Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Aktualizacja: 28 marca 2021

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej?

Przede wszystkim warto się zorientować jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane prawo oświatowe, które zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach szkolnych dla dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18 roku życia.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka / jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności)
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły?

Tak, tu również potrzebna jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku lat 7. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, w którym mieszka dziecko - nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno uczęszczać nadal na zajęcia przygotowania przedszkolnego.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Jeśli chodzi o podstawówki, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej szkoły, która jest przynależna naszemu adresowi zamieszkania. Dziecko ma zapewnione miejsce w takiej szkole, ale nie musi go wykorzystać.
 2. szkoły wybranej - czyli innej szkoły, działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami.
  • szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej przez nas pożądana placówka. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Taki wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły potrzebujemy:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie danej placówki lub na jej stronie internetowej),
 • informacja o gotowości szkolnej - czyli zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego dla uczniów klasy I,
 • dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia, dowód tożsamości opiekuna,
 • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka - składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Gdzie można złożyć wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Informacje dotyczące wniosku o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.