Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Olsztyn 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Olsztynie?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Olsztynie?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Olsztynie prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Olsztynie?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Olsztynie w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Olsztynie można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Olsztynie, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Olsztynie należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Olsztynie lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa w Olsztynie przy ul. ul. Kuhna 18, lub z 32 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa w Olsztynie

ul. Kuhna 18, 42-256 Olsztyn

tel. +48343285012 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

ul. Stanisława Moniuszki 10, 10-275 Olsztyn

tel. +48895264556 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

ul. Tadeusza Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn

tel. +4889524824 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 13m, 10-445 Olsztyn

tel. +4889533127 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

ul. Aleja Przyjaciół 42, 10-148 Olsztyn

tel. +48895276439 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn

tel. +48895277727 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

tel. +48895335045 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

ul. Żytnia 71, 10-822 Olsztyn

tel. +48895271565 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. +48895238731 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn

tel. +4889533681 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

ul. Ludwika Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn

tel. +48895264882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

ul. Aleksandra Puszkina 11, 10-295 Olsztyn

tel. +4889526169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

tel. +48895235164 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, 10-691 Olsztyn

tel. +48895412962 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna Dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie

ul. Marii Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn

tel. +48895276834 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 Specjalna w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 5a, 10-049 Olsztyn

tel. +48895279012 

strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn

tel. +48895333844 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn

tel. +4889533528 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna Dla Uczniów Z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie

al. Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

tel. +48895265429 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie

ul. Jagiellońska 8, 10-271 Olsztyn

tel. +48895264071 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie

ul. Marii Konopnickiej 11, 10-168 Olsztyn

tel. +48895275893 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie

al. Aleja Sybiraków 3a, 10-256 Olsztyn

tel. +48895260331 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn

tel. +48895335255 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie

ul. Edwarda Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn

tel. +48895428233 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 40,2 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.