500 plus Katowice na dziecko, dla niepełnosprawnych i emerytów - wniosek online 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 26 października 2023

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin. Wsparcie Państwa ma trzy główne cele: wzrost liczby urodzeń, ograniczenie ubóstwa i wsparcie finansowe rodzin. O świadczenie mogą starać się rodzice na każde dziecko, pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy. Jak je uzyskać? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Warto wiedzieć:

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane od stycznia 2024 r.

500 plus na każde, nawet pierwsze dziecko

Z programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 18, pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz emeryci. Wniosek można składać już na pierwsze dziecko, nie obowiązuje również kryterium dochodowe. Wniosek może zostać złożony także przez rodzica samotnie wychowującego dziecko.

500 plus dla niepełnosprawnych kryteria

500 plus dla niepełnosprawnych

Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają poniższe kryteria:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo polskie oraz posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, lub też suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej w Katowicachzasiłku pielęgnacyjnego w Katowicach oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń oraz zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2157,80 zł brutto).

Kwota 2157,80 zł nie uwzględnia renty rodzinnej przyznanej dziecku, które zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia, lub w trakcie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Jeśli wnioskujący pobiera emeryturę w Katowicach, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących mu świadczeń.

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie jest wliczana do dochodu, na podstawie którego wylicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono także do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy w Katowicachdodatek energetyczny w Katowicach oraz świadczenia pieniężne z ośrodka pomocy społecznej. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i wliczane jest do dochodu.

500 plus dla emerytów

500 plus dla emerytów komu przysługuje?

Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą liczyć na 500 plus, muszą jednak zmieścić się we wskazanym limicie.

 • Pełną kwotę (500 złotych) otrzymają seniorzy, których dochód nie przekracza 1396,13 zł brutto.
 • Jeżeli ktoś nie sprosta wymogom limitu, przyjmuje się zasadę „złotówka za złotówkę”:  za każde przekroczenie wskazanego progu o złotówkę, kwota świadczeń będzie mniejsza o złotówkę.

Dla większości seniorów instytucją, do której będą musieli się wybrać, aby otrzymać świadczenie, jest ZUS. Z kolei rolnicy skorzystają z usług KRUS-u

Jak dostać 500 plus dla emerytów? W celu uzyskania świadczenia należy złożyć odpowiedni formularz, do którego trzeba dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację medyczną,
 • inne dokumenty takie jak np. karta rehabilitacji leczniczej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed terminem składania wniosku).

Emeryci mogą starać się również o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Katowicach dokumentu uprawniającego do wielu zniżek i udogodnień.

Czy 500+ przysługuje Polakom mieszkającym za granicą?

Nie, program Rodzina 500 plus obowiązuje tylko na terytorium Polski, a miejsce zamieszkania (nie miejsce zameldowania!) w naszym kraju jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia. Dla polskich rodzin mieszkających w krajach UE czy EOG mają zastosowanie ustawy danego państwa. 

500 plus dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce:

 • obywatelom UE/EFTA,
 • pozostałym cudzoziemcom, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające legalny pobyt w Polsce i prawo do pracy, takie jak np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy".

500 plus a przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Ze świadczenia 500 plus mogą również korzystać rodzice, którzy np. pracują poza granicami Polski. Program Rodzina 500 plus objęty jest przepisami o koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepisy o koordynacji stosowane są w przypadku gdy:

 • wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka mieszka w innym kraju,
 • wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka pracuje w innym kraju,
 • wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka w innym kraju pobiera świadczenia takie jak: renta, emerytura czy zasiłek dla bezrobotnych.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest spełnienie określonych kryteriów, w tym kryterium finansowego. W Polsce świadczenie przyznawane jest w pełnej wysokości, niezależnie od państwa pierwszeństwa, które jest określone w przepisach unijnych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o 500 plus online

Do kiedy składać wnioski 500 plus?

Do kiedy należy składać wnioski 500 plus?

 • Rodzice noworodków mają czas do 3 miesięcy od narodzin na złożenie wniosku, wtedy świadczenie zostanie wypłacone w całości, z wyrównaniem od dnia urodzenia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tym terminie, świadczenie będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.
 • Pozostali rodzice i opiekunowie, osoby niepełnosprawne i seniorzy okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 lutego 2023 roku. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2023 r. wniosek należało złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy.

W przypadku niezłożenia wniosku, świadczenia na kolejny okres przestaną być wypłacane.

Jak złożyć wniosek o 500+ w Katowicach?

W 2022 roku zniknęła możliwość składania papierowych wniosków o 500 plus. Aby uzyskać świadczenie 500 plus w Katowicach, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez Internet:

 • za pomocą bankowości internetowej na stronie banku (jeśli jest tam taka funkcja) należy zalogować się do konta bankowego i wypełnić odpowiedni formularz,
 • w serwisie Emp@tia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) dla posiadaczy Profilu Zaufanego; wystarczy zalogować się, wypełnić dostępny wniosek i przesłać przez Internet zgodnie z podaną na portalu instrukcją,
 • za pomocą PUE ZUS tutaj również wykorzystuje się Profil Zaufany i krok po kroku przechodzi przez pola formularza.

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Jakie są koszty złożenia wniosku?

Złożenie wniosku Rodzina 500 plus jest bezpłatne.

Jak długo się czeka na przyznanie świadczenia w Katowicach?

Wypłata świadczenia 500+ w Katowicach dokonywana jest do 3 miesięcy od złożenia wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentu. Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Jak sprawdzić status złożonego wniosku w Katowicach?

W zależności od sposobu złożenia wniosku w Katowicach jego aktualny status można sprawdzić dwojako:

 • jeśli wniosek został złożony w serwisie Empatia jego stan można sprawdzić w skrzynce odbiorczej tego portalu,
 • jeśli wniosek został złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub PUE ZUS jego stan można sprawdzić, kontaktując się z organem prowadzącym program 500+ lub zalogować się do PUE ZUS.

Do którego dnia miesiąca będzie wypłacane 500 plus w Katowicach?

Wypłaty 500 plus powinny być realizowane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują. Więc w przypadku, w którym dana osoba ma przyznane świadczenie od stycznia, to pieniądze zostaną jej wypłacone najpóźniej 31 stycznia. Terminy wypłat 500 plus zostały ustalone na 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

W roku 2023 harmonogram wypłat świadczenia wygląda następująco. Osobie, która złoży wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
 • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Jak długo wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie przyznawane jest na rok. Wnioski można składać cyklicznie każdego roku, dopóki spełniane będą warunki przyznania świadczenia.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rodzina 500 plus w Katowicach?

Od początku 2022 roku wniosek można złożyć wyłącznie online, poprzez bankowość internetową, portal Emp@tia lub PUE ZUS.