Zezwolenie (wkładka) na pojazdy uprzywilejowane lub pojazdy przewożące wartości pieniężne - wniosek PDF 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 6 sierpnia 2023

Zezwolenie (wkładka) na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Chcąc podjąć pracę jako kierowca karetki lub wozu strażackiego, konieczne jest posiadanie zezwolenia na kierowanie tym rodzajem pojazdów. Aby je uzyskać, trzeba spełniać szereg kryteriów i złożyć odpowiedni wniosek. Jak i gdzie złożyć wniosek? Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym? Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

To pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, mają włączone światła mijania, bądź drogowe. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te, używane w związku z ratowaniem życia oraz mienia ludzkiego, jak i ochroną bezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. 

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Według polskiego prawa uprzywilejowanymi są pojazdy należące do:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • zespołów ratownictwa medycznego,
 • Policji,
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służb Wywiadu Wojskowego,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Służby Więziennej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Straży gminnych (miejskich),
 • jednostek ratownictwa górskiego,
 • służb parku narodowego,
 • jednostek ratownictwa wodnego,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • innych jednostek, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kto może starać się o zezwolenie (wkładkę) na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne?

Aby otrzymać zezwolenie, należy spełniać poniższe warunki:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii dopasowanej do rodzaju pojazdu:
  • A1, A2 i A – motocykl,
  • B1, B i B+E – czterokołowiec, samochód oraz samochód z przyczepą,
  • C1, C1+E, C, C+E – samochody ciężarowe, maszyny rolnicze wraz z przyczepami,
  • D1, D1+E, D i D+E – autobus oraz autobus z przyczepą, 
 • uzyskać orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Na jak długo wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat. 

Jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego jest krótsza, wówczas zezwolenie może zostać wydane na okres ważności obu orzeczeń. 

Ile kosztuje wydanie zezwolenia (wkładki) na pojazdy uprzywilejowane?

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 złotych. Ze względu na rodzaj płatności, w niektórych przypadkach pobiera się opłatę ewidencyjną, której wysokość zależy od ustaleń urzędu miasta. 

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie z rodziny).

Opłatę należy wpłacić najpóźniej w dniu składania wniosku, istnieje możliwość jej uiszczenia:

 • przelewem, na rachunek bankowy urzędu miasta/gminy,
 • w kasie urzędu, gotówką lub kartą,
 • w Opłatomatach zlokalizowanych na terenie urzędu,
 • za pośrednictwem serwisu info-car.pl.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie - wkładkę na pojazdy uprzywilejowane

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w urzędzie miasta/gminy w odpowiednim wydziale, np. uprawnień komunikacyjnych → Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania;
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres urzędu,
 • przez Internet, jeżeli urząd daje taką możliwość.

Dokumenty do przygotowania

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie w celu uzyskania zezwolenia:

Konieczne jest również przedłożenie do wglądu oryginałów składanych kopii dokumentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrywania może się wahać od 2 do 7 dni roboczych. Dokument można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą na wskazany adres.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty.

Podstawa prawna


Sprawdź także: Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne [PDF]
Pobierz wniosek