Świadczenie przedemerytalne - ile wynosi w 2024 roku i czy wlicza się do emerytury?

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 13 marca 2024 12 min. czytania

Świadczenie przedemerytalne

Osoby w wieku przedemerytalnym, które m.in. ze względu na swój wiek nie potrafią znaleźć zatrudnienia, mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci świadczenia przedemerytalnego.  Czym jest świadczenie przedemerytalne, komu przysługuje, ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne jest przeznaczone dla osób w wieku przedemerytalnym (dla kobiet wiek emerytalny wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65), które są uprawnione do otrzymywania emerytury ze względu na staż pracy, jednak obecnie pozbawione są źródła przychodu.

Warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego

Warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego podzielone są na 2 kategorie: wspólne oraz indywidualne.

Warunki wspólne

Świadczenie przysługuje osobie, która:

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Warunki przyznania świadczenia przedemerytalnego

Warunki indywidualne

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełniać warunki wspólne oraz jeden z warunków indywidualnych:

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy, u którego wnioskujący był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończył co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym wnioskujący był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ukończył co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn,
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym wnioskujący był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, udowodni okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,
 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy, u którego wnioskujący był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, udowodni okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn,
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy wnioskujący posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, oraz wykaże, że przez co najmniej 10 lat pracował w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcję wyrobów zawierających azbest oraz pracował w nich we wrześniu 1997 r., a rozwiązanie stosunku pracy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • stosunek pracy wnioskującego został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeśli:
  • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn, które nie dotyczą pracowników, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - zwolnienia grupowe lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy, lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy, który zatrudniał mniej niż 20 pracowników, albo
  • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego niewypłacalności, likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych, albo
  • stosunek pracy wygasł z powodu śmierci pracodawcy lub w wyniku przejścia zakładu pracy albo jego części na innego pracodawcę, który nie zaproponował nowych warunków pracy i płacy, albo
  • wnioskujący rozwiązał stosunek pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę,
 • do dnia ogłoszenia upadłości wnioskujący nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące prowadził pozarolniczą działalność i za ten okres opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, a do dnia ogłoszenia upadłości ukończył co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) oraz 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym dla uznania, że nastąpiła upadłość, jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości,
 • wnioskujący zarejestrował się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty oraz do tego dnia ukończył co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnął okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - warunek indywidualny dla osób, które utraciły prawo do pobierania renty z powodu niezdolności do pracy,
 • wnioskujący zarejestrował się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawował opiekę. Zasiłek pobierał nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, a do dnia ustania prawa do niego ukończył co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - warunek indywidualny dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawował opiekę. 

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2024 roku?

Aktualnie świadczenie przedemerytalne wynosi 1794,70 zł brutto. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, zgodnie z tymi samymi zasadami, które obowiązują dla emerytur i rent.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Wniosek o świadczenie przedemerytalne - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Aby zyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego (ESP),
 • świadectwo pracy – w świadectwie powinna być informacja, z jakich przyczyn został rozwiązany stosunek pracy;
 • dokument wyjaśniający, w jaki sposób zakończono stosunek pracy - jeżeli świadectwo pracy nie zawiera takiej informacji;
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych (formularz ERP-6);
 • zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, które potwierdzają staż ubezpieczenia wnioskującego (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym;
 • dokumenty potwierdzające staż ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polska zawarła umowę o zabezpieczeniu społecznym lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – jeśli wnioskujący pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • dokument z urzędu pracy, który potwierdza, że wnioskujący:
  • pobierał zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni;
  • jest bezrobotny;
  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w czasie, gdy pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych;
 • decyzję o utracie prawa do zasiłku - jeśli wnioskujący utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu, na jaki został przyznany;
 • dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie rejestracji w urzędzie pracy – jeśli wnioskujący ubiega się o świadczenie przedemerytalne z powodu ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • zaświadczenie określające wielkość użytków rolnych nieruchomości rolnej w hektarach przeliczeniowych – jeśli wnioskujący jest właścicielem, posiadaczem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej;
 • formularz EUZ – jeśli wnioskujący chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w terminie nieprzekraczającym:

 • 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • 30 dni od ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, jeżeli zatrudnienie to zostało podjęte na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy i ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego okres tych prac jest zaliczany.

Opóźnienie w złożeniu wniosku wiąże się z odrzuceniem przyznania świadczenia przedemerytalnego. Istnieje natomiast możliwość wystąpienia o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o to świadczenie.

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście w placówce ZUS - wniosek można złożyć w formie papierowej lub ustnie do protokołu → wyszukiwarka,
 • listownie na adres wybranego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przez Internet, przez PUE ZUS.

Ile czeka się na decyzję ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 2 miesiące na wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia przedemerytalnego. 

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Jeżeli wnioskujący nie jest zadowolony z decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może się od niej odwołać w ciągu miesiąca od otrzymanej decyzji. Odwołanie zaadresowane do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składa się za pośrednictwem ZUS w formie ustnej (do protokołu) lub pisemnej. 

Świadczenie przedemerytalne a praca

Zgodnie z informacją udzieloną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoba która pobiera świadczenie przedemerytalne ma prawo do uzyskiwania przychodu z innych źródeł. Na uwadze należy mieć to, że przychody podlegają oskładkowaniu i muszą mieścić się w limitach ustalonych przez ZUS, w przypadku przekroczenia limitów kwota świadczenia może zostać zmniejszona lub ulec zawieszeniu.

Świadczenie przedemerytalne po rencie z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku zakończenia prawa do renty z powodu niezdolności do pracy obowiązują inne reguły ustalania wysokości świadczenia przedemerytalnego. W takiej sytuacji świadczenie przedemerytalne jest przyznawane w wysokości ostatnio ustalonej renty, jednak nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej świadczenia przedemerytalnego.

Czy świadczenie przedemerytalne wlicza się do emerytury?

Nie. Pobieranie świadczenia przedemerytalnego w żaden sposób nie wlicza się do wysokości przyszłej emerytury.

Wypłata świadczenia przedemerytalnego

Wypłata świadczenia przedemerytalnego 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wypłacać świadczenie przedemerytalne pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać wnioskującemu.

Jak długo można pobierać świadczenie przedemerytalne? 

Świadczenie jest wypłacane przez ZUS do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kiedy ustanie prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustanie:

 • na wniosek świadczeniobiorcy;
 • w dniu poprzedzającym dzień, od którego przyznano emeryturę (przez ZUS, KRUS lub inny organ emerytalno-rentowy);
 • w dniu poprzedzającym dzień, w którym osiągnięty zostanie powszechny wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat);
 • w dniu, w którym zostało się właścicielem lub objęto w posiadanie nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.

Prawo do zasiłku ustanie także z chwilą śmierci osoby, która była do niego uprawniona. Świadczenie może również zostać zawieszone lub zmniejszone, jeśli uzyska się dodatkowe dochody.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - Świadczenie przedemerytalne w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę Świadczenie przedemerytalne online?

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,8 tys. dokumentów!
Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Pobierz dokument
Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia członków rodziny świadczeniobiorcy [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o świadczenie przedemerytalne [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu