Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Katowice 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 25 października 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Katowicach?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Katowicach?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Katowicach prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Katowicach?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Katowicach w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Katowicach można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Katowicach, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Przyjęcie cudzoziemca do szkoły podstawowej w Polsce

Uczniowie będący obywatelami innych państw korzystają z systemu edukacyjnego na równych zasadach jak uczniowie polscy. Aby zapisać dziecko do placówki oświatowej, rodzic musi złożyć wniosek u dyrektora szkoły, w miejscowości której aktualnie zamieszkuje dziecko. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Katowicach należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ustalonym poprzez zarządzenia organów zarządzających danymi placówkami, np. wójt gminy czy prezydent miasta.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania dokumentów do klas I-wszych publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową. Aby się z nimi zapoznać, można skontaktować się z wybraną szkołą w Katowicach lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Po przyjęciu do szkoły, uczeń otrzyma legitymację szkolną.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 3 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Katowicach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii pod adresem ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24 w Katowicach, lub z 55 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii w Katowicach

adres: ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, 40-069 Katowice

tel. +48322517504 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 Im im. Jana Brzechwy w Katowicach

adres: ul. Panewnicka 172, 40-772 Katowice

tel. +48322527884 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

adres: ul. Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

tel. +48322547699 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

adres: al. Bolesława Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

tel. +48322541651 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

adres: ul. Jacka Malczewskiego 1, 40-748 Katowice

tel. +48322029719 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Prof.władysława Szafera w Katowicach

adres: ul. Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice

tel. +48322028188 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Franciszka Żwirki I Stanisława Wigury w Katowicach

adres: ul. Kazimierza Lepszego 2, 40-750 Katowice

tel. +48322028375 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

adres: ul. Karola Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

tel. +4832255423 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

adres: ul. Zielonogórska 3, 40-710 Katowice

tel. +48322525168 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek w Katowicach

adres: ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

tel. +48322071675 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach

adres: ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice

tel. +4832253957 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła Ii Specjalna w Katowicach

adres: ul. ks. Franciszka Ścigały 17, 40-208 Katowice

tel. +48322047671 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach

adres: ul. ks. bp. Herberta Bednorza 13, 40-384 Katowice

tel. +48322569067 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach

adres: ul. Zamkowa 2a, 40-413 Katowice

tel. +48322557195 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach

adres: ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

tel. +48322583518 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach

adres: ul. Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice

tel. +48322568276 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

adres: ul. Janusza Korczaka 11, 40-338 Katowice

tel. +48322568308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

adres: ul. Bielska 14, 40-749 Katowice

tel. +48322556207 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

adres: ul. Bolesława Chrobrego 5, 40-881 Katowice

tel. +48322546579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

adres: ul. Juliana Ordona 3d, 40-164 Katowice

tel. +48322584813 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

adres: al. Aleja Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice

tel. +48322543679 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

adres: ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice

tel. +48322510688 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach

adres: al. Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

tel. +48322586502 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników Z Wujka w Katowicach

adres: ul. J. Gallusa 5, 40-594 Katowice

tel. +48322521118 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

adres: ul. Sokolska 23, 40-086 Katowice

tel. +48322596665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

adres: ul. Morawa 86, 40-354 Katowice

tel. +48322569825 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach

adres: pl. Wyzwolenia 18, 40-423 Katowice

tel. +48322557147 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach

adres: ul. Kukułek 2a, 40-533 Katowice

tel. +48322512301 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

adres: ul. Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

tel. +48322555036 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

adres: ul. Jana Dekerta 1, 40-140 Katowice

tel. +48322581889 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

adres: ul. Krzyżowa 12, 40-111 Katowice

tel. +48322502752 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

adres: ul. Michała Wolskiego 3, 40-859 Katowice

tel. +48322542003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach

adres: ul. Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

tel. +48322541867 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach

adres: ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

tel. +48322546601 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach

adres: ul. Walerego Wróblewskiego 42, 40-214 Katowice

tel. +48322583566 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach

adres: ul. Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

tel. +48322566206 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

adres: ul. Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

tel. +4832202932 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 Dla Dorosłych w Katowicach

adres: ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice

tel. +48322539978 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach

adres: ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice

tel. +48322527885 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

adres: ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 160, 40-614 Katowice

tel. +48322028212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

adres: ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice

tel. +48322599856 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

adres: ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice

tel. +48322560698 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

adres: ul. Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice

tel. +48322028354 

e-mail

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18 w Katowicach

adres: ul. Medyków 27, 40-751 Katowice

tel. +48322526223 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Katowicach

adres: ul. Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice

tel. +48322552084 

e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 2 w Katowicach

adres: ul. Techników 11, 40-326 Katowice

tel. +48322566372 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 28,6 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu