Pozwolenie na broń - ile kosztuje i jak uzyskać? - wniosek PDF wzór 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 2 czerwca 2024 9 min. czytania

Pozwolenie na broń

Aby móc w Polsce legalnie posiadać broń palną, konieczne jest zdobycie odpowiedniego zezwolenia. Kto może posiadać broń w Polsce? Kto udziela pozwolenia na broń? Ile kosztuje pozwolenie na broń i jak je uzyskać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o pozwolenie na broń palną?

Osoba chcąca uzyskać pozwolenie na broń w Polsce musi:

 • mieć co najmniej 21 lat,
 • posiadać miejsce stałego pobytu w Polsce,
 • uzyskać orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią,
 • posiadać zaświadczenie o niekaralności – nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa,
 • być wolna od uzależnień od alkoholu bądź substancji psychoaktywnych,
 • przedstawić cel posiadania broni.

Osoba posiadająca broń palną w przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania jest zobowiązana powiadomić o tym w ciągu 14 dni komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z nowym miejscem pobytu.

Cele posiadania broni palnej

Podczas starania się o pozwolenie na broń palną, wnioskujący musi przedstawić powód, dla którego chce posiadać broń na własność. Wśród celów posiadania broni wyróżnia się:

 • ochronę osobistą,
 • ochronę osób i mienia,
 • łowiectwo,
 • sport,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • kolekcjonerstwo,
 • broń w charakterze pamiątki,
 • szkolenie.

Posiadanie broni bez zezwolenia

Jaka broń w Polsce nie wymaga zezwolenia?

W Polsce bez zezwolenia można posiadać:

 • gaz pieprzowy,
 • paralizator,
 • pistolet gazowy RMG (ręczny miotacz gazu),
 • pałkę teleskopową,
 • broń hukową, alarmową do 6 mm,
 • broń czarnoprochową,
 • broń pneumatyczną do mocy 17 J,
 • broń ASG – repliki modeli broni palnej w skali 1:1, strzelające najczęściej plastikowymi kulkami do 6 mm; wykorzystywane do rozgrywek airsoftowych.

Aby posiadać broń bez zezwolenia, należy mieć ukończone 18 lat oraz dowód osobisty.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Zezwolenie na broń w Polsce wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek obywatela. Przed wydaniem zezwolenia, konieczne jest podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego sprawdzającego umiejętności posługiwania się bronią.

Pozwolenie na broń krok po kroku

Zdobycie pozwolenia na broń krok po kroku

1. Wizyta u lekarza i psychologa

Na samym początku osoba chcąca uzyskać pozwolenie na broń, powinna udać się do lekarza upoważnionego do wykonywania badań do pozwolenia na broń przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Na początku osoba chcąca uzyskać pozwolenie na broń musi udać się na konsultację psychologiczną. Psycholog uprawniony do wydawania orzeczeń psychologicznych sprawdza poziom intelektu wnioskującego, jego cechy osobowości, reakcję na stres i dojrzałość społeczną. Następnie skieruje pacjenta na konsultację psychiatryczną u uprawionego lekarza psychiatry. Na końcu należy udać się do lekarza orzecznika, który podczas badania oceni ogólny stan zdrowia wnioskującego, skupiając się na jego układzie nerwowym. Sprawdzi także jego wzrok oraz słuch. Jeżeli wykryje nieprawidłowości, skieruje pacjenta na dodatkowe badania do właściwego specjalisty. W przypadku braku przeciwwskazań badany otrzymuje orzeczenie lekarskie i psychologiczne do wnioskowania o pozwolenie na broń.

2. Złożenie dokumentów

Dokumenty w sprawie wydania pozwolenia na broń przyjmuje komendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wyszukiwarka.

Aby starać się o wydanie pozwolenia na broń, należy złożyć:

Wniosek o pozwolenie na broń jw

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

 • wniosek o wydanie pozwolenia na broń,
 • dwie fotografie o maksymalnych wymiarach 3 × 4 cm,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskującego do posługiwania się bronią,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskującego do posługiwania się bronią,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń na konto bankowe urzędu miasta, w którym znajduje się komenda wojewódzka policji właściwa dla miejsca zamieszkania: 
  • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie fizycznej – 242 zł,
  • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej –​​​​​​​ 1193 zł.

