Fundusz alimentacyjny Łódź - kryteria, dokumenty i wniosek o alimenty online lub wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 7 marca 2024 7 min. czytania

Fundusz alimentacyjny Łódź

Fundusz alimentacyjny to pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia. Jakie kryteria należy spełnić, aby dostać alimenty z Funduszu? Jaki wniosek należy złożyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kryteria przyznania alimentów z funduszu

Aby alimenty z funduszu zostały przyznane, należy spełniać określone kryteria i warunki:

 • Warunek formalny: tytuł wykonawczy prawa do alimentów na dziecko od rodzica, zatwierdzony przez sąd, jeśli egzekucja jest nieskuteczna,

 • Kryterium dochodowe: dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Kryterium dochodowe co 3 lata podlega zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji,

 • Kryterium wiekowe:

  • dzieci do ukończenia 18. roku życia,

  • dzieci uczące się – do 25. roku życia,

  • dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Rodzic, który uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi spłacić należności wypłacane na dziecko przez Fundusz Alimentacyjny. Jeżeli nie jest w stanie spłacać ich w terminie, przez co naliczają się odsetki, może złożyć pismo o umorzenie odsetek.

Komu przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 1. Obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce.
 2. Cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce i posiadają:

Kto nie dostanie alimentów z funduszu?

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński → zawarcie małżeństwa w Łodzi.

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie zostanie wypłacone w takiej kwocie, w jakiej sąd przyznał alimenty, jednak nie może być ona większa niż 500 złotych miesięcznie.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o alimenty z funduszu?

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia, może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego w Łodzi

 
Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego - wzór PDF

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1),

 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,

 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji – zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,

 • zaświadczenie o dochodach – w przypadku okresu świadczeniowego 2023/2024 należy okazać dochody za rok 2022, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – tylko, jeśli osoba ukończyła 18. r.ż. i nadal się uczy,

 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty w Łodzi?

Gdzie złożyć wniosek o alimenty w Łodzi?

Wniosek w tej sprawie można złożyć przez Internet, za pomocą rządowej platformy Emp@tia (do tego niezbędny jest Profil Zaufany).

Wniosek i dokumenty można złożyć również w tradycyjnej formie: osobiście lub listownie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (MOPS, GOPS).

Kiedy przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń?

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną,

 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście lub listownie.

Ile trzeba czekać na decyzję o przyznaniu alimentów?

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października,

 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada,

 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia,

 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku,

 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego.

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Jednym z kryteriów otrzymania świadczenia jest dochód, który może wynosić maksymalnie 1209 złotych na osobę w rodzinie. Przekroczenie tej kwoty nie zawsze dyskwalifikuje wnioskującego z otrzymania świadczenia. Zostanie ono po prostu zmniejszone.

Przykład:

Dochód na osobę w rodzinie: 1300 zł

Kryterium dochodowe: 1209 zł

Wysokość zasądzonych alimentów: 450 zł

1300 - 1209 = 91 zł

450 - 91 = 359 zł

Rodzinie zostanie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 359 złotych.

Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może być niższa niż 100 złotych – jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone tak bardzo, że ostateczna kwota alimentów będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na tzw. okres świadczeniowy – od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Zaległe alimenty od komornika a fundusz alimentacyjny

W przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentów otrzymuje wsparcie z funduszu alimentacyjnego, wszelkie kwoty alimentów pobrane od dłużnika alimentacyjnego powinny najpierw trafiać do organu właściwego wierzyciela, zwykle gminy, na poczet zwrotu należności dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ten proces trwa, aż cała należność zostanie uregulowana. Dopiero po zaspokojeniu tych należności kwoty mogą być przekazywane bezpośrednio osobie uprawnionej.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w Łodzi?

Aby załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Centrum Świadczeń Socjalnych pod adresem Urzędnicza 45 w Łodzi.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

adres: Urzędnicza 45, 91-304 Łódź

tel. 426385969 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego online?

Platforma Emp@tia
Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,5 tys. dokumentów!
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Pobierz dokument
Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pobierz dokument
Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz dokument
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Pobierz dokument
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Pobierz dokument
Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.

Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu