Wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego Białystok

Aktualizacja: 27 marca 2021


Czym jest świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Jest to pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do Funduszu Alimentacyjnego o powyższe świadczenie.

Kryterium przyznania świadczenia

 • Warunek formalny: tytuł wykonawczy prawa do alimentów od rodzica, zatwierdzony przez sąd, jeśli egzekucja okazuje się być nieskuteczna
 • Kryterium dochodowedochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł
 • Kryterium wiekowe:
  • dzieci do ukończenia 18 roku życia
  • dzieci uczące się - do 25 roku życia 
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - bezterminowo

Kto nie dostanie alimentów z Funduszu?

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej
 2. zawarła związek małżeński

Ile wynosi świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Świadczenie zostanie wypłacone w takiej kwocie, w jakiej sąd przyznał alimenty, jednak kwota ta nie może być większa niż 500 zł miesięcznie.

Ustawa o funduszu alimentacyjnym - podstawa prawna

Szczegółowy wykaz aktów prawnych dotyczących Funduszu Alimentacyjnego znajdziesz tutaj.

O czym warto pamiętać składając wniosek o alimenty z Funduszu?

Warto zapamiętać, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia!

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenia o zmianach mających wpływ na prawo do tych świadczeń może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.


Wniosek o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o symbolu FA-1, czyli Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji - zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,
 • zaświadczenie o dochodach - w przypadku okresu świadczeniowego 2019/2020 należy okazać dochody za rok 2018, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły - tylko, jeśli osoba przekroczyła 18 r.ż. i nadal się uczy
 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia

Niezbędne dokumenty znajdziesz z prawej strony w sekcji Wnioski i dokumenty.

Gdzie złożyć wniosek?

Najpewniejszą i najszybszą drogą jest złożenie wniosku przez Internet. Można tego dokonać za pomocą rządowej platformy [email protected]. Do złożenia wniosku niezbędny będzie Profil Zaufany.

Wniosek i dokumenty można złożyć również w tradycyjnej formie: osobiście lub listownie przesyłając go do odpowiedniej dla danej gminy jednostki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS).

Kiedy są przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń?

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną
 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście lub listownie

Ile trzeba czekać na decyzję o przyznaniu alimentów?

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października
 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada
 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia
 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku
 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego

Gdzie można złożyć wniosek o Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w Białymstoku?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Malmeda Icchoka 8
15-440 Białystok
+48856783100
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku Borsucza 2
15-569 Białystok
+48857403911

Pobierz wniosek o Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz dokument

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Pobierz dokument

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.

Pobierz dokument


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.