W zależności od celu posiadania broni należy złożyć dodatkowo:

 • do pozwolenia na broń w celach łowieckich:
  • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.
 • do pozwolenia na broń w celach sportowych:
  • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  • potwierdzenie kwalifikacji sportowych,
  • licencja właściwego polskiego związku sportowego.
 • do pozwolenia na broń w celach ochrony osobistej:
  • dokumentację potwierdzającą realne i stałe zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.
 • do pozwolenia na broń przeznaczoną do celów rekonstrukcji historycznej:
  • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,
  • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia.
 • do pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich:
  • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
 • do pozwolenia na broń w celach pamiątkowych:
  • dokumentacja potwierdzająca nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.
 • do pozwolenia na broń w celach szkoleniowych:

Egzamin na broń

3. Egzamin 

Po złożeniu dokumentów osoba chcąca uzyskać pozwolenie na broń musi również zdać egzamin. Termin oraz miejsce egzaminu wyznaczane są przez właściwy organ Policji

Egzamin składa się z 2 części – teoretycznej oraz praktycznej.

 • Część teoretyczna – obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, oraz znajomość przepisów Kodeksu Karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią,

Jeżeli zdający nie ukończy części teoretycznej z wynikiem pozytywnym, nie może podejść do części praktycznej egzaminu.

 • Część praktyczna – obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności nazwania elementów broni, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

W razie niezdania egzaminu zdającemu przysługuje jedno podejście do egzaminu poprawkowego. Ponowny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniego podejścia do egzaminu.

Ile kosztuje egzamin na pozwolenie na broń?

Tuż przed podejściem do egzaminu, należy uiścić za niego opłatę. Koszt egzaminu uzależniony jest od celu, który jest powodem starania się o pozwolenie na broń palną.

 • 18% minimalnego wynagrodzenia za wniosek o pozwolenie na broń, 10% za wniosek o egzamin poprawkowy.
 • 12% minimalnego wynagrodzenia za wniosek o dopuszczenie do posiadania broni, 10% za wniosek o egzamin poprawkowy.
 • 4% minimalnego wynagrodzenia za wniosek o pozwolenie na broń dla nauczycieli w celach szkoleniowych, 10% za wniosek o egzamin poprawkowy.
 • W przypadku ubiegania się o kilka pozwoleń na broń lub pozwolenia i dopuszczenia do posiadania broni tego samego rodzaju, przeprowadza się jeden egzamin, a opłata wynosi 18% minimalnego wynagrodzenia za wniosek lub 10% za egzamin poprawkowy.

Opłaty za egzamin należy uiścić na konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Policji, w której wnioskowano o wydanie pozwolenia na broń.

4. Odbiór zezwolenia na broń

Po zdaniu egzaminu wnioskujący może odebrać zezwolenie na broń – czas oczekiwania wynosi od 4 do 6 tygodni.

Dodatkowe opłaty

W zależności od potrzeb posiadacz broni może ubiegać się o wydanie dodatkowych dokumentów. Ich ceny prezentują się następująco:

 • za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni –​​​​​​​ 17 zł,
 • za wymianę legitymacji posiadacza broni, świadectwa broni –​​​​​​​ 17 zł,
 • za wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych –​​​​​​​ 82 zł,
 • za wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej –​​​​​​​ 105 zł,
 • inne zezwolenia (pozwolenie dopuszczające do posiadania broni w czasie wykonywania zadań związanych z bronią) –​​​​​​​ 10 zł.

Ile ważne jest pozwolenie na broń?

Zezwolenie wydawane jest na 5 lat. Po upływie tego czasu wnioskujący musi ponownie przedstawić aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne.

Rejestracja broni palnej

Posiadacz pozwolenia na broń jest zobowiązany do:

 1. Rejestracji broni: w ciągu 5 dni od daty jej nabycia.
 2. Wyrejestrowania zbytej broni: niezwłocznie pisemnie powiadamiając organ Policji.
 3. Zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu: w ciągu 14 dni od zmiany miejsca stałego pobytu, informując organ Policji właściwy dla nowego miejsca zamieszkania.
 4. Zawiadomienia o utracie broni: niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia utraty, informując Policję lub Żandarmerię Wojskową.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, osoby niedopełniające tych obowiązków w określonych terminach podlegają karze aresztu albo grzywny.

Co grozi za nielegalne posiadanie broni palnej?

W Kodeksie karnym poruszone zostały zagadnienia związane z nielegalnym posiadaniem broni. Według przepisu zawartego w art. 263 § 2 Kodeksu karnego osoba, która nielegalnie posiada broń palną lub amunicję, może być skazana na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pozwolenie na broń w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji