Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi Gręboszów - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 29 grudnia 2021

Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Chcąc podjąć pracę jako kierowca karetki lub wozu strażackiego, konieczne jest posiadanie zezwolenia na kierowanie tym wyjątkowym rodzajem pojazdów. Aby je uzyskać, trzeba spełniać szereg kryteriów i złożyć odpowiedni wniosek.

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

To pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Jadąc, mają włączone światła mijania bądź drogowe. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te, używane w związku z ratowaniem życia oraz mienia ludzkiego, jak i ochroną bezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi mają pozwolenie na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. 

Przykłady pojazdów uprzywilejowanych

Według polskiego prawa, uprzywilejowanymi są pojazdy należące do:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • zespołów ratownictwa medycznego,
 • policji,
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służb Wywiadu Wojskowego,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Służby Więziennej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • straży gminnych (miejskich),
 • jednostek ratownictwa górskiego,
 • służb parku narodowego,
 • jednostek ratownictwa wodnego,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Inspekcji Transportu Drogowego.

Kto może starać się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Aby otrzymać zezwolenie, należy spełniać poniższe warunki:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii dopasowanej do rodzaju pojazdu:
  • A1, A2 i A – motocykl,
  • B1, B i B+E – czterokołowiec, samochód oraz samochód z przyczepą,
  • C1, C1+E, C, C+E – samochody ciężarowe, maszyny rolnicze wraz z przyczepami,
  • D1, D1+E, D i D+E – autobus oraz autobus z przyczepą, 
 • uzyskać orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Na jak długo wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat. 

Uwaga! Jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego jest krótsza, wówczas zezwolenie może zostać wydane na okres ważności obu orzeczeń. 

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w miejscowości Gręboszów?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 złotych. Ze względu na rodzaj płatności, w niektórych przypadkach pobiera się opłatę ewidencyjną, której wysokość zależy od ustaleń urzędu miasta. 

Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 17 złotych (chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie z rodziny).

Można ją uiścić:

Uwaga! Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.


Wniosek o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w wydziale dedykowanym dla spraw komunikacyjnych mieszkańców miejscowości Gręboszów - sprawdź dane teleadresowe,
 • pocztą, wysyłając dokumenty na adres urzędu,
 • przez Internet, jeżeli urząd w miejscowości Gręboszów daje taką możliwość.

Dokumenty do przygotowania

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie w celu uzyskania zezwolenia:

Konieczne jest również przedłożenie do wglądu oryginałów składanych kopii dokumentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wszystko zależy od sprawności działania urzędu. Czas rozpatrywania może się wahać od 2 do 7 dni roboczych.  

Odmowa urzędu – co robić?

Niestety, w tej sprawie nie istnieje tryb odwoławczy. Jedyną drogą jest zlikwidowanie powodów, dla których wcześniej nie wydano zezwolenia i złożenie wniosku ponownie.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w miejscowości Gręboszów?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Gręboszów. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi