Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej - wzór 2021

Aktualizacja: 3 grudnia 2021

Obniżenie opłaty egzekucyjnej

Każdy dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat ustalonych przez komornika sądowego. 

Kto ustala wysokość opłaty egzekucyjnej?

Wyliczaniem opłaty egzekucyjnej zajmuje się komornik, jednak ocenianie jej wysokości jest kompetencją sądu. Przepisy prawa wymieniają następujące kryteria oceniania wysokości opłaty egzekucyjnej:

Katalog kryteriów ustalania wysokości opłaty nie jest zamknięty – oznacza to, że sąd rozpoznając wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może wziąć pod uwagę również inne okoliczności niż wyżej wymienione. Wysokość opłaty egzekucyjnej nie może być niewspółmierna do nakładu pracy komornika i uzyskanych przez niego efektów. Jej minimalna kwota wynosi 200 zł. 

Jak uzyskać obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Aby uzyskać zmniejszenie opłaty egzekucyjnej ustalonej przez komornika, należałoby szczegółowo przeanalizować i wymienić czynności jakich dokonał komornik w konkretnej sprawie. Często decydującą przesłanką dla sądu będzie informacja, czy w toku postępowania były przeprowadzone czynności terenowe.

Jakich czynności dokonuje komornik?

Komornik dokonuje następujących czynności egzekucyjnych:

 • wszczyna postępowanie egzekucyjne,
 • zajmuje wierzytelności przysługujące dłużnikom oraz ich rachunek bankowy,
 • wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji np. z nieruchomości (jeżeli wniosek o taką egzekucję został złożony przez wierzyciela) i wzywa dłużników do zapłaty długu,
 • wysyła np. do Sądu Rejonowego wniosek o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia,
 • wysyła zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 • dokonuje czynności w miejscu zamieszkania dłużników.

Gdzie złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Stosowny wniosek składa się do właściwego komornika. Komornik, po ustosunkowaniu się do żądania wnioskującego, przedkłada akta sądowi rejonowemu celem rozpoznania sprawy.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia o ustaleniu opłat. Do rozpoznania wniosku o obniżenie opłaty właściwy jest sąd, przy którym działa zatrudniony przez wnioskującego komornik.

Aby sąd rozpoznał wniosek o obniżenie opłaty komorniczej musi on zostać wniesiony w tym terminie. Jeśli został złożony po terminie, należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jego przedłożenia.

Ile kosztuje złożenie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Złożenie takiego wniosku jest bezpłatne


Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Jak napisać wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

We wniosku warto zawrzeć następujące informacje:

 • wysokość dochodów,
 • ilość członków w gospodarstwie domowym,
 • przebyte choroby,
 • wypadki losowe np. zalanie mieszkania, wypadek,
 • wydatki związane z wychowaniem dzieci itp. 

W interesie wnioskującego leży wypisanie jak największej ilości argumentów, które pomogą przekonać sąd. Należy pamiętać, że komornikowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - obniżenie opłaty egzekucyjnej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - obniżenie opłaty egzekucyjnej

Wzór wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej [PDF]

Pobierz dokument