Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Aktualizacja: 2 listopada 2020Każdy dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat ustalonych przez Komornika Sądowego. 

Kto ustala wysokość opłaty egzekucyjnej?

Wyliczaniem opłaty egzekucyjnej zajmuje się komornik, jednak ocenianiem jej wysokości jest kompetencją sądu. Przepisy prawa wymieniają następujące kryteria oceniania wysokości opłaty egzekucyjnej:

Podkreślić należy, że nie jest to katalog zamknięty – oznacza to, że sąd rozpoznając wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może wziąć pod uwagę również inne okoliczności niż wyżej wymienione. Wysokość opłaty egzekucyjnej nie może być niewspółmierna do nakładu pracy komornika i uzyskanych przez niego efektów. Jej minimalna kwota wynosi 200 zł

Jak uzyskać obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Aby uzyskać z dużym prawdopodobieństwem zmniejszenie opłaty egzekucyjnej ustalonej przez komornika należałoby szczegółowo przeanalizować i wymienić czynności jakich dokonał komornik w konkretnej sprawie. Często decydującą przesłanką dla sądu będzie informacja, czy w toku postępowania były przeprowadzone czynności terenowe.

Jakich czynności dokonuje komornik?

Komornik dokonuje następujących czynności egzekucyjnych:

 • wszczyna postępowanie egzekucyjne,
 • zajmuje wierzytelności przysługujące dłużnikom oraz ich rachunek bankowy,
 • wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji np. z nieruchomości (jeżeli wniosek o taką egzekucje został złożony przez wierzyciela) i wzywa dłużników do zapłaty długu
 • wysyła np. do Sądu Rejonowego wniosek o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia,
 • wysyła również zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 • ponadto dokonuje czynności w miejscu zamieszkania dłużników.

Gdzie złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Stosowny wniosek składa się do właściwego komornika. Komornik, po ustosunkowaniu się do żądania wnioskującego, przedkłada akta sądowi rejonowemu celem rozpoznania sprawy.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o ustaleniu opłat. Do rozpoznania wniosku o obniżenie opłaty właściwy jest sąd, przy którym działa zatrudniony przez wnioskującego komornik.

Aby sąd rozpoznał wniosek o obniżenie opłaty komorniczej musi on zostać wniesiony w tym terminie. Jeśli został złożony po terminie należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Ile kosztuje złożenie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Złożenie takiego wniosku jest całkowicie bezpłatne


Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Jak napisać wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

We wniosku warto zawrzeć następujące informacje:

 • wysokość dochodów,
 • ilość członków w gospodarstwie domowym
 • przebyte choroby,
 • wypadki losowe np. zalanie mieszkania, wypadek
 • wydatki związane z wychowaniem dzieci itp. 

W interesie wnioskującego leży wypisanie jak największej ilości przekonujących argumentów, które pomogą przekonać sąd. Należy pamiętać, że komornikowi przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji.


Gdzie można złożyć wniosek obniżenie opłaty egzekucyjnej w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Obniżenie opłaty egzekucyjnej

Pobierz wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Wzór wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Pobierz wniosek


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.