Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Bytom 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 25 października 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Bytomiu?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Bytomiu?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Bytomiu prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Bytomiu?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Bytomiu w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Bytomiu można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Bytomiu, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Przyjęcie cudzoziemca do szkoły podstawowej w Polsce

Uczniowie będący obywatelami innych państw korzystają z systemu edukacyjnego na równych zasadach jak uczniowie polscy. Aby zapisać dziecko do placówki oświatowej, rodzic musi złożyć wniosek u dyrektora szkoły, w miejscowości której aktualnie zamieszkuje dziecko. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Bytomiu należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Bytomiu lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Po przyjęciu do szkoły, uczeń otrzyma legitymację szkolną.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 przy ul. ul. Orląt Lwowskich 12b, lub z 28 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Bytomiu

adres: ul. Orląt Lwowskich 12b, 41-902 Bytom

tel. +48322811827 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich

adres: ul. Szymały 124, 41-933 Bytom

tel. +48322866498 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322829032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu

adres: ul. Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom

tel. +48322813967 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

adres: ul. Jana Matejki 15, 41-902 Bytom

tel. +48322813002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

adres: ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom

tel. +4832280293 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu

adres: ul. Stanisława Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom

tel. +48322865326 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu

adres: ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom

tel. +48322865345 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu

adres: ul. Chorzowska 28H, 41-902 Bytom

tel. +483202820391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Unicef w Bytomiu

adres: ul. Generała Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom

tel. +48322869737 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego

adres: ul. Bolesława Prusa 10, 41-902 Bytom

tel. +48323894773 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 Z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

adres: ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom

tel. +4832280055 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

adres: ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom

tel. +48322810933 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

adres: ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322813035 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu

adres: ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom

tel. +4832307850 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

adres: ul. Macieja Rataja 3, 41-905 Bytom

tel. +4832387536 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

adres: ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom

tel. +48322862524 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu

adres: ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom

tel. +48322863657 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana Iii Sobieskiego w Bytomiu

adres: ul. Janusza Korczaka 1, 41-935 Bytom

tel. +48322895317 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu

adres: ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom

tel. +48323867638 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu

adres: ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom

tel. +4832280644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bytomiu

adres: ul. Konstytucji 20/22, 41-905 Bytom

tel. +48323875937 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

adres: ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom

tel. +48322867227 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu

adres: ul. Arki Bożka 21, 41-902 Bytom

tel. +48322821398 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 41-936 Bytom

tel. +4832286721 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 1 Dla Dorosłych w Bytomiu

adres: ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom

tel. +48322816076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu

adres: ul. Józefa Nickla 19, 41-908 Bytom

tel. +48322864154 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu

adres: ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom

tel. +48322801671 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 17,6 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.