Profil Kierowcy Zawodowego PKZ Iłowa 2022

Weryfikacja: 14 czerwca 2022

Profil Kierowcy Zawodowego Iłowa

Profil Kierowcy Zawodowego nazywany jest odpowiednikiem Profilu Kandydata na Kierowcę dla osób, które chcą pracować jako zawodowy kierowca. Kiedy dokładnie trzeba starać się o ten dokument? Ile kosztuje jego wyrobienie? Jakie dokumenty należy dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejscowości Iłowa? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Profil Kierowcy Zawodowego - co to takiego?

PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego to elektroniczny dokument generowany na wniosek osób starających się o wpisanie kodu 95 do prawa jazdy. Zawiera dane personalne kierowcy, informacje o przebytych badaniach lekarskich kierowcy i badaniach psychologicznych, a także na temat zdobytych już kwalifikacji kierowcy zawodowego. Dokument jest na bieżąco aktualizowany. 

Uwaga! Od kwietnia 2022 roku dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na kwalifikacje kierowcy zawodowego w miejscowości Iłowa oraz późniejszego podejścia do egzaminu!

Kto powinien złożyć wniosek o PKZ?

Kto powinien złożyć wniosek o wyrobienie PKZ?

O dokument powinien się starać kierowca, który planuje rozpocząć:

 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej,
 • szkolenie okresowe.

Wniosek o wyrobienie Profilu Kierowcy Zawodowego Iłowa

Wymagane dokumenty

Aby wyrobić PKZ, należy dostarczyć do urzędu:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy → dowiedz się, jak wyrobić prawo jazdy w miejscowości Iłowa,
 • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lubi wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie PKZ, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub uzupełniającej przyspieszonej → kierowca nie musi składać dokumentu, jeżeli znajduje się on w jego aktach w urzędzie,
 • kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego → nie dotyczy kierowców, którzy posiadają wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E → sprawdź jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii D, D1, D1+E, D+E w miejscowości Iłowa lub C1, C1+E, C+E w miejscowości Iłowa,
 • kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - w przypadku gdy PKZ jest potrzebny do:
  • uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli kierowca nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  • ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli kierowca nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm → sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,
 • kopię posiadanego prawa jazdy + oryginał do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport → jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Iłowa lub paszport w miejscowości Iłowa?

Kiedy złożyć dokumenty?

Kierowca powinien wnioskować o PKZ przed zamiarem rozpoczęcia kursu na kwalifikację zawodową kierowcy. 

Gdzie złożyć dokumenty w miejscowości Iłowa?

O Profil Kierowcy Zawodowego można starać się na 3 sposoby:

Ile kosztuje Profil Kierowcy Zawodowego?

Ile kosztuje wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego?

Samo wyrobienie dokumentu jest bezpłatne. Opłatę w kwocie 100,50 zł uiszcza się jednak za wydanie prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji lub szkolenia okresowego.

Ile czeka się na wydanie PKZ?

Wyrobienie dokumentu nie zajmuje więcej niż 2 dni robocze

Czy można się odwołać od decyzji Wydziału Komunikacji w miejscowości Iłowa?

Dla tej sprawy nie przewidziano trybu odwoławczego.


Gdzie załatwić sprawę pKZ - Profil Kierowcy Zawodowego w miejscowości Iłowa?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Iłowa. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument