Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Aktualizacja: 14 sierpnia 2020Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Przygotowania związane z ceremonią pogrzebową są niezwykle kosztowne i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Są jednak pewne instytucje, które oferują pomoc finansową w organizacji pogrzebu. ZUS wypłaca pieniądze wnioskodawcom zasiłku pogrzebowego, którzy ubiegają się o zwrot kosztów za przeprowadzoną ceremonię. Dowiedz się, co zrobić, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy.

Kto może złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zwrot kosztu za organizację pogrzebu (koszty muszą zostać wcześniej pokryte) przysługuje:

 • instytucji - pracodawcy,
 • członkowi rodziny,
 • domowi opieki społecznej,
 • gminie/powiatowi,
 • osobie związku wyznaniowego lub kościoła,
 • obcej osobie.

W skład członków rodziny, którzy mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego, wchodzą: dzieci własne, przysposobione lub dzieci drugiego małżonka; małżonek/-ka, także ten pozostający w separacji; rodzice, osoby przysposobione lub ojczym/macocha; dzieci przyjęte z rodziny zastępczej; dziadkowie; wnuki; rodzeństwo i osoby objęte opieką prawną.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie (wystarczy spełnić jeden z warunków):

 • jeśli jesteś ubezpieczony w ZUS-ie i pobierasz rentę/świadczenia przedrentalne lub emeryturę/świadczenia przedemerytalne, a osoba zmarła to członek Twojej rodziny,
 • jeśli osoba zmarła nie była ubezpieczona, ale dostawała świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek chorobowy po wygaśnięciu ubezpieczenia, 
 • jeśli osoba zmarła była ubezpieczona w ZUS-ie i pobierała emeryturę/rentę lub spełniała warunki konieczne do ich pobierania. 
 • jeśli osoba zmarła ma przyznane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • jeśli osoba zmarła była niewidomą ofiarą wojenną pobierającą pieniądze od państwa,
 • jeśli osoba zmarła z powodu choroby lub wypadku związanego z wykonywanym zawodem (musi wtedy dojść do zaistnienia wyjątkowych okoliczności).

Wysokość świadczenia pogrzebowego

Jeżeli jesteś członkiem z rodziny zmarłego, to ZUS wypłaci Ci stałą kwotę w wysokości 4 000 złotych. Jeżeli nie jesteś członkiem rodziny osoby zmarłej, to możesz liczyć na wypłatę faktycznych kosztów pogrzebu, jednak wypłacona kwota nie przekroczy 4 000 złotych. 

W przypadku dzielenia opłat za ceremonię pogrzebową na kilka osób lub instytucji - każda z nich powinna złożyć oddzielny wniosek o wypłatę świadczenia pogrzebowego.


Jakie dokumenty są potrzebne by otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli zależy Ci na zwrocie kosztów za opłacony pogrzeb, to przygotuj następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - dostępny na stronie ZUS-u,
 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis skrócony/zupełny aktu urodzenia zmarłego dziecka, które urodziło się martwe. W przypadku zupełnego aktu wymagana jest adnotacja urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków związanych z ponoszeniem kosztów za organizację pogrzebu, uwzględniane są również kopie rachunków potwierdzone przez bank, jeśli oryginały złożysz pracownikowi banku,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzającego Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym/zmarłą,
 • w przypadku osobistego składania dokumentów, wymagany jest również dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie potwierdzające opłatę składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pamiętaj, że ZUS przyjmuje akt zgonu wystawiony zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie przyjmuje jednak skróconych aktów zgonu wystawionych poza krajem.

W przypadku składania wniosku o świadczenia emerytalne przez instytucje, wymagane są:

 • wydrukowany i wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia zmarłego dziecka, które urodziło się martwe. W przypadku zupełnego aktu wymagana jest adnotacja urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały lub kopie rachunków, które obejmują koszty związane z pogrzebem - w przypadku składania kopii, muszą one być potwierdzone przez bank, który otrzymał oryginały,
 • gdy wniosek składany jest osobiście - dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo do reprezentacji danej instytucji.

Kiedy złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o świadczenie pogrzebowe powinien być złożony maksymalnie do 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiego. Jeżeli złożenie wniosku nie było możliwe z powodu opóźnionej identyfikacji/znalezienia ciała lub powodów niezależnych od wnioskodawcy - termin ostateczny może ulec zmianie. W przypadku przekroczenia terminu 12 miesięcy, osoba wnioskująca powinna dodać następujące dokumenty: odpis aktu zgonu, zaświadczenie uzyskane od policji albo prokuratury lub inny, obowiązkowy dokument z urzędu.

Gdzie złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Skompletowane i poprawnie uzupełnione dokumenty można złożyć z ZUS-ie, który wypłacał emeryturę lub rentę osobie zmarłej lub jednostce ZUS-u w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście - wystarczy wyznaczyć do tego swojego pełnomocnika lub wypełnić wniosek o zasiłek za pomocą platformy ZUS PUE. Złożenie wniosku o świadczenie pogrzebowe nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów.

Ile trzeba czekać na zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy zostaje wysłany na konto bankowe lub pod adres uwzględniony we wniosku. Z reguły wypłata pieniędzy następuje do 30 dni kalendarzowych.

Odwołanie od decyzji ZUS-u

Każdy, kto chce odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS, powinien zrobić to w przeciągu miesiąca od dnia wydania decyzji. W tej sprawie zainteresowany powinien udać się do oddziału ZUS-u, który wystawił decyzję.


Gdzie można złożyć wniosek zasiłek pogrzebowy w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Zasiłek pogrzebowy

Pobierz wniosek o zasiłek pogrzebowy

Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Pobierz wniosek


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.