Program Maluch Plus 2024 - kwota dofinansowania, terminy i wniosek

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 27 października 2023

Maluch Plus

Program Maluch + ma na celu zwiększenie liczby miejsc m.in. w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kto może starać się o dofinansowanie w ramach programu? Ile wynosi dofinansowanie, na co można je przeznaczyć oraz jak składać wnioski? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może skorzystać z programu Maluch Plus?

O dofinansowanie na stworzenie miejsc opieki dla dzieci do 3. roku życia mogą starać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, 
 • osoby fizyczne, 
 • osoby prawne, 
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program kierowany jest w pierwszej kolejności do gmin, ale wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą tworzyć i prowadzić miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Ile wynosi dofinansowanie Maluch Plus?

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu Maluch+?

Wsparcie finansowe przyznawane w ramach Programu pochodzi z dwóch źródeł: KPO i FERS.

 • KPO - kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych wynosi: 
  • dla gmin: do 35 862 zł (bez VAT),
  • dla pozostałych podmiotów: 12 410 zł (z VAT).
 • FERS - kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna niezależenie od podmiotu wnioskującego wynosi 12 410 zł z VAT.

Miesięczna kwota dofinansowania do funkcjonowania 1 miejsca opieki utworzonego ze środków KPO lub FERS przez 12 i 24 miesiące wynosi ok. 837 zł. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z KPO w ramach programu Maluch Plus?

Środki otrzymane w ramach programu z KPO mogą być przeznaczone wyłącznie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych (również dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki).

 • gminy mogą przeznaczyć dofinansowanie na budowę nowych lub renowację już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, w tym:
  • rozbiórkę obiektu budowlanego,
  • zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
  • zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami,
  • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
  • dostosowanie otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której beneficjent posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni,
  • promocję i informowanie o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO wynikające ze Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
 • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wykorzystać środki finansowe z Programu tylko i wyłącznie na adaptację budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, biorąc pod uwagę w tym wymogi budowlane, sanitarno-higieniczne, PPOŻ, organizację kuchni i stołówek, szatni. Działania podjęte w ramach dofinansowania mogą polegać na:
  • zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
  • zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami,
  • wyposażenia i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
  • dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której beneficjent posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni,
  • promocji i informacji o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO  wynikające ze Strategii Promocji i Informacji Krajowego Plany Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z FERS w ramach programu Maluch Plus?

Środki przyznane z FERS można przeznaczyć na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, uwzględniając także miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. 

Zarówno gminy, jak i inne podmioty mogą wykorzystać dofinansowanie na utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji lub w nowo utworzonej – przy założeniu, że podmiot nie otrzymał wsparcia z KPO. Dofinansowanie z FERS można przeznaczyć na:

 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • dostosowanie otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której beneficjent posiada tytuł prawny,
 • promocję i informowanie o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków FERS.

Gminy mają 3 lata na wykorzystanie otrzymanych środków, zaś pozostałe podmioty - 2 lata.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dofinansowanie Maluch Plus

Wniosek o dofinansowanie Maluch Plus

Wymagane dokumenty

Aby wnioskować o dofinansowanie, wystarczy dostarczyć do urzędu poprawnie wypełniony wniosek. Dopiero po pozytywnym jego rozpatrzeniu, urząd może poprosić wnioskującego o dostarczenie dodatkowych dokumentów m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma się znajdować np. żłobek lub klub dziecięcy.

W przypadku innych podmiotów niż gmina, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wniosek Maluch Plus

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie Maluch Plus?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Procedura różni się w zależności od wnioskującego podmiotu.

 • gminy wypełniają formularz w Module 2 w Rejestrze Żłobków,
 • pozostałe podmioty wypisują elektroniczny wniosek RKZ-6 na platformie Emp@tia.

Jako adresata w obu przypadkach należy wybrać urząd wojewódzki właściwy dla lokalizacji żłobka/klubu dziecięcego.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie Maluch Plus?

Wnioski można składać od 6 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Nabór może zostać wstrzymany w momencie wyczerpania środków.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wyniki pierwszego naboru ciągłego rozpoczętego 5 lipca 2023 roku zostały podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce MALUCH+. Kolejne wyniki będą ogłaszane po weryfikacji wniosków, aż do wyczerpania dostępnej puli środków.

Ogłoszenie wyników w ramach kolejnych naborów odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

 • do 29 stycznia 2024 r.,
 • do 29 kwietnia 2024r.,
 • do 26 lipca 2024 r.,
 • do 28 października 2024 r.,
 • do 30 stycznia 2025 r.,
 • do 29 kwietnia 2025 r.,
 • do 28 lipca 2025 r.,
 • do 28 października 2025 r.,
 • do 30 stycznia 2026 r.

Obowiązki beneficjenta programu Maluch Plus

Obowiązki beneficjenta programu Maluch Plus

Jeżeli beneficjent otrzymał środki z FERS zobowiązany jest do:

 • zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej lub na prowadzonym profilu w mediach społecznościowych, krótkiego opisu zadania, w tym jego celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, w okresie uczestniczenia w projekcie;
 • umieszczenia w miejscu realizacji zadania trwałej tablicy informacyjnej, w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie Funduszy Europejskich, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji zadania lub po podpisaniu umowy, w okresie wdrażania Programu;
 • umieszczenia zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie Funduszy Europejskich odpowiedniego ciągu logotypów i informacji o współfinansowaniu zadania ze środków EFS+, w dokumentach informacyjnych oraz umowach zawieranych przez beneficjenta na świadczenie usług opieki w zakresie dofinansowanych miejsc opieki ze środków FERS, w okresie uczestniczenia w projekcie.
 • Jeśli beneficjent otrzyma dofinansowanie ze środków KPO zobowiązany jest do realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych przewidzianych w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Bez względu na źródło dofinansowania (KPO, FERS), beneficjent musi:

 • umieścić w miejscu realizacji zadania, w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, tablicę informacyjną, dotyczącą uczestniczenia w Programie,
 • zapewnić co najmniej 2 kanały komunikacji podczas rekrutacji dzieci do placówki,
 • przekazać wojewodzie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź dokonania zmiany wpisu, co najmniej 5 zdjęć lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki, a jeżeli dofinansowanie obejmowało roboty budowlane związane z budową nowego budynku, odbudową, rozbudową, nadbudową lub przebudową, lub zakup budynku albo jeśli dofinansowanie obejmowało prace na zewnątrz budynku także co najmniej 5 zdjęć przedstawiających budynek oraz jego otoczenie (plac zabaw, ogród) oraz ewentualnie zdjęć wykonanych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji lub w jej trakcie,
 • przekazać wojewodzie uzupełnioną tabelę „Informacja ostatecznego odbiorcy wsparcia o miejscach utworzonych w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029”.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program Maluch Plus w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu