Becikowe Warszawa - warunki, dokumenty i wniosek online lub PDF 2023

Weryfikacja: 19 sierpnia 2022

Wniosek o becikowe

Czym jest becikowe? Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Kto może się ubiegać o ten rodzaj pomocy? Gdzie złożyć wniosek? Czas dowiedzieć się wszystkiego o tym świadczeniu!

Co to jest becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana również becikowym, to wsparcie finansowe dla rodzica lub opiekuna, przyznawane w związku z urodzeniem się dziecka bądź jego przysposobieniem. 

Kto może otrzymać zapomogę?

Becikowe przyznawane jest osobom, które spełniają poniższe warunki:

 1. Są opiekunami dziecka, czyli:
  • rodzice,
  • opiekunowie prawni, przydzieleni sądownie,
  • opiekunowie faktyczni, którzy zajmują się nim na co dzień i jednocześnie złożyli do sądu wniosek o adopcję.
 2. Nie przekraczają wyznaczonego dochodu na osobę w rodzinie. W 2022 roku kryterium dochodowe wynosi 1922 zł netto.
 3. W przypadku, jeśli o becikowe starają się rodzice dziecka, warunkiem jest, aby matka dziecka była pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia ciąży, aż do rozwiązania.
 4. Osoba starająca się o przyznanie zapomogi jest polskim obywatelem (lub w wybranych przypadkach cudzoziemcem) i zamieszkuje na terenie Polski. Cudzoziemiec może starać się o becikowe, jeżeli:
  • ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywatela tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
  • ma obywatelstwo innego kraju i posiadają np.
   • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
   • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto nie dostanie becikowego?

Kto nie dostanie becikowego?

Świadczenie nie przysługuje, gdy:

 • osoba starająca się o becikowe nie mieszka w Polsce,
 • członek rodziny ma przyznane podobne świadczenie za granicą (chyba że umowy między państwami stanowią inaczej),
 • osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica (tytułem wykonawczym lub sądownie), za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców jest zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugi nie ma zasądzonych alimentów,
  • powództwo o ustalenie alimentów drugiego rodzica zostało oddalone,
  • zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnym zakresie i czasie.

Jak obliczyć dochód do becikowego?

W celu obliczenia dochodu do becikowego należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku. Wliczają się do tego:

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń,
 • stypendia,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności rolniczej,
 • dochody z wynajmu.

Następnie otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę członków rodziny (łącznie z nowo narodzonym lub przysposobionym dzieckiem). W ten sposób wylicza się dochód do becikowego.

Uwaga! Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli wniosek o becikowe złożony zostanie do 31 października 2022 r., to należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2020. Osoby starające się o becikowe po 31 października 2022 r. powinny brać pod uwagę dochody za rok 2021.

Ile wynosi becikowe w Warszawie?

Becikowe w Warszawie wynosi 1000 zł na każde nowo narodzone/przysposobione dziecko. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o becikowe

Kiedy składa się wniosek o becikowe?

O becikowe można starać się tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Warszawie.

 • wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia jego przyjścia na świat,
 • opiekun prawny i faktyczny dziecka, a także jego rodzice adopcyjni, składają  wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia. Aby otrzymać świadczenie, dziecko nie może mieć ukończonych 18 lat.

Po 12 miesiącu życia dziecka, rodzic może pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy w Warszawie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie becikowe w Warszawie, należy spełnić pewne warunki, a także wypełnić i przedłożyć poniższe dokumenty:

Wniosek o becikowe

Zaświadczenie lekarskie do becikowego - kto wydaje?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, o objęciu matki opieką medyczną, od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie to wydaje lekarz lub położna.

Uwaga! Zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko bądź są jego prawnymi lub faktycznymi opiekunami.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Gdzie złożyć wniosek o becikowe w Warszawie?

Wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online. 

Wniosek o becikowe online

Wniosek przez internet można złożyć przez platformę Empatia, wykorzystując Profil Zaufany.​​​​

Ile kosztuje złożenie wniosku w Warszawie?

Złożenie wniosku o becikowe w Warszawie jest bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia w Warszawie?

Wnioski rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia dokumentów, a w przypadkach skomplikowanych - do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania. 

Wypłata świadczenia zazwyczaj następuje:

 • do ostatniego dnia miesiąca - jeśli wniosek został złożony do 10-go dnia miesiąca,
 • do końca kolejnego miesiąca - jeśli wniosek złożono po 10-tym.

Wypłata świadczenia może zostać dokonana:

 • przelewem na wskazane konto,
 • przekazem pocztowym.

Wybór zależy od przyjętej praktyki urzędu i jego możliwości organizacyjnych.

Wniosek o becikowe online

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Co zrobić w przypadku odmowy becikowego?

Odmowa przyznania becikowego jest wydawana w formie decyzji administracyjnej - oznacza to, że istnieje możliwość złożenia odwołania w tej sprawie. Dokument należy złożyć do organu, który wydał decyzję - odwołanie zostanie przez niego przekazane do kolegium odwoławczego. Wnioskujący ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 poz. 615),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1481),
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (M. P. z 2020 r., poz. 852),
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. 2022 poz. 726),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.).

Gdzie załatwić sprawę becikowe w Warszawie?

Aby załatwić sprawę becikowe w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy Konwiktorska 3/5, lub z 16 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226280712 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225689100 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224871301 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226147000 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222770250 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228494466 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222773300 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225112400 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226735412 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225441200 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-20:00
sob: 08:00-14:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48226133842 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

Telefon: +48226482226 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228639837 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

Telefon: +48225692800 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228494466 

Internet:  strona www e-mail

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225997100 

Internet:  strona www e-mail

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie

Adres: gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon:  22 509 71 47 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 39,2 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Pobierz dokument
Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną
Pobierz dokument