Emerytura za 4 dzieci Bydgoszcz - Program MAMA 4 Plus 2024 - informacje i wniosek PDF

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 15 kwietnia 2024 8 min. czytania

Wniosek o mama 4 plus

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ma ono zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia (lub w ogóle go nie podjęły), aby wychowywać potomstwo. Jak uzyskać takie wsparcie? Kto może je otrzymać i jaka jest jego wysokość? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może otrzymać dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Świadczenie uzupełniające MAMA 4+ przeznaczone jest dla:

 • matek, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały bądź tylko wychowały co najmniej 4 dzieci;
 • ojców, którzy ukończyli 65 lat, wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała;

nieposiadających dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia.

Warunek urodzenia i wychowania lub tylko wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, współmałżonka, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Wnioskujący musi mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (liczone po ukończeniu 16. roku życia) oraz posiadać:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce – jeżeli wnioskujący jest cudzoziemcem.

Podczas wychowywania co najmniej 3 dzieci, rodzice mogą starać się o Kartę Dużej Rodziny w Bydgoszczy.

Kiedy świadczenie nie może zostać przyznane?

Istnieją sytuacje, w których przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest niemożliwe. Dzieje się tak, gdy:

 • wnioskujący jest uprawniony do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury → Sprawdź: Renta w Bydgoszczy
 • wnioskujący jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • wnioskujący ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, a dziecko trafiło do pieczy zastępczej,
 • wnioskujący długotrwale zaprzestał wychowywania dzieci. 

Jaka jest wysokość świadczenia MAMA 4+?

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Jeżeli wnioskujący nie pobiera ani emerytury, ani renty, świadczenie, które mu przysługuje, będzie miało wysokość najniższej emerytury – od 1 marca 2024 roku wynosi ono 1780,96 złotych. W sytuacji, gdy starający się o świadczenie pobiera emeryturę bądź rentę jednak w wysokości niższej niż najniższa emerytura, dodatkowe świadczenie będzie uzupełnieniem przyznawanej już emerytury. Oba świadczenia są co roku waloryzowane.

Dla przykładu – jeżeli wnioskujący otrzymuje 700 zł emerytury miesięcznie, kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie wynosiła 1080,96 złotych, ponieważ kwota ta stanowi wyrównanie do najniższej emerytury: 1780,96 - 700 = 1080,96 zł. 

Kiedy wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie będzie wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS Bydgoszcz lub KRUS wydał decyzję w sprawie jego przyznania. Należy jednak pamiętać, że wypłata nie może nastąpić przed osiągnięciem przez wnioskującego minimalnego wieku emerytalnego, który u kobiet wynosi 60 lat, zaś u mężczyzn 65 lat. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+

Wniosek o świadczenie mama 4 plus - Emerytura za 4 dzieci

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające? 

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające konieczne jest dołączenie:

 • aktów urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, 
 • informacji o numerach PESEL dzieci → Zobacz, jak zdobyć numer PESEL w Bydgoszczy
 • oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Oświadczenie o sytuacji osobistej

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu o sytuacji osobistej? 

Oświadczenie o sytuacji osobistej to jeden z najważniejszych załączników we wniosku. To właśnie ono ma służyć potwierdzeniu tych informacji, które dają podstawy do przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do najważniejszych informacji należy:

 • fakt urodzenia co najmniej 4 dzieci,
 • fakt wychowania co najmniej 4 dzieci,
 • przerwy w wychowywaniu dzieci – jeżeli występowały, należy wskazać ich długość,
 • fakt posiadania ograniczonych praw rodzicielskich lub ich pozbawienia,
 • fakt mieszkania w Polsce obecnie i co najmniej przez 10 lat od ukończenia przez wnioskującego 16. roku życia, a także posiadanie tutaj ośrodka interesów życiowych, 
 • ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • pobieranie emerytury lub renty,
 • uzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 • posiadanie gospodarstwa rolnego – należy wspomnieć o jego powierzchni,
 • uzyskiwanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • uzyskiwanie innych dochodów,
 • fakt przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
 • data zgonu matki dzieci lub data porzucenia przez nią rodziny/zaprzestania opiekowania się potomstwem - jeżeli jest się ojcem dziecka.

Wszystkie powyższe informacje muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Jak potwierdzić informacje zawarte we wniosku i w oświadczeniu? 

Informacje, które wnioskujący poda we wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz w oświadczeniu o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, należy udokumentować. Można to zrobić m.in.:

 • zaświadczeniami z urzędu skarbowego w Bydgoszczy, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów,
 • zaświadczeniami, które potwierdzają wysokość innych pobieranych świadczeń,
 • zaświadczeniami z Urzędu Miasta/Gminy w Bydgoszczy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego, 
 • oświadczeniami o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,
 • innymi dokumentami, które potwierdzają sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną wnioskującego.

Co powinien zawierać poprawnie wypełniony wniosek? 

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie posiada, należy podać serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • miejsce zamieszkania (jeśli wnioskujący nie ma stałego miejsca zamieszkania, należy podać adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób wnioskujący chce otrzymywać świadczenie (należy podać niezbędne dane, aby ZUS/KRUS mógł zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer konta bankowego),
 • podpis wnioskującego.

Czy można odwołać się od decyzji prezesa ZUS?

Czy można odwołać się od decyzji prezesa ZUS lub KRUS?

Wnioskujący może odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS lub KRUS na 2 sposoby:

 • w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS/KRUS o ponowne rozpatrzenie sprawy;

 • w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS/KRUS.

Jeżeli wnioskujący po ponownym rozpatrzeniu sprawy wciąż nie zgadza się z wydaną decyzją, ma prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Warto wiedzieć:

Jeżeli wnioskujący nie zgadza się z decyzją w sprawie:

 • ponownego ustalenia wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • ustania prawa do tego świadczenia,
 • wypłaty tego świadczenia,
 • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,

odwołanie należy złożyć do właściwego Sądu Okręgowego - Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

O czym należy informować ZUS/KRUS po przyznaniu świadczenia? 

Otrzymujący świadczenie jest zobowiązany informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy lub KRUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na przyznawanie świadczenia i jego wysokości. Oznacza to, że wnioskujący musi powiadomić np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowego dochodu lub uzyskania prawa do innego świadczenia.

Warto wiedzieć:

Jeżeli w obliczu nowych informacji ustaną okoliczności, które były podstawą przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, wnioskujący otrzyma stosowną decyzję. Znajdą się w niej informacje o ustaniu prawa do świadczenia i jego przyczynach oraz zostanie wskazana data, od której świadczenie nie będzie już wypłacane.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę MAMA 4 Plus w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę MAMA 4 Plus w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją ZUS Inspektorat w Bydgoszczy pod adresem ul. Andersena 6 w Bydgoszczy, lub z 2 innymi instytucjami.

ZUS Inspektorat w Bydgoszczy

adres: ul. Andersena 6, 85-792 Bydgoszcz

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

ZUS Oddział w Bydgoszczy

adres: ul.Świętej Trójcy 33 (adres do korespondencji) 85-124 Bydgoszcz ul. M.Konopnickiej 18 a, 85-224 Bydgoszcz

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy

adres: Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz

tel. +48523415261 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!
Wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wniosek należy złożyć do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Pobierz dokument
Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
Pobierz dokument
Wniosek do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu