Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Kielce 2023

Weryfikacja: 25 października 2022

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Kielcach?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Kielcach?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Kielcach prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Kielcach?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Kielcach w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Kielcach można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Kielcach, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Kielcach należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Kielcach lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Kielcach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach przy ul. Marszałkowska 96, lub z 31 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

Adres: ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce

Telefon: +48413676488 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 Pp „Czwartaków” w Kielcach

Adres: ul. Karola Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce

Telefon: +48413676723 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

Telefon: +48413676491 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

Adres: ul. Biskupa Adama Naruszewicza 25, 25-628 Kielce

Telefon: +48413676492 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

Adres: ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5, 25-310 Kielce

Telefon: +48413676476 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Adres: ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

Telefon: +48413676486 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

Adres: ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce

Telefon: +48413676487 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach

Adres: ul. Warszawska 340, 25-414 Kielce

Telefon: +48413676477 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

Adres: ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce

Telefon: +48413676475 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach

Adres: ul. Króla Bolesława Chrobrego 105, 25-623 Kielce

Telefon: +48413676485 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach

Adres: ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce

Telefon: +48413676268 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

Adres: ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce

Telefon: +48413676798 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach

Adres: ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce

Telefon: +48413676191 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach

Adres: ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

Telefon: +48413676489 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

Adres: ul. Adolfa Dygasińskiego 6, 25-120 Kielce

Telefon: +48413676793 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach

Adres: ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce

Telefon: +48500147515 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach

Adres: ul. Prosta 27a, 25-371 Kielce

Telefon: +48413676976 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

Adres: ul. Jasna 20/22, 25-523 Kielce

Telefon: +48413676189 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Adres: ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce

Telefon: +48413676167 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach

Adres: al. Górników Staszicowskich 22a, 25-804 Kielce

Telefon: +48413676198 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

Adres: ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

Telefon: +48413676195 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach

Adres: ul. Majora Jurija Gagarina 3, 25-031 Kielce

Telefon: +48413676742 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Adres: ul. Zimna 16, 25-732 Kielce

Telefon: +48413676187 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach

Adres: ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

Telefon: +48413676481 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna w Kielcach

Adres: ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce

Telefon: +48413676281 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna Dla Dzieci Słabosłyszących I Niesłyszących w Kielcach

Adres: ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce

Telefon: +48413676278 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Kielcach

Adres: ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce

Telefon: +48413676266 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły-Papieża Polaka w Kielcach

Adres: ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce

Telefon: +48413676284 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

Adres: ul. Marii Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce

Telefon: +48413676795 

Internet:  strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi Z Nazaretu w Kielcach

Adres: ul. Marszałkowska 40, 25-546 Kielce

Telefon: +48413676092 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna Dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach

Adres: ul. Dobromyśl 44, 25-820 Kielce

Telefon: +48413453625 

Internet:  strona www e-mail

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

Adres: ul. Świętego Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce

Telefon: +48413431175 

Internet:  e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.