Ekshumacja zwłok - informacje, koszt po 20, 30, 40, 50, 60 latach i wniosek o zezwolenie PDF wzór 2022

Chcąc przenieść z grobu ciało lub szczątki zmarłego, należy posiadać zgodę państwowego inspektora sanitarnego. Ekshumacji można dokonywać tylko w określonych warunkach i czasie, dlatego wiąże się z kilkoma formalnościami. Kiedy i gdzie złożyć wniosek w tej sprawie? Ile kosztuje ekshumacja po 20, 30, 40, 50 i 60 latach? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Ekshumacja zwłok

Czym jest ekshumacja? 

Ekshumacja to procedura polegająca na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu w celu oględzin sądowych, lub lekarskich bądź przeniesienia do innego miejsca spoczynku. Powinno się jej dokonywać w ścisłych warunkach sanitarnych, dlatego, aby ekshumacja była legalna, należy wnioskować o zgodę na jej wykonanie.

Kogo należy powiadomić o zamiarze ekshumacji?

O zamiarze przeprowadzenia ekshumacji należy powiadomić:

 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
 • zarząd cmentarza.

Co grozi za dokonanie ekshumacji bez pozwolenia?

Za przeprowadzenie ekshumacji bez odpowiedniego zezwolenia grozi kara grzywny lub nawet aresztu.

Kiedy można dokonać ekshumacji zwłok?

Kiedy można dokonać ekshumacji?

Ekshumacji w Polsce dokonuje się w godzinach porannych, w okresie od 16 października do 15 kwietnia każdego roku. Może się ona odbyć w innym czasie, jednak wyłącznie za zgodą inspektora sanitarnego.

W przypadku osób zmarłych na chorobę zakaźną, na przykład:

 • cholerę,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżumę,
 • gorączkę powrotną,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • nosaciznę,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wściekliznę,
 • żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne,

ekshumację będzie można przeprowadzić po co najmniej 2 latach od dnia zgonu.

Ile kosztuje ekshumacja zwłok?

Ile kosztuje ekshumacja?

Ceny ekshumacji ustalane są przez zakłady pogrzebowe i zależą m.in. od:

 • daty pochowania ekshumowanych szczątków oraz ich ilości,
 • formy pochówku (trumna/urna),
 • miejsca, z którego ekshumowane są szczątki oraz nowego miejsca przeznaczenia,
 • opłaty za miejsce, jaką pobiera cmentarz.

Koszty ekshumacji mocno się wahają i mogą wynosić średnio od 500 do nawet 2000 złotych. Szczegółowych informacji na temat ceny należy szukać w zakładzie pogrzebowym.

Cena ekshumacji zwłok po 20, 30, 40, 50, 60 latach

Niestety, ciężko jest dokładnie określić cenę ekshumacji, gdyż zależy ona od indywidualnych czynników wymienionych powyżej. Warto jednak wspomnieć, że im starsze są szczątki, które mają zostać wydobyte, tym bardziej skomplikowana staje się procedura, a co za tym idzie - cena będzie rosła. Zatem przy bardzo starych szczątkach należy przygotować się na większe koszty.

Przykładowy cennik ekshumacji zwłok po latach :

     1. ekshumacja do 10 lat od pochówku:

 • z grobu do 120 cm - ok. 1000 zł,
 • z grobu powyżej 120 cm – ok. 1700 zł, 

     2.  ekshumacja powyżej 10 lat od pochówku:

 • z grobu do 120 cm - ok. 650 zł,
 • z grobu powyżej 120 cm - ok. 1300 zł.

Kto może złożyć wniosek o ekshumację zwłok?

Kto może złożyć wniosek o ekshumację?

Wniosek o ekshumację mogą złożyć wyłącznie osoby, które są uprawnione do pochowania zmarłego. Należą do nich:

 • mąż, żona;
 • krewni zstępni - dziecko, wnuk, prawnuk;
 • krewni wstępni - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie;
 • krewni boczni, do 4. stopnia pokrewieństwa - rodzeństwo, ciotki, stryjkowie, siostry lub bracia cioteczni;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia - teść, teściowa, zięć, synowa.

Ekshumacja z urzędu

Czasem ekshumacje odbywają się:

 • przez zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji danego wojewody, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego w przypadku zmiany przeznaczenia terenu obecnego cmentarza.

Kiedy złożyć wniosek o ekshumacje?

Wniosek o ekshumacje można złożyć w dowolnym momencie.


Wniosek o ekshumację zwłok

Wniosek o ekshumację zwłok - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Wraz z wnioskiem o ekshumację, w stacji sanitarno-epidemiologicznej należy złożyć również następujące dokumenty:

 • odpis aktu zgonu,
 • dokument stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej - w przypadku dokonywania ekshumacji po mniej niż 2 latach od zgonu,
 • zaświadczenia od danego zarządu cmentarza o możliwości:
  • przeprowadzenia ekshumacji,
  • pochówku w innym grobie,
 • zgoda pozostałych osób z prawem do pochówku → nieobowiązkowe,
 • pełnomocnictwo - jeżeli wnioskujący z niego skorzystał.

Jak i gdzie złożyć wniosek o ekshumację?

Jak i gdzie złożyć wniosek o ekshumację?

Obecnie wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje złożenie wniosku o ekshumację?

Usługa jest bezpłatna. Jeżeli wnioskujący skorzysta z pełnomocnictwa, będzie musiał zapłacić 17 złotych.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o ekshumację?

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o ekshumację?

Na rozpatrzenie wniosku czeka się nie dłużej niż miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach postępowanie może wydłużyć się do 2 miesięcy, o czym wnioskujący zostanie poinformowany.

Czy można się odwołać od decyzji inspektora?

Tak. Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją inspektora sanitarnego, może złożyć odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem państwowego inspektora sanitarnego, który wydał decyzję. 

Zawiadomienie o terminie ekshumacji

Osoba chcąca przeprowadzić ekshumację musi zawiadomić o jej terminie zarządcę cmentarza oraz właściwego inspektora sanitarnego. Ma on prawo do nadzorowania wydobycia zwłok lub szczątków, a także ustalenie terminu ekshumacji poza okresem dopuszczalnym. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - ekshumacja zwłok w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.