Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Radom 2023

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Radomiu?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Radomiu?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Radomiu prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Radomiu?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Radomiu w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Radomiu można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Radomiu, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Radomiu należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Radomiu lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Radomiu?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu przy ul. ul. Jana III Sobieskiego 12, lub z 35 innymi instytucjami.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

ul. Jana III Sobieskiego 12, 26-600 Radom

tel. +48483451388 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-600 Radom

tel. +48483641048 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu

ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom

tel. +48483312874 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu

ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom

tel. +48483441227 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

ul. Starokrakowska 124, 26-600 Radom

tel. +48483628881 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

ul. Oskara Kolberga 5, 26-610 Radom

tel. +48483637362 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 - Specjalna im. Bp.jana Chrapka w Radomiu

ul. Świętego Brata Alberta 1a, 26-600 Radom

tel. +4848360516 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Radomiu

ul. Wośnicka 121, 26-600 Radom

tel. +48483602471 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

ul. Batalionów Chłopskich 16, 26-600 Radom

tel. +48483311653 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Aleksandra Tybla 7.11, 26-600 Radom

tel. +48483633714 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

ul. Stefana Jaracza 8, 26-600 Radom

tel. +4848340461 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

ul. Miła 18, 26-600 Radom

tel. +48483669503 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu

ul. Sadkowska 16, 26-600 Radom

tel. +48483448931 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

tel. +48483331657 

e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 41,6 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.