Wniosek w ramach programu "Mój Elektryk"

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Coraz częściej mówi się o samochodach elektrycznych, które mają dużo lepszy wpływ na środowisko niż klasyczne pojazdy spalinowe. Już wkrótce uruchomiony zostanie nowy program, „Mój Elektryk” – w jego ramach będą przyznawane dotacje na zakup elektrycznych samochodów. Jak starać się o wsparcie finansowe i kiedy złożyć wniosek?

Czym jest samochód elektryczny?

Samochód elektryczny działa dokładnie na tej samej zasadzie co samochody spalinowe, jednak z tą różnicą, że pojazdy elektryczne są zasilane właśnie za pomocą prądu. Samochody elektryczne generują dużo mniej hałasu i – rzecz  jasna – spalin. Zamiast tankowania, energię elektryczną uzupełnia się za pomocą specjalnych, darmowych ładowarek. 

Na ten moment ten rodzaj pojazdów nie cieszy się dużą  popularnością, głównie ze względu na bardzo wysokie ceny. Właśnie w tym celu powołano program „Mój Elektryk”.

Na jakie samochody przysługuje dofinansowanie?

Środki finansowe z programu „Mój Elektryk” można otrzymać wyłącznie na zakup samochodu elektrycznego, nie dotyczy to pojazdów hybrydowych. Musi być to samochód fabrycznie nowy, wcześniej niezarejestrowany.

Maksymalna cena pojazdu, który może zostać objęty wsparciem, nie może przekroczyć 225 tysięcy złotych

Uwaga! Limit cenowy samochodu nie obowiązuje beneficjentów posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Mój Elektryk”?

Program jest skierowany dla wszystkich kategorii odbiorców. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy oraz podmioty instytucjonalne.

Kiedy można składać wniosek w ramach programu „Mój Elektryk”?

Nabór wniosków rozpoczął się 12 lipca – od tego dnia wnioski mogą składać osoby fizyczne. W ciągu kolejnych tygodni taką możliwość otrzymają pozostałe podmioty. 

Nie jest to jednak pierwszy i ostatni nabór – realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a same nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Wniosek należy złożyć po zakupie samochodu. Dofinansowaniu będą podlegały pojazdy kupione po 1 maja 2020 roku.

Jak i gdzie złożyć wniosek w ramach programu „Mój Elektryk”?

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem generatora wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Mój Elektryk?

Złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego jest całkowicie bezpłatne

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu „Mój Elektryk”?

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju pojazdu, średniorocznego przebiegu a także tego, kto miałby być beneficjentem programu.

 • Dofinansowanie dla osób fizycznych – 18 750 zł
 • Dofinansowanie dla osób fizycznych z Kartą Dużej Rodziny – 27 000 zł
 • Pojazdy kategorii M1 – do 27 000 zł
 • Pojazdy kategorii L – do 4000 zł
 • Pojazdy kategorii N1 – 70 000 zł

Dokładną wysokość dotacji wyliczy instytucja przyjmująca wnioski. Na ten moment możesz skorzystać z kalkulatora, za pomocą którego wyliczysz, na jakie dofinansowanie możesz liczyć!

Obowiązkowa naklejka na samochodzie

Beneficjent, który otrzyma dofinansowanie ma obowiązek przykleić na sfinansowany pojazd naklejkę z logotypem NFOŚiGW i utrzymywanie jej przez cały okres obowiązywania umowy – 24 miesiące od dnia rejestracji samochodu. Naklejkę trzeba będzie zdobyć we własnym zakresie. 

Rejestracja samochodu elektrycznego

Samochód, na który chcemy otrzymać dofinansowanie, musi być zarejestrowany na terenie Polski. Nie można będzie go przerejestrować za granicę w okresie 24 miesięcy od zakupu. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę pozyskującą dotację z NFOŚiGW.

Kontrola pojazdu

W ciągu 24 miesięcy od rejestracji lub zawarcia umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW będzie mógł skontrolować pojazd oraz jego dokumenty.

Sprzedaż lub zniszczenie samochodu przed upływem 2 lat

Jeżeli beneficjent zdecyduje się na sprzedaż samochodu, rejestrację poza Polską lub pojazd trafi do kasacji, będzie musiał zwrócić dopłatę proporcjonalną do okresu, w jakim umowa zostanie zrealizowana. Dla przykładu, jeżeli sprzedaż auta nastąpi po roku, będziemy musieli oddać połowę otrzymanej dotacji. 

Ubezpieczenie samochodu z dofinansowaniem

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, samochód, na który otrzymaliśmy dofinansowanie będzie musiał być objęty również polisą AC z cesją na rzecz NFOŚiGW przez 24 miesiące od dnia rejestracji. 


Program „Mój Elektryk”

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego online wniosku należy dołączyć:

 • Skan/skany faktur zakupu nowego pojazdu (wraz z fakturami zaliczkowymi) wystawionej na wnioskodawcę - faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o cenie nabycia pojazdu, marce i modelu,
 • Wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj napędu pojazdu,
 • Pełny skan dowodu rejestracyjnego (obie jego strony) zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel figuruje wnioskodawca,
 • Pełny skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty,
 • Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia
 • Pełny skan Karty Dużej Rodziny (obie jej strony) – jeśli dotyczy.
 • Upoważnienie właściciela/współwłaściciela pojazdu podpisane profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym w celu złożenia wniosku wraz z klauzulą RODO dla współwłaściciela – jeśli dotyczy.
 • Oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dotyczy.
 • Oświadczenia:
  • o zapewnieniu wykonania wpisu stanu drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na ostatni dzień okresu trwałości zakupionego pojazdu.
  • że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział ani nie rozwiązał - za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – umowy o dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
  • że wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych w stosunku do NFOŚiGW.
  • że pojazd zakupiony w ramach przedsięwzięcia nie zostanie zbyty co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia. 
  • że pojazd objęty dofinansowaniem będzie oznakowany logotypem NFOŚiGW co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia.
  • że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia.
  • że co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia pojazd będzie ubezpieczony (posiadał co najmniej polisę OC oraz AC (autocasco)) od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.
  • że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie wykorzystywany do celów wykonywania działalności gospodarczej.
  • że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
  • że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
  • że na zakup pojazdu w ramach przedsięwzięcia, nie było i nie będzie udzielone dofinansowanie z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.
  • że podatek od towarów i usług (VAT) jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przeze mnie (wnioskodawca) i współwłaścicieli (jeśli występują). Wnioskodawca i współwłaściciele nie mają prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  • o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stanowiących nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania
  • że nie uzyskano dotychczas dofinansowania w ramach niniejszego programu.
  • o posiadaniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych współwłaściciela /wszystkich współwłaścicieli pojazdu, którego dotyczy wniosek oraz przekazaniu im klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych (jeśli dotyczy).  
  • Zgoda na przeprowadzenie przez NFOŚiGW lub osoby wskazane przez NFOŚiGW wizytacji/kontroli przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w okresie obowiązywania umowy pod rygorem jej wypowiedzenia i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.
 • Pełnomocnictwo  do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych -  wymagane jeżeli wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Ze względu na przewidywane niewielkie zainteresowanie programem, decyzja w sprawie przyznania dofinansowania powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. To samo tyczy się przelewu środków na konto.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - program „Mój Elektryk” w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie