Program Mój Elektryk dla firm i osób prywatnych - wniosek online o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego 2022

Program Mój Elektryk dla firm i osób prywatnych

Coraz częściej mówi się o samochodach elektrycznych, które mają dużo lepszy wpływ na środowisko niż klasyczne pojazdy spalinowe. Aby spopularyzować samochody elektryczne w Polsce, powstał program, „Mój Elektryk” – w jego ramach są przyznawane dotacje na zakup elektrycznych samochodów. Jak starać się o wsparcie finansowe i kiedy złożyć wniosek?

Na jakie samochody przysługuje dofinansowanie?

Środki finansowe z programu „Mój Elektryk” można otrzymać wyłącznie na zakup samochodu elektrycznego. Musi być to samochód fabrycznie nowy, wcześniej niezarejestrowany. Będą to zatem samochody, które po zarejestrowaniu otrzymają zielone tablice rejestracyjne. Na ten moment dopłaty do samochodów hybrydowych nie są przewidziane.

Maksymalna cena pojazdu, który może zostać objęty wsparciem, nie może przekroczyć 225 tysięcy złotych

Limit cenowy samochodu nie obowiązuje beneficjentów posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu Mój Elektryk?

Program jest skierowany dla wszystkich odbiorców. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy jak i podmioty instytucjonalne.

Kiedy można składać wniosek w ramach programu Mój Elektryk?

Kiedy można składać wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego?

Wnioski w ramach programu “Mój elektryk” można składać:

 • od 12 lipca 2021 - dla osób fizycznych,
 • od 22 listopada 2021 - dla pozostałych podmiotów. 

Nabór wniosków ma potrwać do 30 września 2025 lub do wyczerpania środków.

Wniosek należy złożyć po zakupie samochodu. Dofinansowaniu będą podlegały pojazdy kupione po 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Mój Elektryk?

Ile wynosi dofinansowanie - dopłata do zakupu samochodu elektrycznego ?

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju pojazdu, średniorocznego przebiegu, a także tego, kto miałby być beneficjentem programu.

 • dofinansowanie dla osób fizycznych – 18 750 zł,
 • dofinansowanie dla osób fizycznych z Kartą Dużej Rodziny – 27 000 zł,
 • pojazdy kategorii M1 – do 27 000 zł,
 • pojazdy kategorii L – do 4000 zł,
 • pojazdy kategorii N1 – 70 000 zł.

Dokładną wysokość dotacji wyliczy instytucja przyjmująca wnioski. Na ten moment można skorzystać z kalkulatora, za pomocą którego można wyliczyć wstępną wysokość dofinansowania.

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm

Od 21 listopada 2021 roku o dofinansowanie w ramach programu “Mój Elektryk” mogą starać się także firmy. 

W przypadku osobowych samochodów elektrycznych firmy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów kategorii N1, M2 i M3, dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, ale maksymalnie do 20 lub 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Dofinansowanie dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą starać się o takie samo dofinansowanie jak inni przedsiębiorcy. Ponownie, wysokość dofinansowania zależy od średniego rocznego przebiegu i rodzaju samochodu.

Mój Elektryk a leasing

W ramach programu “Mój Elektryk” można otrzymać dopłatę również na leasing samochodu oraz wynajem długoterminowy. Dotyczy to pojazdów:

 • zeroemisyjnych kategorii M1 → samochodów osobowych do przewozu max. 8 osób,
 • kategorii N1 → pojazdów dostawczych z masą do 3,5 t.

W ramach programu pokrywane są opłata wstępna i transferowa, wynikające z umowy leasingu.

Z dopłat do leasingu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • spółdzielnie i rolnicy indywidualni,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne.

Beneficjent może uzyskać dofinansowanie, którego wysokość zależy od kategorii pojazdu oraz średniego, rocznego przebiegu. 
 

Rodzaj pojazdu Maksymalna cena pojazdu Średni roczny przebieg Wysokość dofinansowania
M1 225 000 zł - 18 750 zł
Powyżej 15 tys. km 27 000 zł
N1 - - do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000
Powyżej 20 tys. km do 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 70 000
L1e-L5e - - do 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 4 000

Przed wybraniem firmy leasingowej, warto upewnić się, czy posiada ona umowę z bankiem realizującym program “Mój Elektryk”.

Wniosek o dotację w ramach programu “Mój Elektryk”, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wraz z wnioskiem o leasing w firmie leasingowej. Następnie ta przekaże dokumenty partnerskiemu bankowi, który w ciągu 5 dni roboczych przeanalizuje wniosek, a następnie skieruje go do NFOŚiGW.

