Urlop ojcowski, tacierzyński 2022 - Wniosek

Aktualizacja: 18 stycznia 2022

Urlop ojcowski

Czym jest urlop ojcowski?

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca, niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą nie i może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Urlop ojcowski nie jest tożsamy z tzw. urlopem tacierzyńskim (urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego).

Ile dni wolnego przysługuje na urlopie ojcowskim?

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko - ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Może on zostać wykorzystany jednorazowo lub w nie więcej niż 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?

Ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego:

 • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo

 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany w tym samym czasie, w którym matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Po zakończeniu urlopu ojcowskiego, pracownik wraca do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Stosowanie przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego

Do urlopu ojcowskiego znajdują odpowiednie zastosowanie regulacje dotyczące urlopu macierzyńskiego w zakresie:

 • zakazu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy;

 • przerwania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka;

 • liczenia tygodnia jako 7 dni kalendarzowych.

Ile płatny jest urlop ojcowski?

Za urlop ojcowski, ojcu przysługuje stawka obliczana za zasadzie 100% wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Podstawa wymiaru to przeciętne miesięczne wynagrodzenie ojca dziecka, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Kto i kiedy wypłaca urlop ojcowski?

Środki przyznane w ramach zasiłku wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata następuje do 30 dni od złożenia wniosku.

Czym różni się urlop ojcowski od urlopu tacierzyńskiego?

Bardzo często urlop ojcowski i tacierzyński są ze sobą mylone - wynika to przede wszystkim z podobnej nazwy. Podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma urlopami dla ojców zamieściliśmy w poniższej tabeli.

Urlop ojcowski

Urlop tacierzyński

Przysługuje ojcu i ojcu adopcyjnemu dziecka, zgłoszonemu do ubezpieczenia chorobowego

Przysługuje ojcu i ojcu adopcyjnemu dziecka, zgłoszonemu do ubezpieczenia chorobowego

Może trwać maksymalnie 14 dni kalendarzowych

Czas trwania zależy od tego, jaką część urlopu macierzyńskiego wykorzysta matka dziecka - ojciec “przejmuje” po niej urlop macierzyński

Można podzielić go na maksymalnie dwie części, żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Musi zostać rozpoczęty zaraz po rezygnacji matki z urlopu macierzyńskiego, jednak nie wcześniej niż po 14 tygodniach, które dziecko spędza z mamą.

Należy go zgłosić pracodawcy nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem

Należy go zgłosić pracodawcy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem

Wysokość świadczenia to 100% podstawy wymiaru zasiłku

Jego wysokość zależy od terminu złożenia wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski:

 
 • 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz

 • 60% podstawy wymiaru za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa urlopu na prawach świadczenia macierzyńskiego, przypadająca ojcu dziecka.

Kiedy ojciec może przejąć urlop macierzyński?

 • ojciec dziecka musi być pracownikiem,

 • jeśli matka była pracownikiem lub miała dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – ojciec przejmuje urlop, kiedy matka:

  • wymaga opieki szpitalnej lub ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem,

  • umrze,

  • porzuci dziecko.

 • jeśli matka nie pracowała i nie jest ubezpieczona – ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego), kiedy matka:

  • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem,

  • umrze,

  • porzuci dziecko,

  • zacznie pracować przynajmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

Ile płatny jest urlop tacierzyński?

To, w jakiej wysokości pracownik otrzyma zasiłek zależy od terminu złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i

 • 60% podstawy wymiaru za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Jeżeli pracownik złoży u pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze w terminie 21 dni po porodzie, to łącznie za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zostanie mu przyznane świadczenie w wysokości 80% wymiaru. Podstawa wymiaru jest liczona tak samo, jak w przypadku urlopu ojcowskiego.


Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o urolp ojcowski
 

Jakie dokumenty przygotować, aby uzyskać urlop ojcowski?

 • wniosek o urlop ojcowski,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – oryginał albo kopia (oryginał do wglądu),

 • zagraniczny akt urodzenia dziecka – jeśli dziecko urodziło się za granicą – oryginał albo kopia (oryginał do wglądu).

Kiedy składa się wniosek o urlop ojcowski?

Co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Gdzie składa się wniosek o urlop ojcowski?

Wniosek i wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć u swojego pracodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - urlop ojcowski w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - urlop ojcowski


Powiązane tagi