Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Gliwice 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 7 min. czytania

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Gliwicach?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Gliwicach?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Gliwicach prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Gliwicach?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Gliwicach w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Gliwicach można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Gliwicach, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Jeżeli po podjęciu nauki rodzic będzie chciał przenieść dziecko do innej placówki, może złożyć podanie o przeniesienie do innej szkoły.

Przyjęcie cudzoziemca do szkoły podstawowej w Polsce

Uczniowie będący obywatelami innych państw korzystają z systemu edukacyjnego na równych zasadach jak uczniowie polscy. Aby zapisać dziecko do placówki oświatowej, rodzic musi złożyć wniosek u dyrektora szkoły, w miejscowości której aktualnie zamieszkuje dziecko. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Gliwicach należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ustalonym poprzez zarządzenia organów zarządzających danymi placówkami, np. wójt gminy czy prezydent miasta.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania dokumentów do klas I-wszych publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową. Aby się z nimi zapoznać, można skontaktować się z wybraną szkołą w Gliwicach lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Po przyjęciu do szkoły, uczeń otrzyma legitymację szkolną.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 3 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach pod adresem ul. Kozielska 39 w Gliwicach, lub z 34 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach

adres: ul. Kozielska 39, 44-121 Gliwice

tel. +4832237995 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

adres: ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

tel. +48322370288 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a, 44-103 Gliwice

tel. +48322370928 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

adres: ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice

tel. +48322705707 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach

adres: ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice

tel. +48322342537 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

adres: ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice

tel. +48322342546 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

adres: ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice

tel. +48322314369 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

adres: ul. Józefa Elsnera 25, 44-105 Gliwice

tel. +4832270035 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

adres: ul. Lewkonii 2, 44-152 Gliwice

tel. +48322378623 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Gliwicach

adres: ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice

tel. +48322701517 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach

adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 44-122 Gliwice

tel. +48322304688 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach

adres: ul. Aleksandra Gierymskiego 7, 44-102 Gliwice

tel. +48322314201 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

adres: ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice

tel. +48322793392 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach

adres: ul. Sikornik 1, 44-100 Gliwice

tel. +48322391363 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gliwicach

adres: ul. Rubinowa 16a, 44-121 Gliwice

tel. +48322708804 

e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice

tel. +48322348221 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana Iii Sobieskiego w Gliwicach

adres: ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice

tel. +48322391362 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła Ii w Gliwicach

adres: ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice

tel. +48322310242 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach

adres: ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

tel. +48322322056 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

adres: ul. Kormoranów 23, 44-122 Gliwice

tel. +48322322341 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach

adres: ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice

tel. +48322342553 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

adres: ul. Spacerowa 6, 44-141 Gliwice

tel. +48322329324 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach

adres: ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice

tel. +48322310714 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach

adres: ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice

tel. +48322312563 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

adres: ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice

tel. +48322321874 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach

adres: ul. Mikołaja Kopernika 63, 44-117 Gliwice

tel. +48322381998 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gliwicach

adres: ul. Władysława Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice

tel. +48322342423 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach

adres: ul. Lipowa 29, 44-102 Gliwice

tel. +48322311745 

e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

adres: ul. Jasnogórska 15-17, 44-100 Gliwice

tel. +48322312561 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach

adres: ul. Orląt Śląskich 25, 44-102 Gliwice

tel. +48322705557 

e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Sportowymi nr 19 w Gliwicach

adres: ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice

tel. +48322344113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 50 w Gliwicach

adres: ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice

tel. +48322315309 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Gliwicach

adres: ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice

tel. +48322313222 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Gliwicach

adres: ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice

tel. +48322322501 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 15,2 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu