Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Białystok 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Białymstoku?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Białymstoku?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Białymstoku prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Białymstoku?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Białymstoku w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Białymstoku można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Białymstoku, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Białymstoku należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Białymstoku lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku przy ul. ul. Kazimierza Pułaskiego 25, lub z 48 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok

tel. +48857416923 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

ul. Stroma 16, 15-662 Białystok

tel. +48856611143 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku

ul. Rzemieślnicza 12.3, 15-773 Białystok

tel. +48856530784 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 Specjalna w Białymstoku

ul. Słonimska 38, 15-029 Białystok

tel. +48857415661 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

ul. Juliusza Słowackiego 4, 15-229 Białystok

tel. +48857476513 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku

ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893 Białystok

tel. +48857420304 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

ul. Gdańska 23/1, 15-249 Białystok

tel. +48857324183 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

ul. Częstochowska 6A, 15-459 Białystok

tel. +48857422102 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok

tel. +4885679388 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok

tel. +4885732300 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok

tel. +48856614605 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok

tel. +48856754428 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

ul. Jana Krzysztofa Kluka 11A, 15-197 Białystok

tel. +4885678506 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku

ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok

tel. +48857419452 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

ul. Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok

tel. +48856511408 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku

ul. Władysława Broniewskiego 1, 15-748 Białystok

tel. +48856511308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok

tel. +48856521605 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok

tel. +48857420609 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

ul. Spacerowa 6, 15-040 Białystok

tel. +4885740497 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa w Białymstoku Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku

ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

tel. +4885654163 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 31,2 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.