Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Gdańsk 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 7 min. czytania

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Gdańsku?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Gdańsku?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Gdańsku prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Gdańsku?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Gdańsku w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Gdańsku można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Gdańsku, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Jeżeli po podjęciu nauki rodzic będzie chciał przenieść dziecko do innej placówki, może złożyć podanie o przeniesienie do innej szkoły.

Przyjęcie cudzoziemca do szkoły podstawowej w Polsce

Uczniowie będący obywatelami innych państw korzystają z systemu edukacyjnego na równych zasadach jak uczniowie polscy. Aby zapisać dziecko do placówki oświatowej, rodzic musi złożyć wniosek u dyrektora szkoły, w miejscowości której aktualnie zamieszkuje dziecko. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Gdańsku należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ustalonym poprzez zarządzenia organów zarządzających danymi placówkami, np. wójt gminy czy prezydent miasta.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania dokumentów do klas I-wszych publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową. Aby się z nimi zapoznać, można skontaktować się z wybraną szkołą w Gdańsku lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Po przyjęciu do szkoły, uczeń otrzyma legitymację szkolną.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 3 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku pod adresem ul. Srebrniki 10 w Gdańsku, lub z 80 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku

adres: ul. Srebrniki 10, 80-282 Gdańsk

tel. +4858550767 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku

adres: ul. Opacka 7, 80-330 Gdańsk

tel. +48585521777 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gdańsku

adres: ul. Nowe Ogrody 1.6, 80-803 Gdańsk

tel. +4858302665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Kpt. Leonida Teligi w Gdańsku

adres: ul. Stroma 19, 80-012 Gdańsk

tel. +48583090616 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku

adres: ul. Kartuska 126a, 80-104 Gdańsk

tel. +48583020019 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku

adres: ul. Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

tel. +48585530471 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku

adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 13, 80-214 Gdańsk

tel. +48585203997 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

adres: ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk

tel. +4858341196 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku

adres: ul. Małomiejska 8A, 80-037 Gdańsk

tel. +48583094421 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kpt. Ż. W. Olgierda Borchardta w Gdańsku

adres: ul. Na Stoku 43, 80-811 Gdańsk

tel. +48583020851 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

adres: ul. Matki Polki 3a, 80-251 Gdańsk

tel. +48583414713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

adres: ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk

tel. +48583090404 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wop w Gdańsku

adres: ul. Reformacka 18, 80-808 Gdańsk

tel. +48583020328 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

adres: ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk

tel. +4858556290 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku

adres: ul. Stefana Czarnieckiego 2, 80-239 Gdańsk

tel. +4858341092 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 Z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

adres: ul. Stanisława Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk

tel. +48585523414 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku

adres: ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk

tel. +48585579822 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku

adres: ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. +48583477212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku im. Kmdr Ppor. Jana Grudzińskiego

adres: ul. Wczasy 3, 80-509 Gdańsk

tel. +4858343580 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku

adres: ul. Arkońska 17, 80-387 Gdańsk

tel. +48585532723 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 49 im. Ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku

adres: al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk

tel. +48583413733 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku

adres: ul. Heleny Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk

tel. +48583487662 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. E.plater w Gdańsku

adres: ul. Grobla IV 8, 80-837 Gdańsk

tel. +48583011848 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 111, 80-427 Gdańsk

tel. +4858341631 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: nieczynne
czw-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

adres: ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, 80-286 Gdańsk

tel. +48583410167 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku

adres: ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495669 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku

adres: ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk

tel. +48585571626 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Gen. Władysława Andersa w Gdańsku

adres: ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk

tel. +48583013496 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku

adres: ul. Piastowska 35/37, 80-332 Gdańsk

tel. +48585583113 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

adres: ul. Skarpowa 3, 80-145 Gdańsk

tel. +48583022391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

adres: ul. Mieczysława Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk

tel. +48583080557 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku

adres: ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk

tel. +48583073123 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Gen. Stanisława Maczka w Gdańsku

adres: ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk

tel. +48583426076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku

adres: ul. Łąkowa 61, 80-769 Gdańsk

tel. +48583015431 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku

adres: ul. Wilhelma Stryjewskiego 28, 80-620 Gdańsk

tel. +48583073061 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 69 Im Generała Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku

adres: ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk

tel. +48583430502 

strona www e-mail

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku - Szkoła Podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego

adres: ul. Jagiellońska 14, 80-371 Gdańsk

tel. +48585532021 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

adres: ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk

tel. +48583099308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

adres: ul. Stokłosy 1, 80-298 Gdańsk

tel. +48583495674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku

adres: ul. Śluza 6, 80-770 Gdańsk

tel. +48583014546 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku

adres: ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk

tel. +48583221525 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

adres: ul. Otomińska 72, 80-178 Gdańsk

tel. +48583495713 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego

adres: ul. prof. Michała Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk

tel. +48585527031 

strona www e-mail

Zespół Kształcenia Podstawowego I Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku - Szkoła Podstawowa nr 87

adres: ul. Tęczowa 6, 80-680 Gdańsk

tel. +48583080746 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku

adres: ul. mjr. Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk

tel. +48583496816 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Józefa Hallera w Gdańsku

adres: ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk

tel. +48583469648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku

adres: ul. Karpia 1, 80-882 Gdańsk

tel. +48583012448 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku

adres: ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

tel. +48585543155 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. +48583017112 

strona www e-mail

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 78

adres: ul. ks. Mariana Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk

tel. +48583430321 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

adres: ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk

tel. +4858306750 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku

adres: ul. Tęczowa 26, 80-680 Gdańsk

tel. +48583445917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku Oliwie

adres: ul. Polanki 122, 80-308 Gdańsk

tel. +48585597533 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

adres: ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk

tel. +4858785010 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

adres: ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk

tel. +48513067309 

strona www e-mail

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

adres: ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

tel. +48583412506 

strona www e-mail

Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku

adres: ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

tel. +4872834447 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk" w Gdańsku Z Oddziałami Sportowymi

adres: ul. Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk

tel. +48535405805 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku

adres: ul. Ludwika Beethovena 20, 80-171 Gdańsk

tel. +48583022010 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:00
śr: nieczynne
czw-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

adres: ul. Żabi Kruk 5, 80-822 Gdańsk

tel. +48583012745 

strona www e-mail

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła Ii w Gdańsku

adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 80-809 Gdańsk

tel. +4858302852 

strona www e-mail

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

adres: ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

tel. +4858733430 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku

adres: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk

tel. +48536225169 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku

adres: ul. Kołobrzeska 49, 80-391 Gdańsk

tel. +48585531260 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

adres: ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

tel. +48583073823 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji