Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu PDF 2022

Weryfikacja: 2 marca 2022

Wydanie lub wymiana karty pobytu

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca w naszym kraju, dlatego posiadanie go dla określonej grupy osób jest niezbędne. Jak ją zdobyć? Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać kartę pobytu? Czy jej wydanie jest płatne? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym jest karta pobytu i do czego uprawnia?

Karta pobytu ma potwierdzać tożsamość jej posiadacza podczas pobytu w Polsce. Uprawnia m.in. do wielokrotnego przekraczania granicy bez ważnej wizy. Posiadacz ważnej wizy i karty pobytu może także podróżować po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli:

 • posiada ważny dokument podróży np. paszport,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Kiedy wydawana jest karta pobytu?

Kartę pobytu otrzymują cudzoziemcy, którym wojewoda udzielił:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

Kto musi posiadać kartę pobytu?

Kartę pobytu muszą posiadać cudzoziemcy przebywający na terenie RP, po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz członkowie najbliższej rodziny repatrianta, przebywający w Polsce. 

Ile ważna jest karta pobytu?

Dokument ten może być ważny przez maksymalnie 10 lat

Uwaga! Posiadacze karty pobytu czasowego nie mają możliwości jej przedłużenia. Po upływie ważności muszą ubiegać się o kolejne zezwolenie na pobyt.

Wymiana karty pobytu - kiedy trzeba jej dokonać?

Posiadacz tego dokumentu w kilku sytuacjach jest zobligowany do jego wymiany. W jakich? Wydanie nowej karty pobytu jest konieczne w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jej właściciela,
 • utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu dla cudzoziemca

Wzór wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu

Wymagane dokumenty

Osoba chcąca wyrobić lub wymienić kartę pobytu musi przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ważny dokument podróży lub w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość - do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie/wymianę karty,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:
  • utraty dokumentu – zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty oraz formularz zgłoszenia utraty karty,
  • zmiany miejsca zamieszkania – potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania,
  • zmiany danych osobowych – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.

Podczas składania dokumentów od wnioskującego zostaną pobrane odciski linii papilarnych, które następnie zostaną zakodowane w karcie pobytu.

Uwaga! Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu). Ponadto wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Dokumenty w tej sprawie przyjmują urzędy wojewódzkie oraz ich delegatury właściwe ze względu na miejsce zamieszkania → skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub listownie → w przypadku dwóch ostatnich sposobów wnioskodawca zostanie wezwany przez urząd do stawienia się osobiście w celu weryfikacji dokumentów.

Kiedy złożyć wniosek?

Ze względu na okoliczności, wniosek należy złożyć:

 • w przypadku wydania karty pobytu - co najmniej 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu,
 • w przypadku wymiany karty pobytu:
  • 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu,
  • 14 dni od wystąpienia innych przyczyn do wymiany dokumentu.

Ile to kosztuje?

Ponownie, cena za dokument będzie różniła się ze względu na okoliczności jego wydania.

 • Opłata za wydanie/wymianę karty pobytu: 50 zł (z ulgą 25 zł),
 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku:
  • pierwszej utraty/zniszczenia karty - 100 zł,
  • kolejnej utraty/zniszczenia karty - 150 zł.

Uwaga! W przypadku każdej kolejnej utraty/zniszczenia dokumentu opłata wyniesie 300% kwoty bazowej.

Niektórym cudzoziemcom przysługuje ulga w wysokości 50%. Mogą z niej skorzystać osoby: 

 • znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnie, które w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyły 16 lat.

Ile czeka się na odbiór karty pobytu?

Wydanie dokumentu następuje po ok. miesiącu od złożenia kompletu dokumentów. 

⚠ Kartę pobytu można odebrać wyłącznie osobiście! ⚠

Gdzie sprawdzić status sprawy?

Wnioskujący ma możliwość zweryfikowania, na jakim etapie rozpatrywania są złożone przez niego dokumenty. Może to zrobić za pomocą Internetu, wchodząc na stronę urzędu, w którym składał wniosek oraz podczas osobistej wizyty lub rozmowy telefonicznej.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Jeżeli cudzoziemiec nie jest zadowolony z decyzji wydanej przez urząd, może się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wydanie lub wymiana karty pobytu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - wydanie lub wymiana karty pobytu