Organizacja pogrzebu - informacje jak zorganizować i ile kosztuje pogrzeb w 2024 roku

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 26 lutego 2024 14 min. czytania

Organizacja pogrzebu

Podczas organizacji pogrzebu należy pamiętać o formalnościach. Od czego zacząć organizację pogrzebu? Jakie są formalności pogrzebowe oraz ile trwa organizacja pochówku? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Niezwłocznie po śmierci osoby należy uzyskać dwa dokumenty: 

Karta zgonu

Bez karty zgonu rodzina zmarłego nie jest w stanie dokonać dalszych formalności. Wypełnia ją lekarz, który stwierdził zgon. Jeśli zgon nastąpił np. w domu, będzie to lekarz, który przybył na miejsce, a w szpitalu specjalista, który zajmował się pacjentem.

Lekarz może nie podpisać karty zgonu, jeżeli:

 • śmierć nie była naturalna, 
 • istnieją wątpliwości co do jej przyczyny,
 • nastąpiła w wyniku wypadku,
 • nastąpiła w wyniku przestępstwa.

W ww. przypadkach lekarz, który miał orzec zgon, może zlecić przewiezienie ciała do zakładu medycyny sądowej, gdzie będzie toczyć się postępowanie ustalające przyczynę śmierci. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań prokuratury.

W takim przypadku czas odebrania ciała znacznie się wydłuży, a zgodę na jego odebranie wyda wyłącznie odpowiednia jednostka prokuratury.

Po zakończeniu sekcji zwłok kartę zgonu wystawia lekarz sądowy.

W związku z wejściem nowych przepisów od stycznia 2024 r. obowiązują nowe wzory karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu. Obecnie szpitale będą przekazywały karty urodzenia oraz martwego urodzenia do urzędu stanu cywilnego, wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że nie będzie już możliwości przekazywania kart w postaci dokumentu papierowego. Bez zmian natomiast pozostają terminy przekazania dokumentów.

Karta zgonu będzie sporządzana tak jak dotychczas przez osobę potwierdzającą zgon i wydawana w jednym egzemplarzu podmiotowi uprawnionemu do pochówku.

Karta składać się będzie z 3 części przeznaczonych:

 1. do zarejestrowania zgonu,
 2. dla administracji cmentarza,
 3. dla potrzeb statystyki publicznej.

Podmiot, któremu zostanie wydana karta zgonu, przekazuje ją do urzędu stanu cywilnego.

Akt zgonu

Śmierć osoby należy zgłosić osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu w przeciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu, a jeśli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin

Zgłoszenia zgonu mogą dokonać

 • małżonek,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • prawnuki,
 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • osoby obecne przy zgonie,
 • administrator domu, w którym nastąpił zgon, 
 • pracownik zakładu pogrzebowego.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

Po sporządzeniu aktu zgonu można przejść do pochówku zmarłej osoby, zgłosić chęć uzyskania zasiłku pogrzebowego i rozpocząć postępowanie spadkowe

Organizacja pogrzebu w zakładzie pogrzebowym

Po otrzymaniu aktu zgonu należy udać się do zakładu pogrzebowego. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie dom pogrzebowy. Oferuje  on kompleksowe usługi, które znacznie odciążają rodzinę zmarłego z obowiązku załatwiania licznych formalności. 

Większość zakładów pogrzebowych pomaga we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS oraz odbiorem aktu zgonu. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą:

 • kartę zgonu, wystawioną przez lekarza lub akt zgonu, jeżeli został on już wystawiony przez USC,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby załatwiającej formalności (np. małżonka),
 • akt urodzenia lub akt małżeństwa osoby zlecającej pogrzeb w celu ustalenia pokrewieństwa, lub powinowactwa z osobą zmarłą,
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury, lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

Na podstawie tych danych zostanie sporządzone pełnomocnictwo, po którego podpisaniu firma pogrzebowa zajmie się resztą formalności.

Organizacja pogrzebu w zakładzie pogrzebowym

Kolejnym z kryteriów wyboru odpowiedniego zakładu pogrzebowego powinien być zakres usług. Warto sprawdzić, czy przedsiębiorstwo oferuje:

 • transport zwłok (również z zagranicy), 
 • przygotowanie ciała do ceremonii, 
 • tanatopraksje (balsamacja zwłok),
 • organizację miejsca na cmentarzu, 
 • kremację zwłok, jeżeli ostatnią wolą zmarłego była kremacja (np. wspomina o tym w testamencie),
 • organizację ceremonii kościelnej bądź świeckiej (np. odpowiednie dobranie kwiatów lub oprawy muzycznej),
 • transport dla uczestników ceremonii pogrzebowej,
 • pomoc w przygotowaniu stypy, jeżeli rodzina sobie tego życzy. 

Po wybraniu odpowiedniego zakładu pogrzebowego należy z jego przedstawicielem ustalić:

 • datę i miejsce pogrzebu,
 • rodzaj ceremonii pogrzebowej – kościelna lub świecka,
 • datę i miejsce ewentualnej kremacji zwłok zmarłego,
 • odpowiednią trumnę lub urnę, kwiaty,  wieńce pogrzebowe itp.,
 • publikację ewentualnych nekrologów w prasie, 
 • wywieszenia klepsydr w miejscach publicznych.

Przygotowanie osoby zmarłej do ceremonii 

Przed ceremonią pogrzebową warto zastanowić się, w jakich ubraniach ma zostać pochowana osoba zmarła. Przeważnie zmarły ubierany jest na czarno, jednak to do rodziny należy ostateczny wybór stroju. 

Należy pamiętać o tym, że zakłady pogrzebowe są odpowiedzialne za przygotowanie ciała do złożenia w trumnie. Proces ten obejmuje różne czynności mające na celu zachowanie godności zmarłego oraz zapewnienie odpowiedniego wyglądu podczas ceremonii pogrzebowej.

Podczas korzystania z usług zakładu pogrzebowego warto zapytać o takie udogodnienia jak: 

 • usługi kosmetyczne dla zmarłego – w celu przywrócenia naturalnego i godnego wyglądu zmarłego, aby jego bliscy mogli zobaczyć go w jak najlepszym świetle i zatrzymać w pamięci pozytywne obrazy,
 • ubrania dla zmarłego – jeżeli rodzina nie dysponuje odpowiednim strojem dla osoby zmarłej, zakłady pogrzebowe mogą zaproponować standardowe ubranie pogrzebowe.

Podczas ceremonii pogrzebowej istotne jest również odpowiednie ubranie dla najbliższych żałobników. Osoby uczestniczące w ceremonii powinny nosić czarne lub bardzo ciemne ubrania przez cały czas trwania obrzędu. W związku z tym rodzina powinna zadbać o wcześniejsze przygotowanie się do pogrzebu, przygotowując odpowiedni strój. 

Zgodnie z polskim zwyczajem, rodzina przechodzi przez roczny okres żałoby po śmierci bliskiej osoby. W tym czasie nosi się ciemne stroje, które symbolizują przeżywanie żałoby. Niemniej jednak długość trwania tego okresu jest zawsze kwestią indywidualną.

Osobiste przedmioty zmarłego w trumnie

Wkładanie przedmiotów do trumny osoby zmarłej zależy od kultury, tradycji i zwyczajów obowiązujących w danym społeczeństwie. W niektórych przypadkach mogą być umieszczane przedmioty, które mają symboliczne znaczenie dla zmarłego lub odzwierciedlają jego zainteresowania, wartości, czy ważne momenty w życiu. 

Przykłady takich przedmiotów mogą obejmować:

 • fotografie, 
 • listy, 
 • biżuterię, 
 • instrumenty muzyczne, 
 • książki,
 • inne osobiste przedmioty. 

Mogą to być również przedmioty związane z religijnością osoby zmarłej:

 • różaniec,
 • modlitewnik, 
 • łańcuszek z medalikiem,
 • obrazek z ikoną świętej osoby,
 • obrazek z ostatnim namaszczeniem.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ceremonia pogrzebowa

Ceremonia pogrzebowa – pogrzeb katolicki lub świecki

Pogrzeb katolicki z ceremonią religijną

Z racji tego, że w Polsce do kościoła rzymskokatolickiego należy ponad 32 mln osób, najczęściej wybieraną formą pochówku jest ta związana z obrządkami religii katolickiej. 

Jeżeli żałobnicy zdecydują się na ceremonię religijną ze względu na swoją wiarę, muszą skontaktować się z parafią zarządzającą cmentarzem oraz księdzem proboszczem i uzgodnić datę i godzinę pogrzebu. 

Zgodnie z zaleceniami Kościoła Katolickiego, ceremonia pogrzebowa powinna odbywać się w kościele parafii, do której należał zmarły. Jeżeli pogrzeb ma mieć miejsce w innym kościele, należy poinformować o tym księdza rodzinnej parafii i uzyskać od niego zgodę na pogrzeb. Zmarły spoczywa wtedy na cmentarzu przy parafii, w której odbywał się pogrzeb. 

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć akt zgonu lub kartę zgonu z adnotacją urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

Pogrzeb świecki

Ceremonia świecka odbywa się bez obrzędów i symboli religijnych. Prowadzona jest przez Mistrza Ceremonii Pogrzebowych, który z rodziną ustala szczegóły uroczystości. 

Pogrzeb świecki może być również wyznaniowy – wtedy ceremonia odbywa się przy udziale duchownego oraz Mistrza Ceremonii. W takim przypadku duchowny odpowiada za obrządek religijny, a mistrz przygotowuje mowę pożegnalną i wygłasza ją w kaplicy lub na cmentarzu. 

Ceremonia świecka nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usług Mistrza Ceremonii Pogrzebowych w zakładzie funeralnym. Zmarły spoczywa wtedy na cmentarzu komunalnym.

Wybór miejsca pochówku

Miejsce pochówku osoby zmarłej może być różne, zależnie od preferencji rodziny lub wcześniejszych ustaleń. Osobę zmarłą można pochować w istniejącym już grobie, który np. należy do rodziny, lub wybrać nowe miejsce.

W przypadku nowego miejsca należy wykupić je na cmentarzu parafialnym lub komunalnym. Wybór nekropolii zależny jest od formy pogrzebu (wyznaniowy lub świecki). W przypadku pogrzebu wyznaniowego należy skontaktować się z odpowiednią parafią lub zarządem cmentarza komunalnego. W przypadku obrzędu bezwyznaniowego wybór nekropolii nieco się zwęża – można skorzystać jedynie z cmentarzy komunalnych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdzie w danej miejscowości działa tylko cmentarz parafialny – wówczas proboszcz nie może odmówić udzielenia miejsca spoczynku.

Koszty związane z miejscami pochówku znacząco zmieniają się w zależności od wielu czynników:

 • lokalizacji cmentarza,
 • rodzaju grobu – groby jednomiejscowe, dwumiejscowe oraz pogłębione,
 • wielkości grobu,
 • osoby zmarłej – pochówek dziecka może mieć inną cenę niż pochówek osoby dorosłej,
 • liczby osób pochowanych

Jeżeli rodzina posiada już grobowiec, musi pamiętać o regularnym opłacaniu jego utrzymania na cmentarzu. Jeżeli należność nie zostanie uiszczona, zarządcy cmentarza powinni przypominać o jej uregulowaniu. Wysokość takiej opłaty również różni się w zależności od miejsca pochówku. 

Jest to konieczne, ponieważ zgodnie z ustawą o cmentarzach i pochówku zmarłych, grób może być użyty do ponownego pochówku, jeśli po upływie 20 lat od zawarcia przez zarząd cmentarza umowy cywilnoprawnej z dysponentem grobu, nie zostanie dokonana kolejna zapłata. 

Ile trwa organizacja pogrzebu? 

Organizacja pogrzebu w małych miastach trwa ok. 3 dni, a w dużych miejscowościach ten czas może wydłużyć się nawet do 10 dni

Proces ten czasami zależy od zarządcy cmentarza, ponieważ bardzo często w wybranej nekropolii czas oczekiwania na miejsce pochówku jest znacznie wydłużony. W przypadku osób, którym zależy na przeprowadzeniu pochówku bliskiej osoby w możliwie krótkim czasie, konieczne może okazać się wybranie cmentarza, który zapewnia najkrótsze terminy oczekiwania.

Ile kosztuje pogrzeb?

Ile kosztuje pogrzeb? 

Cena pogrzebu różni się w zależności od regionu Polski, zakresu usług zakładu pogrzebowego oraz rodzaju ceremonii.

Według wyliczeń Polskiej Izby Branży Pogrzebowej średnia cena pogrzebu w 2024 roku sięga 8 tys. złotych. Firmę pogrzebową można upoważnić do odbioru zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUSu

Stypa po ceremonii pogrzebowej

Bardzo często po ceremonii pogrzebowej rodzina zmarłego decyduje się na organizację spotkania rodzinnego nazywanego konsolacją lub potocznie stypą. Spotkanie polega na ugoszczeniu bliskich, którzy przyszli na pogrzeb, aby uczcić pamięć zmarłego.

Stypa może zostać zorganizowana w restauracji, w domu jednego z członków rodziny zmarłej osoby, w domu zmarłego lub w innym miejscu, które oferuje taką możliwość. Aby zorganizować takie wydarzenie, ważne jest wcześniejsze poinformowanie członków rodziny o zamiarze spotkania po ceremonii pogrzebowej. Każda stypa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i tradycji rodziny.

Uporządkowanie grobu po pogrzebie

Po uroczystościach pogrzebowych należy uporządkować miejsce pochówku. Można zrobić to samodzielnie lub poprzez firmę, która zajmuje się profesjonalną opieką nad grobami. Takie firmy oferują m.in. oczyszczenie miejsca pochówku, czyszczenie nagrobka oraz jego impregnację.

Wybór pomnika / nagrobka

W przypadku nowego grobu lub przebudowy istniejącego po pogrzebie należy wybrać pomnik, lub nagrobek, który ma stanąć na miejscu spoczynku osoby zmarłej. Nagrobek może być zamówiony jedynie przez osobę, która jest właścicielem grobu. 

Na mniejszych cmentarzach, takich jak wiejskie lub parafialne, często wystarcza pisemne lub ustne oświadczenie potwierdzające, że dany grób należy do nas, a wszelkie należności związane z prawem do korzystania z danego miejsca na cmentarzu zostały uregulowane. W przypadku dużych cmentarzy należy wypełnić pełnomocnictwo dla zakładu kamieniarskiego na wykonanie robót w imieniu osoby zainteresowanej. 

Później należy wybrać się do zakładu kamieniarskiego, który pomoże w doborze rodzaju materiału nagrobka, wielkości, zdobień, napisów, fotografii lub portretu zmarłego. Montaż nagrobka powinien nastąpić nie wcześniej niż po kilku lub nawet kilkunastu tygodniach od pogrzebu, aby grunt zdążył się ustabilizować.

Ile kosztuje nagrobek?

Ile kosztuje nagrobek?

Koszt zależy od cennika firm kamieniarskich i materiału, z jakiego będzie wykonany pomnik. Każdy projekt jest indywidualnie wyceniany, więc podanie jednoznacznej kwoty nie jest możliwe.

Dla nagrobków urnowych cena zaczyna się od 4  tys. złotych. W przypadku pojedynczego granitowego pomnika ceny oscylują od 6 tys. do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Najdroższe są kilkuosobowe pomniki lub rodzinne grobowce, a koszt takiego nagrobka to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Czasami należy uiścić opłatę za postawienie pomnika na cmentarzu. Niektóre kancelarie parafialne pobierają 10% wartości nagrobka lub posiadają konkretny cennik dla takiej usługi (zwykle jest to od 100 do 500 zł). Na cmentarzach komunalnych opłaty są stałe i zależą od rodzaju lub wielkości grobu, lub od czasu użytkowania gruntu. Należy zapytać zarządcę cmentarza, czy takie opłaty obowiązują w wybranym miejscu.

Ile czeka się na usługę kamieniarską?

Ustalenie szczegółów dotyczących wyboru pomnika trwa około 1 miesiąca. Postawienie nagrobka na miejscu pochówku trwa zazwyczaj 1 dzień.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - organizacja pogrzebu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu