Kwalifikacja wstępna, przyspieszona i uzupełniająca kierowcy zawodowego Iłowa - informacje i wniosek o wpis 2022

Kwalifikacje kierowcy zawodowego

Aby zostać kierowcą zawodowym, nie wystarczy posiadanie odpowiedniego prawa jazdy. Należy dopełnić jeszcze szeregu formalności i zdobyć dodatkowe uprawnienia. Uzyskanie kwalifikacji, badania oraz wyrobienie karty kierowcy - o tym wszystkim piszemy w poniższym poradniku.

Wymagane kwalifikacje na kierowcę zawodowego

Kandydat na zawodowego kierowcę musi posiadać:

Zarówno prawo jazdy B, jak i innych kategorii można uzyskać po ukończeniu kursu na prawo jazdy oraz pozytywnym wyniku egzaminów - teoretycznego i praktycznego.

Kierowcy, którzy chcą pracować na stanowisku motorniczego, muszą posiadać pozwolenie na kierowanie tramwajem w miejscowości Iłowa.

Badania psychotechniczne kierowcy zawodowego

Badania psychotechniczne kierowców

Obowiązkiem każdego kandydata na kierowcę zawodowego jest przejście testów psychotechnicznych. Pierwsze z nich kandydat musi wykonać jeszcze przed rozpoczęciem kursu na właściwą kategorię prawa jazdy.

Badania obowiązkowo muszą wykonać:

 • kierowcy zawodowi (kategoria C, C+E, D, D+E prawa jazdy),
 • pracodawcy zatrudniający zawodowych kierowców,
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 • instruktorzy techniki jazdy,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
 • osoby kierujące pojazdami służbowymi,
 • taksówkarze.

Jak wyglądają badania psychotechniczne kierowców?

Badania składają się z 3 części:

 • badanie osobowości – przeprowadzane w formie kwestionariuszy oraz rozmowy z psychologiem,
 • diagnozy zdolności intelektualnych –  badany rozwiązuje testy uwagi i sprawności intelektualnej,
 • badanie szybkości czasu reakcji, koordynacji wzrokowo ruchowej, widzenie w ciemności, postrzeganie prędkości i odległości, a także reakcję na olśnienie.

Szczegóły na temat badań na prawo jazdy znajdują w poradniku: Badania lekarskie na prawo jazdy w miejscowości Iłowa

Po przejściu badań i zdobyciu odpowiedniej kategorii prawa jazdy kandydat na zawodowego kierowcę może zapisać się jeden z kursów na kwalifikację zawodową kierowcy.

Kwalifikacja zawodowa kierowcy 

Kandydat na kierowcę zawodowego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, może wybierać spośród kilku rodzajów kursów na kwalifikację zawodową kierowcy. Przed jego rozpoczęciem, kierowca musi wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego w miejscowości Iłowa.

Rodzaj kwalifikacji Dla kogo? Szczegóły Cena
Kwalifikacja wstępna kierowcy zawodowego

Dla kierowców, którzy:

 • zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy pojazdu ciężarowego kat. C lub C+E, ale nie ukończyli 21 lat,
 • uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r.,

LUB

 • uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. i nie ukończyli 23 lat
   
 • 260 godzin zajęć teoretycznych,
 • 16 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 4 godziny ćwiczeń na płycie poślizgowej.
ok. 3500 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowcy zawodowego

Dla kierowców, którzy:

 • po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r.
 • mają ukończone 21 lat

LUB

 • po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r.
 • mają ukończone 23 lata.
   
 • 130 godzin zajęć teoretycznych,
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy po płycie poślizgowej.
ok. 2800 złotych
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kierowcy zawodowego Dla kierowców, którzy:
 • uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r., lub kat. D po 10 września 2008 r.
 • ukończyli kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego C1,C1+E,C,C+E lub D1,D1+E,D,D+E
 • chcą wykonywać przewóz dla kat. D1,D1+E,D,D+E lub C1,C1+E,C,C+E
 • nie mają ukończonych 21 (dla kat. C) lub 23 lat (dla kat. D)
 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin jazdy w ruchu drogowym.
ok. 2000 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kierowcy zawodowego  Dla kierowców, którzy:
 • uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r., lub kat. D po 10 września 2008 r.
 • ukończyli kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego C1,C1+E,C,C+E lub D1,D1+E,D,D+E
 • chcą wykonywać przewóz dla kat. D1,D1+E,D,D+E lub C1,C1+E,C,C+E
 • mają ukończone 21 (dla kat. C) lub 23 lata (dla kat. D)
 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych.
ok. 1500 zł
Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego Dla kierowców, którzy: 
 • uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 r., lub kat. D przed 10 września 2008 r
 • posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane po kursie kwalifikacyjnym,
 • chcą odnowić swoje kwalifikacje zawodowe
35 godzin zajęć teoretycznych ok. 500 zł

Gdzie zapisać się na kurs kwalifikacji zawodowej kierowców?

Kursy organizowane są przez wybrane ośrodki szkolenia kierowców, wpisane w rejestr urzędów wojewódzkich. Najlepiej ośrodka szkoleniowego uprawnionego do organizowania takich kursów poszukiwać za pośrednictwem Internetu.

Egzamin na kwalifikację zawodową

Każdy kurs kwalifikacyjny kończy się obowiązkowym testem. To od jego wyniku zależy, czy kursant otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Egzamin składa się z:

 • 30 pytań - dla kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • 10 pytań - dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Jeżeli egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia kierowca otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej - ile jest ważne?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest ważne przez 5 lat od dnia jego wydania. Aby odnowić uprawnienia, kierowca musi zapisać się na szkolenie okresowe. 

Gdy kierowca posiada ważne świadectwo kwalifikacji zawodowej, powinien udać się z nim do urzędu w celu dokonania wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji.


Co to jest kod 95 w prawie jazdy?

Wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej - kod 95

Po zdaniu egzaminu na kwalifikację zawodową należy uzyskać wpis, tzw. kod 95.

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Przed wizytą w urzędzie warto przygotować następujące dokumenty:

Dokumenty do wniosku o wpis kwalifikacji zawodowej

 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty,
 • aktualne zdjęcie – wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • skan podpisu - w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu) → W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Iłowa,
 • dwustronna kserokopia posiadanego prawa jazdy → jak zdobyć prawo jazdy w miejscowości Iłowa?
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca.

Jak złożyć wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej w miejscowości Iłowa? 

Wniosek można złożyć na 2 sposoby:

Podczas składania dokumentów, konieczne jest uiszczenie opłaty za wpisanie kwalifikacji zawodowej.

Ile kosztuje wpis posiadania kwalifikacji zawodowej?

Ile kosztuje wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej? 

Za dokonanie wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowej należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 złotych. Dodatkowe koszty można ponieść w ramach przekazania komuś pełnomocnictwa – wtedy wnioskujący musi zapłacić dodatkowe 17 złotych. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu (rodzicom), zstępnemu (dzieciom) lub rodzeństwu.

Opłatę można uiścić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem bankowym na konto urzędu,
 • przekazem pocztowym.

Opłatę można wnieść najpóźniej w dzień składania wniosku!

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Na początku należy wydrukować i poprawnie wypełnić wniosek.
 2. Następnie wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami trzeba dostarczyć do wybranego urzędu. 
 3. Jeżeli w dostarczonych dokumentach urzędnik wykryje braki, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 4. W przypadku braku dokumentów do uzupełnienia pozostaje czekać na informację z urzędu o gotowym dokumencie do odbioru.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowej online

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Należy wejść na swoją skrzynkę PeUP oraz poprawnie wypełnić wniosek.
 2. Następnie trzeba podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 3. Kolejnym krokiem jest dodanie odpowiednich załączników i wysłanie wniosku drogą elektroniczną. 
 4. W przypadku braków w dostarczonych dokumentach, wnioskujący zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną i poproszony o uzupełnienie braków w terminie 7 dni od wysłania formularza.
 5. Ostatnim krokiem jest czekanie na informację z urzędu o możliwości odbioru gotowego dokumentu. 

Kiedy można odebrać gotowy dokument?

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, prawo jazdy wydaje się niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

O tym, w jaki sposób zostanie odebrane prawo jazdy, decyduje wnioskujący przy wypełnianiu formularza. Dokument można odebrać:

Po odebraniu dokumentu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć poszukiwanie zatrudnienia jako kierowca zawodowy. Osoby starające się o stanowisko zawodowego kierowcy muszą pamiętać, że pracodawca może poprosić je o okazanie zaświadczenia o niekaralności - często jest to dokument niezbędny do zdobycia zatrudnienia. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest także wyrobienie karty kierowcy.

Karta kierowcy

Po spełnieniu wszystkich warunków i podjęciu zatrudnienia, kierowca jeżdżący pojazdem wyposażonym w tachograf, musi posiadać kartę kierowcy. Ten ważny przez 5 lat dokument umożliwia rejestrowanie czasu pracy kierowcy, łącznie z postojami podczas trasy. 


Gdzie załatwić sprawę kwalifikacje kierowcy zawodowego w miejscowości Iłowa?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Iłowa. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Jak załatwić sprawę kwalifikacje kierowcy zawodowego online?

Platforma e-Usług Publicznych