500 plus Rzeszów na dziecko, dla niepełnosprawnych i emerytów - wniosek online 2023

Weryfikacja: 7 grudnia 2022

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin. Wsparcie Państwa ma trzy główne cele: wzrost liczby urodzeń, ograniczenie ubóstwa i wsparcie finansowe rodzin. O świadczenie mogą starać się rodzice na każde dziecko, pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy. Jak je uzyskać? Gdzie złożyć wniosek? Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące programu 500 plus.

500 plus na każde, nawet pierwsze dziecko

Z programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 18, pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz emeryci. Wniosek można składać już na pierwsze dziecko, nie obowiązuje również kryterium dochodowe. Wniosek może zostać złożony także przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.

500 plus dla niepełnosprawnych kryteria

500 plus dla niepełnosprawnych

Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają poniższe kryteria:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo polskie oraz posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, lub też suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej w Rzeszowiezasiłku pielęgnacyjnego w Rzeszowie oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1396,13 zł).

Jeśli wnioskujący pobiera emeryturę w Rzeszowie, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących mu świadczeń.

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie jest wliczana do dochodu, na podstawie którego wylicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono także do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy w Rzeszowiedodatek energetyczny w Rzeszowie oraz świadczenia pieniężne z ośrodka pomocy społecznej. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i wliczane jest do dochodu.

500 plus dla emerytów

500 plus dla emerytów komu przysługuje?

Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą liczyć na 500 zł, muszą jednak zmieścić się we wskazanym limicie.

 • Pełną kwotę (500 złotych) otrzymają seniorzy, których dochód nie przekracza 1396,13 zł brutto.
 • Jeżeli ktoś nie sprosta wymogom limitu, przyjmuje się zasadę „złotówka za złotówkę”:  za każde przekroczenie wskazanego progu o złotówkę, kwota świadczeń będzie mniejsza o złotówkę.

Dla większości seniorów instytucją, do której będą musieli się wybrać, aby otrzymać świadczenie, jest ZUS. Z kolei rolnicy skorzystają z usług KRUS-u

Jak dostać 500 plus dla emerytów? W celu uzyskania świadczenia należy złożyć odpowiedni formularz, do którego trzeba dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację medyczną,
 • inne dokumenty takie jak np. karta rehabilitacji leczniczej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed terminem składania wniosku).

Emeryci mogą starać się również o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Rzeszowie dokumentu uprawniającego do wielu zniżek i udogodnień.

Czy 500+ przysługuje Polakom mieszkającym za granicą?

Nie, program Rodzina 500 plus obowiązuje tylko na terytorium Polski, a miejsce zamieszkania (nie miejsce zameldowania!) w naszym kraju jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia. Dla polskich rodzin mieszkających w krajach UE czy EOG mają zastosowanie ustawy danego państwa. 

500 plus a przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Ze świadczenia 500 plus mogą również korzystać rodzice, którzy np. pracują poza granicami Polski. Program Rodzina 500 plus objęty jest przepisami o koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepisy o koordynacji stosowane są w przypadku gdy:

 • wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka mieszka w innym kraju,
 • wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka pracuje w innym kraju,
 • wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka w innym kraju pobiera świadczenia takie jak: renta, emerytura czy zasiłek dla bezrobotnych.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest spełnienie określonych kryteriów, w tym kryterium finansowego. W Polsce świadczenie przyznawane jest w pełnej wysokości, niezależnie od państwa pierwszeństwa, które jest określone w przepisach unijnych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o 500 plus online

Do kiedy składać wnioski 500 plus?

Do kiedy należy składać wnioski 500 plus?

 • Rodzice noworodków mają czas do 3 miesięcy od narodzin na złożenie wniosku, wtedy świadczenie zostanie wypłacone w całości, z wyrównaniem od dnia urodzenia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tym terminie, świadczenie będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.
 • Pozostali rodzice i opiekunowie, osoby niepełnosprawne i seniorzy aktualny okres rozliczeniowy 500+ skończył się 31 maja 2022. Wnioski o przedłużenie świadczenia można składać od 1 lutego 2022 roku.

W przypadku niezłożenia wniosku, świadczenia na kolejny okres przestaną być wypłacane.

Jak złożyć wniosek o 500+ w Rzeszowie?

W 2022 roku zniknęła możliwość składania papierowych wniosków o 500 plus. Aby uzyskać świadczenie 500 plus w Rzeszowie należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez Internet:

 • za pomocą bankowości internetowej na stronie banku (jeśli jest tam taka funkcja) należy zalogować się do konta bankowego i wypełnić odpowiedni formularz,
 • w serwisie [email protected] (portal Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) dla posiadaczy Profilu Zaufanego; wystarczy zalogować się, wypełnić dostępny wniosek i przesłać przez Internet zgodnie z podaną na portalu instrukcją,
 • za pomocą PUE ZUS tutaj również wykorzystuje się Profil Zaufany i krok po kroku przechodzi przez pola formularza.

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Złożenie wniosku Rodzina 500 plus jest bezpłatne.

Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia w Rzeszowie?

Wypłata świadczenia 500+ w Rzeszowie dokonywana jest do 3 miesięcy od złożenia wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentu. Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Jak sprawdzić status złożonego wniosku w Rzeszowie?

W zależności od sposobu złożenia wniosku w Rzeszowie, jego aktualny status można sprawdzić dwojako:

 • jeśli wniosek został złożony w serwisie Empatia jego stan można sprawdzić w skrzynce odbiorczej tego portalu,
 • jeśli wniosek został złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub PUE ZUS jego stan można sprawdzić, kontaktując się z organem prowadzącym program 500+ lub zalogować się do PUE ZUS.

Do którego dnia miesiąca będzie wypłacane 500 plus w Rzeszowie?

Wypłaty 500 plus powinny być realizowane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują. Więc w przypadku, w którym dana osoba ma przyznane świadczenie od stycznia, to pieniądze zostaną jej wypłacone najpóźniej 31 stycznia. Terminy wypłat 500 plus zostały ustalone na 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Jak długo wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie przyznawane jest na rok. Wnioski można składać cyklicznie każdego roku, dopóki spełniane będą warunki przyznania świadczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2022 poz. 1577);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. 2019 poz. 1177)

Gdzie załatwić sprawę rodzina 500 plus w Rzeszowie?

Od początku 2022 roku wniosek można złożyć wyłącznie online, poprzez bankowość internetową, portal [email protected] lub PUE ZUS.

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie