Wniosek do komornika o ujawnienie danych dłużnika na wniosek wierzyciela

Aktualizacja: 2 listopada 2020W sytuacji gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek dłużnika nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji jako bezskutecznej. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Czym jest wniosek o ujawnienie danych wierzyciela?

Taki wniosek jest podstawą do ujawnienia danych dłużnika. Musi on złożyć faktyczny wykaz swojego majątku pod groźbą dotkliwej kary finansowej lub nawet pozbawienia wolności. Wniosek może zostać złożony na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, również przed jego wszczęciem, a nawet po jego zakończeniu!

Kto może złożyć wniosek o wyjawienie majątku?

Rzecz jasna, najbardziej uprawioną osobą do złożenia takiego wniosku jest wierzyciel. Nie jest on jednak jedynym podmiotem, któremu przysługuje prawo złożenia takiego wniosku. Mogą to być również:

 • sąd I instancji w sprawach, w których egzekucja może być wszczęta z urzędu;
 • komornik w razie egzekucji alimentów oraz egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym
 • prokurator oraz inny organ działający na takich samych zasadach jak prokurator
 • organizacja pozarządowa, której zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to wyłącznie tych spraw, w których wymienione organizacje mogą na mocy ustawy spowodować wszczęcie

Co powinien zawierać wykaz majątku?

W wykazie majątku dłużnik wymienia wszystkie składniki posiadanego majątku, wraz z tymi, które nie podlegają egzekucji np. przedmioty życia codziennego oraz urządzenia domowe niezbędne do życia. 

W wykazie powinny zostać zawarte następujące dane:

 • rzeczy ruchome i nieruchome ze wskazaniem miejsca, gdzie się znajdują;
 • przypadające mu wierzytelności i inne prawa majątkowe ze wskazaniem ich wysokości lub wartości oraz tytułów prawnych, na których się opierają;
 • oszczędności na rachunkach bankowych, wraz z informacją, w jakim banku zostały zgromadzone;
 • informacje o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. 

Dłużnik powinien pamiętać, że wykaz majątku składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Za złożenie fałszywego wykazu grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności!


Wniosek o ujawnienie majątku dłużnika na wniosek wierzyciela

Co powinien zawierać wniosek o ujawnienie majątku?

Niestety, na ten moment nie ma gotowego wzoru wniosku o ujawnienie majątku dłużnika. Sporządzając taki wniosek, należy jednak pamiętać o kilku kluczowych elementach, takich jak:

 • oznaczenie sądu
 • oznaczenie wierzyciela
 • wskazanie danych, w tym PESELu i adresu dłużnika
 • sprecyzowanie treści wniosku
 • krótkie uzasadnienie
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających wyjawienie art. 913 K.p.c.
 • podpis
 • dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 200 zł
 • załącznik

Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika ma formę oficjalnego pisma. Składa się je w sądzie, który wcześniej wydał decyzję o przeprowadzeniu egzekucji. Do wniosku, poza danymi wierzyciela i dłużnika, należy dodać także informacje o kwocie długu i danych komornika, który próbował dokonać ściągnięcia należności. Ponadto, do dokumentu należy dołączyć skan tytułu wykonawczego dla egzekucji. Do tego, jeszcze inne dokumenty potwierdzające problemy z ustaleniem majątku dłużnika i protokół, jaki sporządził w tej sprawie komornik. Za złożenie wniosku ponosi się koszt opłaty sądowej – 40 złotych.


Gdzie można złożyć wniosek ujawnienie danych dłużnika na wniosek wierzyciela w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Ujawnienie danych dłużnika na wniosek wierzycielaAdministrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.