Wykaz majątku dla komornika 2022 - Wniosek

Wykaz majątku dla komornika

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji jako bezskutecznej. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Czym jest wniosek o ujawnienie danych wierzyciela?

Taki wniosek jest podstawą do ujawnienia danych dłużnika. Musi on złożyć faktyczny wykaz swojego majątku pod groźbą dotkliwej kary finansowej lub nawet pozbawienia wolności. Wniosek może zostać złożony na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, również przed jego wszczęciem, a nawet po jego zakończeniu!

Kto może złożyć wniosek o wykaz majątku dla komornika?

Rzecz jasna, najbardziej uprawnioną do tego osobą  jest wierzyciel. Nie jest on jednak jedynym podmiotem, któremu przysługuje prawo złożenia takiego wniosku. Mogą to być również:

 • sąd I instancji w sprawach, w których egzekucja może być wszczęta z urzędu;
 • komornik w razie egzekucji alimentów oraz egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym;
 • prokurator oraz inny organ działający na takich samych zasadach jak prokurator;
 • organizacja pozarządowa, której zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej - dotyczy to wyłącznie tych spraw, w których wymienione organizacje mogą na mocy ustawy spowodować wszczęcie.

Co powinien zawierać wykaz majątku?

Co powinien zawierać wykaz majątku?

W wykazie majątku dłużnik wymienia wszystkie składniki posiadanego majątku, wraz z tymi, które nie podlegają egzekucji np. przedmioty życia codziennego oraz urządzenia domowe niezbędne do codziennego funkcjonowania. 

W wykazie powinny zostać zawarte następujące dane:

 • rzeczy ruchome i nieruchome ze wskazaniem miejsca, gdzie się znajdują;
 • przypadające mu wierzytelności i inne prawa majątkowe ze wskazaniem ich wysokości lub wartości oraz tytułów prawnych, na których się opierają;
 • oszczędności na rachunkach bankowych, wraz z informacją, w jakim banku zostały zgromadzone;
 • informacje o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. 

Dłużnik powinien pamiętać, że wykaz majątku składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Za złożenie wykazu z nieprawdziwymi informacjami grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności!


Wniosek o wykaz majątku dłużnika na wniosek wierzyciela

Wniosek o wykaz majątku dla komornika

Co powinien zawierać wniosek o wykaz majątku dla komornika?

Niestety nie ma gotowego wzoru wniosku o ujawnienie majątku dłużnika. Sporządzając taki dokument samodzielnie, należy jednak pamiętać o kilku kluczowych elementach, takich jak:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie wierzyciela,
 • dane komornika, który próbował dokonać ściągnięcia należności,
 • wskazanie danych, w tym numeru PESEL i adresu dłużnika,
 • sprecyzowanie treści wniosku  → informacje o kwocie długu,
 • krótkie uzasadnienie,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających wyjawienie art. 913 K.p.c.,
 • podpis,
 • dowód uiszczenia opłaty od wniosku,
 • załączniki np. skan tytułu wykonawczego dla egzekucji.

Gdzie złożyć wniosek o wykaz majątku dla komornika? 

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika ma formę oficjalnego pisma. Składa się je w sądzie, który wcześniej wydał decyzję o przeprowadzeniu egzekucji. Do wniosku, poza danymi wierzyciela i dłużnika, należy dodać także informacje o kwocie długu i danych komornika, który próbował dokonać ściągnięcia należności. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wykaz majątku?

Za złożenie wniosku ponosi się koszt opłaty sądowej – 200 złotych.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - ujawnienie danych dłużnika na wniosek wierzyciela w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości