Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Bielsko-Biała 2023

Weryfikacja: 25 października 2022

Zapisanie dziecka do szkoły

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w Bielsku-Białej?

Przede wszystkim warto zorientować się, jakie są możliwości. Głównym kryterium przyjęcia do szkół jest rejonizacja. Dziecko może uczęszczać do swojej obwodowej szkoły podstawowej lub do innej, wybranej szkoły, jeśli spełni jej kryteria przyjęcia.

Czym jest obowiązek szkolny i do ilu lat należy go spełniać?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane przez prawo oświatowe, które zobowiązuje dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe.

Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w Bielsku-Białej?

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe w Bielsku-Białej prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

 • dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

Czy można zapisać 6-latka do pierwszej klasy?

Tak, jeśli dziecko kończy 6 lat w danym roku kalendarzowym, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

 • w roku poprzedzającym dziecko uczęszczało na zajęcia wychowania przedszkolnego lub
 • otrzymało pozytywną opinię z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzającą możliwość nauki w szkole podstawowej.

Czy można opóźnić posłanie dziecka do szkoły w Bielsku-Białej?

Tak, tu również wymagana jest opinia z odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 7 lat. Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w Bielsku-Białej w obwodzie, w którym mieszka dziecko, nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno nadal uczęszczać na zajęcia przygotowania przedszkolnego. W przypadku kształcenia specjalnego lub innej formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością obowiązek szkolny może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalenarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Do jakiej szkoły można zapisać dziecko?

Do jakiej szkoły w Bielsku-Białej można zapisać dziecko?

W przypadku szkół podstawowych w Bielsku-Białej, można zapisać dziecko do:

 1. szkoły obwodowej - czyli takiej, która jest przypisana do adresu zamieszkania. Dziecko ma tam zapewnione miejsce, ale nie musi go wykorzystać,
 2. szkoły wybranej - działającej poza danym obwodem. Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami:
  • o szczegóły rekrutacji można zapytać bezpośrednio w danej szkole lub na stronie www placówki,
  • wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w szkole pierwszego wyboru,
  • można złożyć wniosek o przyjęcie do kilku szkół, ustala się wtedy tzw. listę preferencji, gdzie pierwsze miejsce zajmuje szkoła pierwszego wyboru - czyli najbardziej preferowana. Wniosek nadal składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru,
  • jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze szkół z listy, automatycznie trafia do szkoły obwodowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty do zapisania dziecka do szkoły

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Zapisując dziecko do szkoły w Bielsku-Białej należy przygotować:

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty składa się w sekretariacie placówki wybranej jako szkoła pierwszego wyboru, w terminie ogłoszonym oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość szkół preferuje złożenie wniosku poprzez system rekrutacji internetowej. Aby skorzystać z systemu internetowego, należy się w nim zarejestrować, wydrukować i wypełnić dostępny wniosek, a następnie dołączyć w formie skanu i przesłać do placówki. 

Kiedy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków są indywidualnie ustalane przez placówki. Aby się z nimi zapoznać, należy skontaktować się z wybraną szkołą w Bielsku-Białej lub poszukać regulaminu rekrutacji umieszczonego najprawdopodobniej na jej stronie internetowej.

Szkoły zazwyczaj w czerwcu przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół w postępowaniu podstawowym. Rodzice mogą ponownie złożyć wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, ale tym razem tylko do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych szkołach oraz w systemie rekrutacji do szkół.

Czy można odwołać się od decyzji, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły?

Tak. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Komisja w terminie 5 dni od otrzymania wniosku sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Jeśli uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące, to rodzice lub opiekunowie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, od której również można się odwołać, ale w trybie skargi do sądu administracyjnego. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko ze szkoły, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. członkowi rodziny.

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do szkoły podstawowej w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 6, lub z 31 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej

Adres: ul. Bratków 6, 43-303 Bielsko-Biała

Telefon: +48338124609 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej

Adres: ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338122295 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej

Adres: ul. Antoniego Osuchowskiego 8, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338124437 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Kazimierza Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338124935 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338122612 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej

Adres: ul. Lipnicka 226, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338143504 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Adres: ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 17, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338164978 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Adres: ul. Żywiecka 239, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338164984 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Pocztowa 28a, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338164965 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej

Adres: ul. Złoty Potok 7, 43-318 Bielsko-Biała

Telefon: +48338164985 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338158352 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

Adres: ul. Wyzwolenia 343, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338166527 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Zapłocie Duże 1, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338126643 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana Iii Sobieskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Cieszyńska 393, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338183184 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Łagodna 26, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338145046 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych I Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

Adres: ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338271331 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej

Adres: ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338219838 

Internet:  e-mail

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego - Szkoła Podstawowa nr 22 w Bielsku-Białej

Adres: ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +4833496034 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

Adres: ul. Emilii Plater 3, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338124497 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

Adres: ul. Czereśniowa 20, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338126865 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej

Adres: ul. Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338163136 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Adres: ul. Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338125462 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża w Bielsku-Białej

Adres: ul. Karpacka 150, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338114013 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka Przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej

Adres: ul. Józefa Lompy 7, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338212663 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej

Adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 30, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338164966 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Adres: ul. Komorowicka 13, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338191889 

Internet:  e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M.reja w Bielsku-Białej

Adres: pl. Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338124496 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

Adres: ul. Władysława Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338292409 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Bielsku-Białej

Adres: ul. Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338117691 

Internet:  strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej

Adres: ul. Mazańcowicka 34, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48338126456 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu. Zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką i pobrania wniosku z jej strony www, jeśli oferuje, lub w formie drukowanej - w sekretariacie szkoły.