Obowiązkowa naklejka na samochodzie

Beneficjent, który otrzyma dofinansowanie ma obowiązek przykleić na sfinansowany pojazd naklejkę z logotypem NFOŚiGW i utrzymywanie jej przez cały okres obowiązywania umowy – 24 miesiące od dnia rejestracji samochodu. Naklejkę trzeba będzie zdobyć we własnym zakresie. 

Rejestracja samochodu elektrycznego

Rejestracja samochodu elektrycznego

Samochód, na który chcemy otrzymać dofinansowanie, musi być zarejestrowany na terenie Polski. Nie można będzie go przerejestrować za granicę w okresie 24 miesięcy od zakupu. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę dotację z NFOŚiGW, na firmę lub - w przypadku leasingu - na firmę leasingową, z którą właściciela pojazdu wiąże umowa leasingowa.

Kontrola pojazdu

W ciągu 24 miesięcy od rejestracji lub zawarcia umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW będzie mógł skontrolować pojazd oraz jego dokumenty.

Sprzedaż lub zniszczenie samochodu elektrycznego przed upływem 2 lat

Jeżeli beneficjent zdecyduje się na sprzedaż samochodu, rejestrację poza granicami Polski lub pojazd trafi do kasacji, będzie musiał zwrócić dopłatę proporcjonalną do okresu, w jakim umowa zostanie zrealizowana. Dla przykładu, jeżeli sprzedaż auta nastąpi po roku, trzeba będzie oddać połowę otrzymanej dotacji. 

Ubezpieczenie samochodu z dofinansowaniem

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, samochód, na który otrzymano dofinansowanie będzie musiał być objęty również polisą AC z cesją na rzecz NFOŚiGW przez 24 miesiące od dnia rejestracji. 


Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój Elektryk”

Program ,,Mój Elektryk

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego online wniosku należy dołączyć:

 • skan/skany faktur zakupu nowego pojazdu (wraz z fakturami zaliczkowymi) wystawionej na wnioskodawcę - faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o cenie nabycia pojazdu, marce i modelu,
 • wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj napędu pojazdu,
 • pełny skan dowodu rejestracyjnego (obie jego strony) zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel figuruje wnioskodawca,
 • pełny skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty,
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia,
 • pełny skan Karty Dużej Rodziny (obie jej strony) – jeśli dotyczy,
 • upoważnienie właściciela/współwłaściciela pojazdu podpisane profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym w celu złożenia wniosku wraz z klauzulą RODO dla współwłaściciela – jeśli dotyczy,
 • oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dotyczy,
 • oświadczenia:
  • o zapewnieniu wykonania wpisu stanu drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na ostatni dzień okresu trwałości zakupionego pojazdu,
  • że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział ani nie rozwiązał - za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – umowy o dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
  • że wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych w stosunku do NFOŚiGW,
  • że pojazd zakupiony w ramach przedsięwzięcia nie zostanie zbyty co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia,
  • że pojazd objęty dofinansowaniem będzie oznakowany logotypem NFOŚiGW co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia,
  • że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia,
  • że co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia pojazd będzie ubezpieczony (posiadał co najmniej polisę OC oraz AC (autocasco) od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży,
  • że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie wykorzystywany do celów wykonywania działalności gospodarczej,
  • że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
  • że zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
  • że na zakup pojazdu w ramach przedsięwzięcia, nie było i nie będzie udzielone dofinansowanie z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej,
  • że podatek od towarów i usług (VAT) jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przeze mnie (wnioskodawca) i współwłaścicieli (jeśli występują). Wnioskodawca i współwłaściciele nie mają prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
  • o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stanowiących nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania,
  • że nie uzyskano dotychczas dofinansowania w ramach niniejszego programu,
  • o posiadaniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych współwłaściciela /wszystkich współwłaścicieli pojazdu, którego dotyczy wniosek oraz przekazaniu im klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych (jeśli dotyczy),
  • zgoda na przeprowadzenie przez NFOŚiGW lub osoby wskazane przez NFOŚiGW wizytacji/kontroli przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w okresie obowiązywania umowy pod rygorem jej wypowiedzenia i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych -  wymagane jeżeli wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu. 

Gdzie złożyć wniosek online w ramach programu Mój Elektryk?

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem generatora wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego jest bezpłatne

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego?

Ze względu na przewidywane niewielkie zainteresowanie programem, decyzja w sprawie przyznania dofinansowania powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. To samo tyczy się przelewu środków na konto.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program „Mój Elektryk” w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Czy Twoja firma świadczy usługi związane z tą sprawą?