwca 2023

Program Dostępność Plus

Osoby niepełnosprawne na co dzień zmagają się z wieloma utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu. Aby zniwelować jak najwięcej barier, stworzono program Dostępność Plus. Jakie są jego główne założenia i warunki? Kto może złożyć wniosek o dostępność? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Założenia programu Dostępność Plus

Celem programu Dostępność Plus jest umożliwienie swobodnego dostępu do dóbr i usług, a także angażowania się w życie społeczne i kulturalne osobom o szczególnych potrzebach np. niepełnosprawnym, (np.głuchym, niewidzącym), kobietom w ciąży, osobom starszym. Program koncentruje się głównie na dostosowywaniu środków transportu, budynków i innych elementów architektury do potrzeb każdego obywatela. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać problem z dostępnością np. niemożność wejścia do środka transportu, instytucji publicznej/kulturalnej poprzez wniosek o dostępność.

Działania w ramach programu Dostępność Plus skupione są na 8 obszarach:

Założenia programu Dostępność Plus

 • architektura, 
 • transport, 
 • edukacja, 
 • służba zdrowia, 
 • cyfryzacja, 
 • usługi, 
 • konkurencyjność, 
 • koordynacja.

Kiedy można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności?

Wniosek można złożyć w sytuacji, gdy osoba o szczególnych potrzebach musi wykonać kilka dodatkowych czynności, poprosić o pomoc lub czymś się posłużyć, aby załatwić swoją sprawę np. wejść do autobusu, dostać się do instytucji publicznej. 

Kto może złożyć wniosek o dostępność?

W przypadku braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami, czyli m.in.:

Kto może złożyć wniosek o dostępność?

 • osoba na wózku inwalidzkim, 
 • osoba poruszająca się o kulach,
 • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osoba niewidoma lub słabowidząca,
 • osoba głucha lub słabosłysząca,
 • osoba głuchoniema,
 • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
 • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
 • kobieta w ciąży,
 • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
 • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
 • osoba o nietypowym wzroście,
 • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.
 • przedstawiciel ustawowy osoby o szczególnych potrzebach - rodzic, opiekun, kurator, małżonek. 

W przypadku braku dostępności cyfrowej, złożenie żądania zapewnienia dostępności cyfrowej może złożyć każdy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o dostępność w ramach programu Dostępność Plus

Wymagane dokumenty

Jeżeli wniosek  osobiście składa osoba o szczególnych potrzebach, wówczas nie musi dołączać do wniosku żadnego dodatkowego dokumentu. 
W sytuacji, gdy wniosek składa przedstawiciel ustawowy, do wniosku o dostępność należy dołączyć wyłącznie dokument potwierdzający bycie przedstawicielem ustawowym np. akt małżeństwa, akt urodzenia, postanowienie sądu. 

Jakie informacje musi zawierać wniosek o zapewnienie dostępności?

Dokument musi zawierać:

 • nazwę i dane kontaktowe podmiotu publicznego, do którego zostanie złożony wniosek o zapewnienie dostępności, w tym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynki ePUAP
 • imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 • dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • informacje o sprawie, którą chciano załatwić w instytucji publicznej - w przypadku wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
 • adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej, która ma być dostępna cyfrowo - w przypadku żądania dostępności cyfrowej,
 • opis, na czym polega problem i wskazanie alternatywnego sposobu jego rozwiązania.

Dokument można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru.

Zapewnienie dostępności - wzór wniosku DOC

Ile kosztuje złożenie wniosku o dostępność?

Złożenie wniosku jest bezpłatne

Gdzie złożyć wniosek o dostępność?

Wniosek należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku. Dokument można dostarczyć:

 • osobiście,
 • listownie na adres instytucji,
 • przez Internet, za pomocą ePUAP lub usługi “Pismo Ogólne” - jeżeli instytucja daje taką możliwość (wymagany Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany).
 • na adres e-mail placówki.

Jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności online?

Jak złożyć wniosek o dostępność przez Internet? 

 1. Należy wejść na ePUAP i wyszukać usługę “Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotu publicznego”
 2. Następnie należy wybrać podmiot, do którego ma zostać przesłany wniosek. 
 3. Po wybraniu instytucji, trzeba zalogować się do Profilu Zaufanego.
 4. Na stronie pojawi się formularz, który należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami.
 5. Po upewnieniu się, że wszystkie dane we wniosku zostały poprawnie uzupełnione, trzeba podpisać wniosek podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 6. Ostatnim krokiem jest przesłanie wniosku.

Jeżeli instytucja, do której ma być kierowany wniosek, nie widnieje w ePUAP, wniosek można przesłać na adres mailowy instytucji. Ważne jest, aby znalazł się na nim podpis elektroniczny, np. podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany. 

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Podmiot ma 14 dni na rozpatrzenie formularza i zapewnienie dostępności. W przypadku zapewnienia dostępności strony internetowej (np. dla niewidomych), rozpatrzenie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Natomiast jeśli we wskazanych terminach podmiot nie będzie w stanie wykonać wniosku, wtedy może wydłużyć termin realizacji wniosku do maksymalnie 2 miesięcy.

Kiedy i gdzie można złożyć skargę?

Prawo do złożenia skargi na brak dostępności w podmiocie publicznym osoba posiadająca interes faktyczny ma w przypadku:

 • gdy podmiot nie odpowie na złożony wniosek,
 • jeśli sposób, w jaki podmiot zapewnił dostępność, nie odpowiada temu, o co zawnioskowano,
 • podmiot odmówił dostępności.

Skargę na brak dostępności wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, natomiast na brak zapewnienia dostępności cyfrowej składa się do podmiotu publicznego, którego strony internetowej lub aplikacji mobilnej dotyczy skarga.
 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program Dostępność Plus w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę program Dostępność Plus online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,8 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności [PDF]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej [DOC]
Pobierz dokument