Zezwolenie (wkładka) na pojazdy uprzywilejowane - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 30 czerwca 2022

Zezwolenie (wkładka) na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Chcąc podjąć pracę jako kierowca karetki lub wozu strażackiego, konieczne jest posiadanie zezwolenia na kierowanie tym rodzajem pojazdów. Aby je uzyskać, trzeba spełniać szereg kryteriów i złożyć odpowiedni wniosek.

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

To pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, mają włączone światła mijania bądź drogowe. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te, używane w związku z ratowaniem życia oraz mienia ludzkiego, jak i ochroną bezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. 

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Według polskiego prawa uprzywilejowanymi są pojazdy należące do:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • zespołów ratownictwa medycznego,
 • Policji,
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służb Wywiadu Wojskowego,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Służby Więziennej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Straży gminnych (miejskich),
 • jednostek ratownictwa górskiego,
 • służb parku narodowego,
 • jednostek ratownictwa wodnego,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego.

Kto może starać się o zezwolenie (wkładkę) na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Aby otrzymać zezwolenie, należy spełniać poniższe warunki:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii dopasowanej do rodzaju pojazdu:
  • A1, A2 i A – motocykl,
  • B1, B i B+E – czterokołowiec, samochód oraz samochód z przyczepą,
  • C1, C1+E, C, C+E – samochody ciężarowe, maszyny rolnicze wraz z przyczepami,
  • D1, D1+E, D i D+E – autobus oraz autobus z przyczepą, 
 • uzyskać orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Na jak długo wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat. 

Uwaga! Jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego jest krótsza, wówczas zezwolenie może zostać wydane na okres ważności obu orzeczeń. 

Ile kosztuje wydanie zezwolenia (wkładki) na pojazdy uprzywilejowane?

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 złotych. Ze względu na rodzaj płatności, w niektórych przypadkach pobiera się opłatę ewidencyjną, której wysokość zależy od ustaleń urzędu miasta. 

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie z rodziny).

Można ją uiścić:

 • przelewem, na rachunek bankowy urzędu miasta/gminy,
 • w kasie urzędu, gotówką lub kartą,
 • w Opłatomatach zlokalizowanych na terenie urzędu,
 • za pośrednictwem serwisu info-car.pl.

Uwaga! Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.


Wniosek o zezwolenie - wkładkę na pojazdy uprzywilejowane

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w urzędzie miasta/gminy w odpowiednim wydziale, np. uprawnień komunikacyjnych → Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania;
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres urzędu,
 • przez Internet, jeżeli urząd daje taką możliwość.

Dokumenty do przygotowania

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie w celu uzyskania zezwolenia:

Konieczne jest również przedłożenie do wglądu oryginałów składanych kopii dokumentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrywania może się wahać od 2 do 7 dni roboczych.  

Odmowa urzędu – co robić?

Niestety, w tej sprawie nie istnieje tryb odwoławczy. Jedyną drogą jest zlikwidowanie powodów, dla których wcześniej nie wydano zezwolenia i złożenie wniosku ponownie.


Sprawdź także: Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości