Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Rzeszów 2023

Weryfikacja: 25 października 2022

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Rzeszowie?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Rzeszowie?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Rzeszowie prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Rzeszowie?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Rzeszowie w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Rzeszowie można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Rzeszowie, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Rzeszowie należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Rzeszowie lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Aleksandra Kamińskiego 12, lub z 41 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

Adres: ul. Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów

Telefon: +4817748231 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie

Adres: ul. Miła 58, 35-304 Rzeszów

Telefon: +4817748386 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

Adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów

Telefon: +4817748233 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

Adres: ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów

Telefon: +4817748246 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Rudolfa Aurigi w Rzeszowie

Adres: ul. Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów

Telefon: +4817748257 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Adres: ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

Telefon: +4817748356 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Adres: ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów

Telefon: +4817748202 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie

Adres: ul. Klementyny Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów

Telefon: +4817748203 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Rzeszowie

Adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

Telefon: +4817748260 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

Adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Telefon: +4817748241 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Rzeszowie

Adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748255 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

Adres: ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów

Telefon: +4817748235 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie

Adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów

Telefon: +4817748252 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Jana Kantego w Rzeszowie

Adres: ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

Telefon: +4817748243 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

Adres: ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

Telefon: +4817748245 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie

Adres: ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów

Telefon: +4817748384 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

Adres: ul. Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów

Telefon: +4817748207 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 Z Oddziałmi Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Rzeszowie

Adres: ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów

Telefon: +4817748253 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowowa Specjalna nr 20 w Rzeszowie

Adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Telefon: +4817748317 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rzeszowie

Adres: ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

Telefon: +4817748221 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Adres: ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów

Telefon: +4817748240 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie

Adres: ul. Matysowska 101, 35-330 Rzeszów

Telefon: +48177483876 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie

Adres: ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów

Telefon: +4817748364 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie

Adres: ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

Telefon: +48177483757 

Internet:  strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Adres: ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów

Telefon: +48178592083 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Iii Sobieskiego w Rzeszowie

Adres: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

Telefon: +48177483612 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie

Adres: ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4817748160 

Internet:  strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie im. Sióstr Męczennic Z Nowogródka

Adres: ul. św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

Telefon: +48178612866 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Adres: ul. bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: +48177482494 

Internet:  strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Adres: ul. ks. Józefa Jałowego 1, 35-010 Rzeszów

Telefon: +48178536442 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 32 w Rzeszowie

Adres: ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

Telefon: +4853659067 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów

Telefon: +48177483824 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie

Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów

Telefon: +4817748263 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

Adres: ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów

Telefon: +4817748277 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie

Adres: ul. Miodowa 6, 35-328 Rzeszów

Telefon: +4817748273 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Rzeszowie

Adres: al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon: +4817748270 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 33 w Rzeszowie

Adres: ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

Telefon: +48177482094 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Rzeszowie

Adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

Telefon: +48177481203 

Internet:  e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

Adres: ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów

Telefon: +48177707286 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Rzeszowie

Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów

Telefon: +48178754586 

Internet:  e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 42,8 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.