Wypowiedzenie umowy o pracę 2022 - wzór [DOC, PDF]

Weryfikacja: 13 kwietnia 2022

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę można złożyć na wiele sposobów - może dokonać tego sam pracownik lub jego pracodawca. Dodatkowo wyróżniamy kilka rodzajów wypowiedzenia. O tym, jak je napisać i kiedy powinno się je dostarczyć, opowiadamy w poniższym poradniku.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik jest jedną ze stron, która może złożyć wypowiedzenie. Poprawnie sporządzony dokument musi złożyć na ręce swojego pracodawcy. Może to zrobić osobiście lub pocztą - druga opcja znacznie opóźni jednak proces zapoznawania się pracodawcy z dokumentem. Istnieje również możliwość przesłania wypowiedzenia drogą mailową.

Teoretycznie, wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym - oznacza to, że nie wymaga akceptacji drugiej strony. Warto jednak zadbać o potwierdzenie wpłynięcia dokumentu, na przykład poprzez podpis na wypowiedzeniu, a w przypadku innych form dostarczenia dokumentu - prosząc pracodawcę o potwierdzenie otrzymania pisma, na przykład drogą mailową.

W jakim terminie należy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

O tym, jaki termin będzie najbardziej dogodny na rozwiązanie umowy o pracę, decyduje rodzaj wypowiedzenia - czy zostanie zachowany okres wypowiedzenia, czy też nie. Pracownik składający wypowiedzenie, który chciałby rozwiązać umowę w konkretnym terminie, musi - w przypadku wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia - dokonać odpowiednich obliczeń.

Dużo łatwiej jest w przypadku rozwiązywania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia - wówczas stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem zostaje zerwany natychmiast po wpłynięciu dokumentu.

Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Ten rodzaj wypowiedzenia jest z pewnością najkorzystniejszy dla obu stron - pracownika oraz pracodawcy. Umożliwia szybkie i bezkonfliktowe zakończenie współpracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron powód zakończenia stosunku pracy nie ma żadnego znaczenia.

Z propozycją takiego rozwiązania umowy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wówczas wspólnie ustalają oni warunki zakończenia współpracy, czyli m.in. termin rozwiązania umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron nie musi być zawarte w formie pisemnej, jednak rekomenduje się, aby mimo braku obowiązku sporządzić je na piśmie.

Wyróżniamy 3 sposoby rozwiązywania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 • pracownik sporządza pismo i wyznacza warunki, a pracodawca na nie przystaje i składa podpis;

 • pracodawca sporządza pismo i wyznacza warunki, a pracownik na nie przystaje i składa podpis;

 • pracownik i pracodawca wspólnie sporządzają pismo i wyznaczają warunki i oboje składają podpis na gotowym dokumencie.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest najczęściej stosowanym sposobem na zakończenie współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Dokument może sporządzić każda ze stron umowy. W przypadku tego rodzaju zakończenia współpracy, pod uwagę bierze się długość okresu wypowiedzenia. Jego zakończenie jest równoznaczne z automatycznym rozwiązaniem umowy o pracę.

Podobnie jak w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron, nie jest konieczne podanie przyczyny zakończenia współpracy - wyjątkiem jest próba rozwiązania umowy bezterminowej, na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia dla konkretnych rodzajów umów wynoszą:

 • dla umowy na okres próbny:

  • 3 dni robocze - przy umowie zawartej na okres do 2 tygodni,

  • tydzień - przy umowie zawartej na okres ponad 2 tygodni,

  • 2 tygodnie - przy umowie zawartej na okres 3 miesięcy,

 • dla umowy na czas określony i nieokreślony:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,

  • miesiąc - przy zatrudnieniu przez co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

Jeżeli po okresie wypowiedzenia pracownik nie znajdzie nowego zatrudnienia, może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w konkretnych sytuacjach. Pracodawca może wykorzystać ten rodzaj zakończenia współpracy, w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

 • przyczyn niezawinionych przez pracownika, przez które firma ponosi straty np. długiej nieobecności w pracy z powodu choroby. Pracodawca może skorzystać z tej przesłanki, gdy:

  • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

   • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

   • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn, trwającej dłużej niż miesiąc.

Uwaga! Gdy po długiej nieobecności pracownika, ten pojawia się w pracy, pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia mu umowy na podstawie jednej z powyższych przesłanek. Dodatkowo nie może tego zrobić również wówczas, gdy nieobecność pracownika jest spowodowana sprawowaniem opieki nad dzieckiem i pobiera z tego tytułu zasiłek oraz w czasie, gdy przebywa na izolacji z powodu zakażenia chorobą zakaźną i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie bądź zasiłek chorobowy.

Jeśli do rozwiązania umowy dochodzi z winy pracownika, nie może ono nastąpić później niż do miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach, które umożliwiają rozwiązanie umowy. Przygotowując wypowiedzenie, pracodawca musi pamiętać o zawarciu w nim adnotacji o trybie odwoławczym - pracownik może zgłosić sprzeciw w sądzie pracy.

Pracownik również może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sporządzając dokument, musi podać przyczynę rozwiązania umowy. Może wypowiedzieć ją bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

 • otrzymał od lekarza zaświadczenie o szkodliwym działaniu pracy na zdrowie,

 • jest zatrudniony poniżej posiadanych kwalifikacji,

 • naruszone zostają podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika → Można wówczas starać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę!

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia zaczyna biec od dnia dostarczenia pisemnego wypowiedzenia w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim od razu zapoznać. Gdy wręczamy wypowiedzenie osobiście, nie ma żadnych wątpliwości - okres wypowiedzenia zaczyna się od chwili otrzymania pisma przez drugą stronę. Jeżeli wysłano dokument listownie, okres wypowiedzenia liczymy od dnia dostarczenia listu.

W przypadku umowy na okres próbny, na czas krótszy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia zaczyna się w dniu następującym po złożeniu wypowiedzenia i trwa do 3. dnia roboczego. Natomiast w sytuacji okresów liczonych w tygodniach lub miesiącach, okres wypowiedzenia kończy się odpowiednio w sobotę (w przypadku okresów tygodniowych) lub ostatniego dnia miesiąca (w przypadku okresów miesięcznych).

Czy można skrócić okres wypowiedzenia rozwiązania umowy o pracę?

Jedynym sposobem na skrócenie okresu wypowiedzenia jest złożenie dokumentu w odpowiednim momencie.

 • w przypadku okresów dziennych - na początku tygodnia (weekend to dni nierobocze, więc składając dokument w piątek, umowa zostanie rozwiązana dopiero w środę, po 5 dniach zamiast 3 dni roboczych),

 • w przypadku okresów miesięcznych - pod koniec miesiąca (okres wypowiedzenia rozpocznie się pierwszego dnia nowego miesiąca poprzedzającego złożenie wypowiedzenia).


Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać następujące informacje:

 • miejscowość i data sporządzenia,

 • dane pracownika - imię, nazwisko, adres, numer telefonu,

 • dane pracodawcy,

 • tytuł np. "Wypowiedzenie umowy o pracę",

 • informacje o szczegółach umowy - kiedy została zawarta, strony umowy, jej numer, okres wypowiedzenia,

 • uzasadnienie - w przypadku wypowiadania umowy bez okresu wypowiedzenia,

 • podpis pracownika,

 • data wpłynięcia pisma i podpis strony, która je przyjmuje.

Przed przystąpieniem do sporządzania wypowiedzenia umowy o pracę warto przemyśleć, w jaki sposób chce się to zrobić - za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania tego okresu.

Wypowiedzenia umowy o pracę - wzór PDF i DOC

Przygotowaliśmy dla was wzór wypowiedzenia umowy o pracę w dwóch formatach - PDF oraz DOC.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Kończąc stosunek pracy z pracodawcą, nie zapomnij o odebraniu świadectwa pracy. Jeżeli znajdziesz w nim błąd, koniecznie staraj się o jego sprostowanie.

Wypowiedzenie umowy o pracę, a urlop wypoczynkowy

Wypowiedzenie umowy o pracę, a urlop wypoczynkowy

Często zdarza się, że pracownik nie zdąży wykorzystać przysługującego mu urlopu przed złożeniem wypowiedzenia. W tej sytuacji pracodawca może zdecydować o wysłaniu pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia. Jego decyzja jest jednostronna - pracownik nie musi zgadzać się na udzielenie mu urlopu ani na jego termin.

Bez znaczenia pozostaje również to, jak długi jest okres wypowiedzenia oraz która ze stron złożyła wypowiedzenie.

Dlaczego pracodawca może podjąć taką decyzję? Często nie chce już, aby pracownik pojawiał się w pracy w okresie wypowiedzenia lub wolałby nie wypłacać mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Wypowiedzenie umowy o pracę, a L4

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie wydłuża okresu wypowiedzenia. Umowa ulegnie rozwiązaniu nawet w sytuacji, gdy okres zwolnienia lekarskiego będzie dłuższy.

Ponadto pracownik, który złożył wypowiedzenie będąc na zwolnieniu lekarskim, podlega takim samym prawom jak podczas pobytu w pracy - zachowuje on prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego do końca okresu trwania wypowiedzenia.

Sprawdź także: Wypowiedzenie umowy zlecenie i przedłużenie umowy o pracę.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie umowy o pracę w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości