Wniosek o urlop ojcowski

Aktualizacja: 19 maja 2021

Czym jest urlop ojcowski?

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji gdy matka nie jest pracownicą nie i może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka

Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Kiedy ojciec może przejąć urlop macierzyński?

Ojciec dziecka musi być pracownikiem.

Jeśli matka była pracownikiem lub miała dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – ojciec przejmuje urlop, kiedy matka:

 • wymaga opieki szpitalnej lub ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem,
 • umrze,
 • porzuci dziecko.

Jeśli matka nie pracowała i nie jest ubezpieczona – ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego), kiedy matka:

 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem,
 • umrze,
 • porzuci dziecko,
 • zacznie pracować przynajmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

Stosowanie przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego

Do urlopu ojcowskiego znajdują odpowiednie zastosowanie regulacje dotyczące urlopu macierzyńskiego w zakresie:

 • zakazu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy;
 • przerwania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka;
 • liczenia tygodnia jako 7 dni kalendarzowych.

Ile wynosi zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.


Co musisz zrobić, by uzuskać urlop ojcowski?

Co musisz przygotować by uzyskać urlop ojcowski?

 • wniosek o urlop ojcowski,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – oryginał albo kopia (oryginał weź wtedy do wglądu),

 • zagraniczny akt urodzenia dziecka – jeśli dziecko urodziło się za granicą – oryginał albo kopia (oryginał weź wtedy do wglądu).

Kiedy składasz wniosek o urlop ojcowski?

Co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Gdzie składasz wniosek o urlop ojcowski?

Wniosek i wszystkie potrzebne dokumenty złóż u swojego pracodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - urlop ojcowski w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - urlop ojcowski

Przykładowy wniosek o urlop ojcowski

Pobierz dokument