Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyroku - wzór PDF 2023

Nadanie klauzuli wykonalności

Pomyślny wyrok sądu w sprawie egzekucji długu nie zawsze kończy sprawę. Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania swoich należności konieczne jest nadanie sprawie klauzuli wykonalności. Czym ona jest i jak ją uzyskać? Gdzie należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności to specjalny, urzędowy akt sądu, w którym potwierdza się ważność danego orzeczenia – oznacza to, że jego założenia są obowiązujące oraz że osoby powiązane ze sprawą mają obowiązek udzielić pomocy przy realizacji zawartej w dokumencie decyzji. Klauzula wykonalności stanowi pozwolenie na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.  

Kiedy można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek w tej sprawie może zostać złożony dopiero w momencie, gdy orzeczenie sądu jest już prawomocne lub podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności może złożyć wyłącznie wierzyciel. Jedynie w kilku postępowaniach możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności z urzędu m.in. w przypadku spraw związanych z prawem pracy albo alimentów.

Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nie jest wymagane w sytuacji gdy sąd wyda nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tym wypadku sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, zaraz po uprawomocnieniu się nakazu.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Prawomocność wyroku oznacza, że minął już czas na wniesienie przez pozwanego odwołania lub innego środka zaskarżenia → czas na wniesienie apelacji to 2 tygodnie od doręczenia nakazu dłużnikowi. Po ich upływie wyrok staje się prawomocny, wtedy też możliwe jest złożenie wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Kiedy klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu?

Kiedy klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu?

W większości spraw klauzula wykonalności jest nadawana wyłącznie na wniosek, jednak w pewnych sytuacjach jest ona przyznawana „z góry”. Dzieje się tak w przypadku:

 • wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu;
 • wydania prawomocnego postanowienia o ukaraniu grzywną;
 • wydania prawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie kosztów egzekucyjnych;
 • wydania prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności;
 • wydania prawomocnego postanowienia nakazującego dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy pieniężnej za czas zwłoki w wykonaniu czynności niezastępowalnej;
 • wydania prawomocnego postanowienia nakazującego dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy pieniężnej za naruszenie obowiązku zaniechania lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;
 • wydania orzeczenia co do kosztów i grzywien, które podlegają egzekucji sądowej.

Brak konieczności starania się o klauzulę wykonalności nie oznacza jednak bezczynności – koniecznie należy złożyć wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego.

Ile kosztuje uzyskanie klauzuli wykonalności?

Ile kosztuje uzyskanie klauzuli wykonalności?

Samo nadanie klauzuli wykonalności jest zupełnie bezpłatne – jeżeli do wniosku zostanie dołączony odpis orzeczenia sądu w sprawie i wniosek jest składany po raz pierwszy.

Jeżeli wnioskujący nie posiada odpisu orzeczenia i poprosił we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności o jego doręczenie, konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu. Ważne jest, aby wiedzieć dokładnie, ile stron ma rzeczony dokument, gdyż należy uiścić dokładnie wyliczoną opłatę.

W niektórych przypadkach sąd zażąda opłaty w wysokości 50 złotych za nadanie klauzuli wykonalności. Stanie się tak, gdy składany jest wniosek o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszło uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, musi również uiścić opłatę w wysokości 17 złotych.  

Opłaty za pełnomocnictwo nie trzeba uiszczać, jeżeli udziela się go małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Jak złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Jak złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Obecnie wniosek o nadanie tzw. tytułu wykonawczego można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście - w sądzie;
 • listownie - wysyłając dokumenty na adres sądu;
 • przez Internet - korzystając ze strony biznes.gov.pl - konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego!

Gdzie złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek w tej sprawie zwyczajowo składa się do sądu I instancji (rejonowego lub okręgowego), który rozpatrywał sprawę. 

Wniosek może zostać złożony w sądzie II instancji (okręgowym i apelacyjnym), jeżeli wyrok w sprawie stał się prawomocny dopiero po postępowaniu przed sądem II instancji.

Co powinno się znaleźć we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

W każdym wniosku o nadanie klauzuli wykonalności powinny się znaleźć następujące informacje:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane sądu, do którego wniosek zostanie złożony,
 • wydział sądu,
 • dane wierzyciela – imię i nazwisko, numer PESEL, NIP lub KRS wraz z dokładnymi danymi na temat prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dane dłużnika - imię i nazwisko, numer PESEL, NIP lub KRS wraz z dokładnymi danymi na temat prowadzonej działalności gospodarczej,
 • tytuł – „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności”,
 • żądanie – wnioskujący prosi w nim o nadanie prawomocnemu wyrokowi lub nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, 
 • wskazanie, kto ma ponieść koszty nadania klauzuli wykonalności – wnioskujący czy dłużnik,
 • uzasadnienie żądania,
 • własnoręczny podpis,
 • spis załączników.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć:

Ile czeka się na nadanie klauzuli wykonalności?

Jak długo czeka się na nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek o nadanie klauzuli powinien być rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego dostarczenia. Termin doręczenia wierzycielowi tytułu wykonawczego jest uzależniony od ilości spraw wpływających do danego sądu.

Czy można się odwołać od decyzji sądu?

Jeżeli dłużnik lub wierzyciel nie są zadowoleni z decyzji sądu dotyczącej nadania lub odmowy nadania klauzuli może on złożyć zażalenie. Należy je złożyć w terminie 7 dni:

 • od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub odmowy – dotyczy wierzyciela;
 • od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji – dotyczy dłużnika.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - nadanie klauzuli wykonalności w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę nadanie klauzuli wykonalności online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!
Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności
Pobierz dokument