Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Zabrze 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 7 min. czytania

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Zabrzu?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Zabrzu?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Zabrzu prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Zabrzu?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Zabrzu w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Zabrzu można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Zabrzu, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Jeżeli po podjęciu nauki rodzic będzie chciał przenieść dziecko do innej placówki, może złożyć podanie o przeniesienie do innej szkoły.

Przyjęcie cudzoziemca do szkoły podstawowej w Polsce

Uczniowie będący obywatelami innych państw korzystają z systemu edukacyjnego na równych zasadach jak uczniowie polscy. Aby zapisać dziecko do placówki oświatowej, rodzic musi złożyć wniosek u dyrektora szkoły, w miejscowości której aktualnie zamieszkuje dziecko. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Zabrzu należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ustalonym poprzez zarządzenia organów zarządzających danymi placówkami, np. wójt gminy czy prezydent miasta.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania dokumentów do klas I-wszych publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową. Aby się z nimi zapoznać, można skontaktować się z wybraną szkołą w Zabrzu lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Po przyjęciu do szkoły, uczeń otrzyma legitymację szkolną.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 3 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu pod adresem ul. Sportowa 5 w Zabrzu, lub z 43 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu

adres: ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze

tel. +48322713769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu

adres: ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze

tel. +48322713664 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu

adres: ul. Klonowa 23, 41-800 Zabrze

tel. +48322712765 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu

adres: ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze

tel. +48322711974 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu

adres: ul. ks. Józefa Wajdy 7, 41-800 Zabrze

tel. +48322714396 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu

adres: ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze

tel. +4832271273 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu

adres: ul. Józefa Lompy 78, 41-806 Zabrze

tel. +48322712769 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu

adres: ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712783 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu

adres: ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze

tel. +48322714614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu

adres: ul. Zamkowa 2, 41-803 Zabrze

tel. +48322746293 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu

adres: ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze

tel. +48322761532 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu

adres: ul. Tarnopolska 85, 41-807 Zabrze

tel. +48322711635 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła Ii w Zabrzu

adres: ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18, 41-819 Zabrze

tel. +48322752512 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu

adres: ul. Stanisława Ogórka 9, 41-807 Zabrze

tel. +48322715053 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

adres: ul. Ireny Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze

tel. +48322722465 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu

adres: ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze

tel. +48322722994 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

adres: ul. dr. Henryka Jordana 7, 41-808 Zabrze

tel. +48322722109 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

adres: pl. Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

tel. +48322715989 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

adres: ul. ks. Konstantego Damrota 33, 41-800 Zabrze

tel. +48322712882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu

adres: ul. Michała Wolskiego 10, 41-800 Zabrze

tel. +48322712493 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu

adres: ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze

tel. +48322714732 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu

adres: ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze

tel. +48322710215 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Zabrzu w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

adres: ul. Konrada Sitki 55, 41-810 Zabrze

tel. +48322750285 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze

tel. +48322751487 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu

adres: ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze

tel. +48322712866 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Zabrzu

adres: ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze

tel. +48322712981 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Nasz Dom w Zabrzu

adres: ul. Jerzego Wyciska 5, 41-806 Zabrze

tel. +48322714352 

strona www e-mail

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu

adres: ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze

tel. +48322712882 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu

adres: ul. Jana Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze

tel. +48322713746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Zabrzu

adres: ul. Budowlana 26, 41-808 Zabrze

tel. +48322722761 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu

adres: ul. Ludwika Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze

tel. +48322722348 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

adres: ul. rtm. Witolda Pileckiego 2, 41-800 Zabrze

tel. +48322713828 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze

tel. +48322712766 

e-mail

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Zabrzu

adres: ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31, 41-813 Zabrze

tel. +48322722525 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 16,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji