Zgłoszenie sprzedaży samochodu lub zbycia innego pojazdu - wniosek 2022

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

Zgłoszenie sprzedaży samochodu, pojazdu

Jeżeli sprzedano, kupiono, oddano na auto złom, bądź przekazano pojazd w darowiźnie, należy powiadomić o tym fakcie urząd. Jak wygląda proces zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu i kto powinien to zrobić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto może zgłosić sprzedaż samochodu lub innego pojazdu?

Zbycie zarejestrowanego pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, zaś nabycie pojazdu - jego nowy właściciel. To oznacza, że zbycie lub nabycie zgłosić muszą obie strony transakcji.

“Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta” - Co teraz?

Osoba, która tego nie zrobi, może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu ma się do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny. Ze względu na epidemię koronawirusa, termin przedłużono do 60 dni.

Gdzie zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania zgłaszającego. Może być to:

Ile kosztuje zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu?

Usługa jest całkowicie bezpłatna.


Zgłoszenie zbycia pojazdu np. sprzedaży samochodu online

Aby złożyć wniosek przez Internet, potrzebny jest profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Oba te narzędzia pozwalają potwierdzić tożsamość zgłaszającego. Jeśli nie masz jeszcze swojego profilu zaufanego, zobacz instrukcję jak założyć profil zaufany krok po kroku.

Do zgłoszenia zbycia pojazdu online należy przygotować:

 • dane zbywającego lub nabywcy pojazdu,  
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży albo umowę darowizny,
 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie zgłaszamy (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Informacje te można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT.

Co należy zrobić?

 • Należy wejść na stronę www.gov.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).
 • Następnie wybrać sekcję "Usługi dla obywatela" (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię "Kierowcy i pojazdy" (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu", na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). Następnie kliknąć: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.

Zgłoszenie zbycia samochodu lub innego pojazdu przez Internet (online)

 • Zgłaszający zostanie przeniesiony na stronę login.gov.pl. Należy wybrać sposób logowania.
 • Kolejno zgłaszający będzie musiał wybrać, czy chce dokonać zbycia, czy nabycie pojazdu. 
 • W przypadku chęci zgłoszenia zbycia pojazdu po zalogowaniu zgłaszający zostanie przeniesiony do usługi mój Pojazd, w której znajdują się wszystkie posiadane pojazdy. Przy właściwym pojeździe należy kliknąć: "Zgłoś zbycie pojazdu".
 • W przypadku chęci zgłoszenia nabycia pojazdu, należy wprowadzić jego dane.
 • Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, należy zaznaczyć oświadczenie, że zgłaszający działa za ich zgodą.
 • Następnie należy podać datę zbycia/nabycia pojazdu.
 • Kolejno następuje sprawdzenie lub uzupełnienie danych zgłaszającego.
 • Potem należy podać dane nabywcy/zbywcy.
 • Następnie trzeba dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie/nabycie pojazdu oraz wybrać urząd, do którego zostanie wysłane zgłoszenie.
 • Ostatni krok to sprawdzenie formularza zgłoszenia, podpisanie elektronicznie podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym oraz wysłanie. 
 • Na koniec wyświetli się komunikat o pomyślnym wysłaniu  zawiadomienia. Na  skrzynkę Gov (ePUAP) zgłaszający otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Żaden  inny dokument urzędowy, który potwierdza złożenie zgłoszenia, nie zostanie dostarczony.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu w urzędzie

Co należy przygotować?

 1. Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu 

 2. dowód osobisty lub paszport,

 3. kartę pobytu  – jeśli zgłaszający jest cudzoziemcem, ​​​​​

 4. kopię dokumentu, który potwierdza zbycie/nabycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem można dostarczyć osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.

Ile czeka się na zarejestrowanie zgłoszenia sprzedaży samochodu lub innego pojazdu?

Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Zgłaszający nie dostanie jednak żadnego oddzielnego dokumentu urzędowego, który to potwierdzi.

Co należy zawrzeć w umowie kupna-sprzedaży? Na co zwrócić uwagę?

W celu uniknięcia późniejszych zażaleń nowego właściciela odnośnie stanu technicznego pojazdu, w umowie kupna-sprzedaży powinno się zawrzeć wszelkie defekty auta, o których wcześniej poinformowana została osoba zainteresowana kupnem. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby poza miejscem i datą wpisać również godziny dokonania transakcji. Dzięki temu udowodniona zostanie niewinność zbywcy w przypadku, w którym nowy właściciel pojazdu (nabywca) popełni wykroczenie w tym samym dniu. 

W trakcie odstawiania samochodu do komisu należy dopilnować, aby w umowie z placówką zawrzeć czas powierzenia auta, termin wypłaty gotówki po sprzedaży, a także jego cenę. Umowę z nowym właścicielem trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach i nie należy jej wyrzucać.

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu niewykorzystanej części polisy OC?

Jeżeli zbywca chce odzyskać pieniądze za część składki OC, powinien poprosić nabywcę o podpisanie wypowiedzenia polisy. Po okazaniu dokumentu wypowiedzenia ubezpieczycielowi, można ubiegać się także o zwrot niewykorzystanej części składki OC. Sprzedaż samochodu wiąże się również z przekazaniem nabywcy polisy ubezpieczeniowej, jednak warto nie wyrzucać starych dokumentów potwierdzających jej ciągłość.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela

Tak. W ciągu 14 dni od sprzedaży samochodu należy poinformować o tym fakcie również ubezpieczyciela, u którego została zakupiona polisa OC. Warto podać podstawowe dane nowego właściciela pojazdu (imię, nazwisko, PESEL).

Odpowiedzialność za opłacanie składek nadal będzie spoczywać na zbywcy nawet w przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony fakt sprzedaży, a kupujący nie wypowie polisy. Należy pamiętać o tym, że teoretycznie nieobowiązująca (w praktyce – obowiązująca) polisa za sprzedane auto po terminie wygaśnięcia ulegnie automatycznemu przedłużeniu, natomiast za nieuregulowanie płatności Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na zbywcę karę nawet do 4500 zł.

Ponadto, jeżeli nowy właściciel spowoduje nowo nabytym autem wypadek, a sprzedający (zbywca) nie poinformuje o sprzedaży samochodu ubezpieczyciela, to zniżki straci zbywca a nie nowy właściciel (nabywca).

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży auta?

Osoby, które sprzedały samochód po czasie krótszym niż 6 miesięcy od kupna, muszą rozliczyć sprzedaż auta w urzędzie skarbowym. Przychód danej osoby stanowi różnica w cenie zakupu i sprzedaży auta. Trzeba go wpisać w formularzu PIT-36 do końca kwietnia następnego roku po transakcji. Na tej podstawie zostanie wyliczony podatek od zarobku, który trzeba zapłacić.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - pobierz aktualny wzór wniosku, druku w PDF lub DOC

Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu. Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - zawiadomienie o zbyciu pojazdu w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie