Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 2022

Nadanie klauzuli wykonalności

Uzyskanie korzystnego wyroku sądu w sprawie długu nie zawsze ją kończy. Czasami konieczne jest nadanie danej sprawie klauzuli wykonalności. Czym ona jest i jak ją uzyskać? Gdzie należy złożyć wniosek w tej sprawie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności to specjalny, urzędowy akt sądu, w którym potwierdza się ważność danego orzeczenia – oznacza to, że jego założenia są obowiązujące, oraz że osoby powiązane ze sprawą mają obowiązek udzielić pomocy przy realizacji zawartej w dokumencie decyzji. Klauzula wykonalności stanowi pozwolenie na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.  

Kiedy można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek w tej sprawie może zostać złożony dopiero w momencie, gdy orzeczenie sądu jest już prawomocne lub podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności może złożyć wyłącznie wierzyciel. Jedynie w kilku postępowaniach możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności z urzędu m.in. w przypadku spraw związanych z prawem pracy albo alimentów.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Prawomocność wyroku oznacza, że minął już czas na wniesienie przez pozwanego odwołania lub innego środka zaskarżenia → czas na wniesienie apelacji to 2 tygodnie od doręczenia nakazu dłużnikowi. Po ich upływie wyrok staje się prawomocny, więc możliwe jest złożenie wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Kiedy klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu?

Kiedy klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu?

W większości spraw klauzula wykonalności jest nadawana wyłącznie na wniosek, jednak w pewnych sytuacjach jest ona przyznawana „z góry”. Dzieje się tak w przypadku:

 • wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu;
 • wydania prawomocnego postanowienia o ukaraniu grzywną;
 • wydania prawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie kosztów egzekucyjnych;
 • wydania prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności;
 • wydania prawomocnego postanowienia nakazującego dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy pieniężnej za czas zwłoki w wykonaniu czynności niezastępowalnej;
 • wydania prawomocnego postanowienia nakazującego dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy pieniężnej za naruszenie obowiązku zaniechania lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;
 • wydania orzeczenia co do kosztów i grzywien, które podlegają egzekucji sądowej.

Brak konieczności starania się o klauzulę wykonalności nie oznacza jednak bezczynności – koniecznie należy złożyć wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego.

Ile kosztuje uzyskanie klauzuli wykonalności?

Ile kosztuje uzyskanie klauzuli wykonalności?

Samo nadanie klauzuli wykonalności jest zupełnie bezpłatne – JEŻELI do wniosku zostanie dołączony odpis orzeczenia sądu w sprawie i wniosek jest składany po raz pierwszy.

Jeżeli wnioskujący nie posiada odpisu orzeczenia i poprosił we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności o jego doręczenie, konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu. Ważne jest, aby wiedzieć dokładnie, ile stron ma rzeczony dokument, gdyż należy uiścić dokładnie wyliczoną opłatę.

W niektórych przypadkach sąd zażąda opłaty w wysokości 50 złotych za nadanie klauzuli wykonalności. Stanie się tak, gdy składany jest wniosek o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszło uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, musi również uiścić opłatę w wysokości 17 złotych.  

Uwaga! Opłaty za pełnomocnictwo nie trzeba uiszczać, jeżeli udziela się go małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.


Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Jak złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Jak złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Obecnie wniosek o nadanie tzw. tytułu wykonawczego można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście - w sądzie;
 • listownie - wysyłając dokumenty na adres sądu;
 • przez Internet - korzystając ze strony biznes.gov.pl - konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego!

Gdzie złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek w tej sprawie zwyczajowo składa się do sądu I instancji (rejonowego lub okręgowego), który rozpatrywał sprawę. 

Uwaga! Wniosek może zostać złożony w sądzie II instancji (okręgowym i apelacyjnym), jeżeli wyrok w sprawie stał się prawomocny dopiero po postępowaniu przed sądem II instancji.

Co powinno się znaleźć we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

W każdym wniosku o nadanie klauzuli wykonalności powinny się znaleźć następujące informacje:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane sądu, do którego wniosek zostanie złożony,
 • wydział sądu,
 • dane wierzyciela – imię i nazwisko, numer PESEL, NIP lub KRS wraz z dokładnymi danymi na temat prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dane dłużnika - imię i nazwisko, numer PESEL, NIP lub KRS wraz z dokładnymi danymi na temat prowadzonej działalności gospodarczej,
 • tytuł – „Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności”,
 • żądanie – wnioskujący prosi w nim o nadanie prawomocnemu wyrokowi lub nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, 
 • wskazanie, kto ma ponieść koszty nadania klauzuli wykonalności – wnioskujący czy dłużnik,
 • uzasadnienie żądania,
 • własnoręczny podpis,
 • spis załączników.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć:

Ile czeka się na nadanie klauzuli wykonalności?

Jak długo czeka się na nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek o nadanie klauzuli powinien być rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego dostarczenia.

Czy można się odwołać od decyzji sądu?

Jeżeli dłużnik lub wierzyciel nie są zadowoleni z decyzji sądu dotyczącej nadania lub odmowy nadania klauzuli, może on złożyć zażalenie. Należy je złożyć w terminie 7 dni:

 • od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub odmowy – dotyczy wierzyciela;
 • od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji – dotyczy dłużnika.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - nadanie klauzuli wykonalności w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości