Wykaz majątku dla komornika - wniosek o wyjawienie majątku 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 24 lutego 2024

Wykaz majątku dla komornika

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Czym jest wniosek o wyjawienie danych dłużnika?

Wniosek o wyjawienie danych dłużnika wierzyciela jest podstawą do ujawnienia danych dłużnika. Po jego rozpatrzeniu przez sąd, osoba zadłużona musi złożyć faktyczny wykaz swojego majątku pod groźbą dotkliwej kary finansowej, a nawet pozbawienia wolności. Wniosek może zostać złożony przez wierzyciela na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, również przed jego wszczęciem, a nawet po jego zakończeniu.

W ramach poszukiwania informacji na temat dłużnika, warto zajrzeć do KRD - Krajowego Rejestru Długów, gdzie wierzyciele mogą dzielić się danymi dot. swoich dłużników.

Kto może złożyć wniosek o wykaz majątku dla komornika?

Rzecz jasna, najbardziej uprawnioną do tego osobą jest wierzyciel. Nie jest on jednak jedynym podmiotem, któremu przysługuje prawo złożenia takiego wniosku. Mogą to być również:

 • sąd I instancji w sprawach, w których egzekucja może być wszczęta z urzędu;
 • komornik w razie egzekucji alimentów oraz egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym;
 • prokurator oraz inny organ działający na takich samych zasadach jak prokurator;
 • organizacja pozarządowa, której zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczy to wyłącznie tych spraw, w których wymienione organizacje mogą na mocy ustawy wszcząć postępowanie.

Kiedy można złożyć wniosek o wykaz majątku?

Wniosek o wyjawienie może być złożony w trzech przypadkach:

 1. Jeżeli w wyniku egzekucji komorniczej nie dojdzie do zaspokojenia wierzytelności.
 2. Jeżeli przed wszczęciem egzekucji wiadomo, że nie uda się ściągnąć należności z przychodów lub majątku dłużnika.
 3. Jeżeli zajęty majątek dłużnika na egzekucji nie będzie wystarczający, by pokryć należność.

Co powinien zawierać wykaz majątku?

Co powinien zawierać wykaz majątku?

W wykazie majątku dłużnik powinien wymienić wszystkie składniki posiadanego majątku, wraz z tymi, które nie podlegają egzekucji np. przedmioty życia codziennego oraz urządzenia domowe niezbędne do codziennego funkcjonowania. 

W wykazie majątku powinny zostać zawarte następujące dane:

 • rzeczy ruchome i nieruchome ze wskazaniem miejsca, gdzie się znajdują;
 • przypadające dłużnikowi wierzytelności i inne prawa majątkowe ze wskazaniem ich wysokości lub wartości oraz tytułów prawnych, na których się opierają;
 • oszczędności na rachunkach bankowych, wraz z informacją, w jakim banku zostały zgromadzone;
 • informacje o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. 

Dłużnik powinien pamiętać, że wykaz majątku składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Za złożenie wykazu z nieprawdziwymi informacjami grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wykaz majątku dłużnika na wniosek wierzyciela

Wniosek o wykaz majątku dla komornika, jak napisać?

Jak napisać wniosek o wykaz majątku dla komornika?

Niestety nie ma gotowego wzoru wniosku o ujawnienie majątku dłużnika. Sporządzając taki dokument samodzielnie, należy jednak pamiętać o kilku kluczowych elementach, takich jak:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie wierzyciela,
 • dane komornika, który próbował dokonać ściągnięcia należności,
 • wskazanie danych, w tym numeru PESEL i adresu dłużnika,
 • sprecyzowanie treści wniosku → informacje o kwocie długu,
 • krótkie uzasadnienie,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających wyjawienie art. 913 K.p.c.,
 • podpis,
 • dowód uiszczenia opłaty od wniosku,
 • załączniki np. skan tytułu wykonawczego dla egzekucji.

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

Gdzie złożyć wniosek o wykaz majątku dla komornika? 

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika ma formę oficjalnego pisma. Składa się je w sądzie, który wcześniej wydał decyzję o przeprowadzeniu egzekucji. Do wniosku, poza danymi wierzyciela i dłużnika, należy dodać także informacje o kwocie długu i danych komornika, który próbował ściągnąć zaległe należności. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wykaz majątku?

Za złożenie wniosku ponosi się koszt opłaty sądowej w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - ujawnienie danych dłużnika na wniosek wierzyciela w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu