Emerytura za 4 dzieci - Program MAMA 4 Plus 2021

Aktualizacja: 23 listopada 2021

Wniosek o mama 4 plus

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ma ono zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać potomstwo (lub w ogóle go nie podjęły), przez co teraz żyją na granicy ubóstwa, nie posiadając uprawnień do żadnych świadczeń. Jak uzyskać takie wsparcie? Kto może je otrzymać i jaka jest jego wysokość? Dowiedz się więcej o świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające MAMA 4+ przeznaczone jest dla::

 • osób nieposiadających dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia;
 • matek, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały bądź tylko wychowały co najmniej 4 dzieci;
 • ojców, którzy ukończyli 65 lat, wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Uwaga! Warunek urodzenia i wychowania lub tylko wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Ponadto wnioskujący musi mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (liczone po ukończeniu 16. roku życia) oraz posiadać:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce – jeżeli wnioskujący jest cudzoziemcem.

Kiedy świadczenie nie może zostać przyznane?

Istnieją sytuacje, w których przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest niemożliwe. Dzieje się tak, gdy:

 • wnioskujący jest uprawniony do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
 • wnioskujący jest tymczasowo aresztowany albo odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • sąd pozbawił wnioskującego władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył umieszczając dziecko lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • wnioskujący długotrwale zaprzestał wychowywania dzieci. 

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Jeżeli wnioskujący nie pobiera ani emerytury ani renty, świadczenie, które mu przysługuje będzie miało wysokość najniższej emerytury – od 1 marca 2021 roku wynosi ono 1250,88 złotych. W sytuacji, gdy starający się o świadczenie pobiera emeryturę bądź rentę jednak w wysokości niższej niż najniższa emerytura, dodatkowe świadczenie będzie uzupełnieniem przyznawanej już emerytury. Oba świadczenia są co roku waloryzowane.

Dla przykładu – jeżeli wnioskujący otrzymuje 700 zł emerytury miesięcznie, kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie wynosiła 550,88 złotych, ponieważ kwota ta stanowi wyrównanie do najniższej emerytury: 1250,88 - 700 = 550,88. 

Kiedy wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie będzie wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję w sprawie jego przyznania. Należy jednak pamiętać, że wypłata nie może nastąpić przed osiągnięciem przez wnioskującego minimalnego wieku emerytalnego, który u kobiet wynosi 60 lat, zaś u mężczyzn 65 lat. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Poniżej znajduje się wyszukiwarka, za pomocą której sprawdzisz, gdzie w swojej okolicy możesz złożyć wniosek.

 


Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające? 

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające konieczne jest dołączenie:

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu o sytuacji osobistej? 

Oświadczenie o sytuacji osobistej to jeden z najważniejszych załączników we wniosku. To właśnie ono ma służyć potwierdzeniu tych informacji, które dają podstawy do przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do najważniejszych informacji należy:

 • fakt urodzenia co najmniej 4 dzieci,
 • fakt wychowania co najmniej 4 dzieci,
 • przerwy w wychowywaniu dzieci – jeżeli występowały, należy wskazać ich długość,
 • fakt posiadania ograniczonych praw rodzicielskich lub ich pozbawienia,
 • fakt mieszkania w Polsce obecnie i co najmniej przez 10 lat od ukończenia przez wnioskującego 16. roku życia, a także posiadanie tutaj ośrodka interesów życiowych, 
 • ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • pobieranie emerytury lub renty,
 • uzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 • posiadanie gospodarstwa rolnego – należy wspomnieć o jego powierzchni,
 • uzyskiwanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • uzyskiwanie innych dochodów,
 • fakt przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
 • data zgonu matki dzieci lub data porzucenia przez nią rodziny/zaprzestania opiekowania się potomstwem - jeżeli jest się ojcem dziecka.

Wszystkie powyższe informacje muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Jak potwierdzić informacje zawarte we wniosku i w oświadczeniu? 

Informacje, które wnioskujący poda we wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz w oświadczeniu o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, należy udokumentować. Można to zrobić m.in.:

 • zaświadczeniami z właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają wysokość innych pobieranych świadczeń,
 • zaświadczeniami z urzędu gminy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego, 
 • oświadczeniami o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,
 • innymi dokumentami, które potwierdzają sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną wnioskującego.

Co powinien zawierać poprawnie wypełniony wniosek? 

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • adres zamieszkania (jeśli wnioskujący nie ma stałego miejsca zamieszkania, należy podać adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób wnioskujący chce otrzymywać świadczenie (należy podać niezbędne dane, aby ZUS mógł zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer konta bankowego),
 • Podpis wnioskującego.

Czy można się odwołać od decyzji prezesa ZUS?

Oczywiście. Od decyzji wydanej przez prezesa ZUS można odwołać się na 2 sposoby:

 • w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy;

 • w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS.

Jeżeli wnioskujący po ponownym rozpatrzeniu sprawy wciąż nie zgadza się z wydaną decyzją, ma on prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uwaga! Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją w sprawie:

 • ponownego ustalenia wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ustania prawa do tego świadczenia,
 • wypłaty tego świadczenia,
 • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,

to odwołanie należy złożyć do właściwego Sądu Okręgowego - Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

O czym należy informować ZUS po przyznaniu świadczenia? 

Otrzymujący świadczenie jest zobowiązany informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach, które mają wpływ na przyznawanie świadczenia i jego wysokość. Oznacza to, że wnioskujący musi powiadomić ZUS np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowego dochodu lub uzyskania prawa do innego świadczenia.

Jeżeli w obliczu nowych informacji ustaną okoliczności, które były podstawą przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego to wnioskujący otrzyma od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowną decyzję. Znajdą się w niej informacje o ustaniu prawa do świadczenia i jego przyczynach oraz zostanie wskazana data, od której wypłata świadczenia nie będzie już przysługiwać.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 303)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 53)

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie