Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Częstochowa 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Częstochowie?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Częstochowie?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Częstochowie prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Częstochowie?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Częstochowie w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Częstochowie można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Częstochowie, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Częstochowie należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Częstochowie lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego przy ul. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, lub z 52 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego w Częstochowie

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

tel. +48343220455 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. H.poświatowskiej w Częstochowie

ul. Szczytowa 28/30, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631477 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M.dąbrowskiej w Częstochowie

ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa

tel. +48343617859 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. H.sienkiewicza w Częstochowie

ul. Jerzego Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

ul. Sabinowska 7.9, 42-202 Częstochowa

tel. +48343658597 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

ul. św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa

tel. +48343627148 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18, 42-218 Częstochowa

tel. +48343253426 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. J.dudy-Gracza w Częstochowie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231384 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. K.makuszyńskiego w Częstochowie

ul. Wręczycka 111, 42-202 Częstochowa

tel. +48343628633 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

ul. Seweryna Goszczyńskiego 9.11, 42-217 Częstochowa

tel. +48343246956 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. A.hr. Fredry w Częstochowie

ul. Marii Dąbrowskiej 5.9, 42-208 Częstochowa

tel. +48343231161 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

ul. Ogrodowa 50/64, 42-202 Częstochowa

tel. +48343605303 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

ul. Kasztanowa 7.9, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631162 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła Ii w Częstochowie

ul. Wielkoborska 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343629104 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

ul. Mikołaja Kopernika 79/87, 42-217 Częstochowa

tel. +4834324237 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. J.brzechwy w Częstochowie

al. Aleja Armii Krajowej 68a, 42-215 Częstochowa

tel. +48343251608 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

ul. Leona Schillera 5, 42-224 Częstochowa

tel. +48343222251 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 51 im. M.curie -Skłodowskiej w Częstochowie

ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa

tel. +48343627874 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

ul. Przestrzenna 68/70, 42-280 Częstochowa

tel. +48343650614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. M.szancera w Częstochowie

ul. Bronisława Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

tel. +48343643405 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. S.staszica w Częstochowie

ul. Rędzińska 23, 42-209 Częstochowa

tel. +48343621583 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. S.żeromskiego w Częstochowie

ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa

tel. +48343247339 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. S.wyspiańskiego w Częstochowie

al. Aleja Wojska Polskiego 130, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231381 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie

ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231382 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 Z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

ul. Jerzego Kukuczki 30, 42-224 Częstochowa

tel. +48343625005 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

ul. Orla 4, 42-202 Częstochowa

tel. +48343616758 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Częstochowie

ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343241838 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 49 im. J.kusocińskiego w Częstochowie

ul. Jesienna 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343632706 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. W.sikorskiego w Częstochowie

ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa

tel. +48343623166 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

tel. +48345065006 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60, 42-217 Częstochowa

tel. +48343249854 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

ul. Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa

tel. +48343699115 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

ul. Rozdolna 5, 42-202 Częstochowa

tel. +48343617139 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Częstochowie

ul. Juliusza Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa

tel. +48343683072 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

ul. Księżycowa 6, 42-202 Częstochowa

tel. +48343614971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. B.chrobrego w Częstochowie

ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa

tel. +48343740728 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. T. Kościuszki w Częstochowie

ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343630748 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

al. Aleja Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245334 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. G.narutowicza w Częstochowie

ul. Żabia 1, 42-202 Częstochowa

tel. +48343246224 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Porucz. M. Brzeskiego w Częstochowie

ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa

tel. +48343720355 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

ul. Powstańców Warszawy 144a, 42-271 Częstochowa

tel. +48343659919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Częstochowie

ul. św. Barbary 9.11, 42-226 Częstochowa

tel. +48343244652 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Częstochowie

ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa

tel. +48343246535 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Częstochowie

ul. św. Barbary 32, 42-262 Częstochowa

tel. +48343651106 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Św.stanisława Kostki w Częstochowie

ul. Olsztyńska 28, 42-202 Częstochowa

tel. +48343618979 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Sos-W nr 1 w Częstochowie

ul. Legionów 54A, 42-202 Częstochowa

tel. +48343601072 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

ul. dra Ludwika Zamenhofa 23, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231476 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

tel. +48343240846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

ul. Ułańska 5.7, 42-202 Częstochowa

tel. +48343657674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa

tel. +48343613886 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Częstochowie

ul. Targowa 29, 42-202 Częstochowa

tel. +4834361910 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.