Wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych - wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 lutego 2024

Wpis do rejestru producentów

Każdy producent, który posiada zwierzęta hodowlane lub chce skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej, administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, musi posiadać numer identyfikacyjny oraz być wpisanym do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów. Kto może uzyskać wpis do ewidencji producentów? Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jakie dane gromadzi Krajowa Ewidencja Producentów?

W Krajowej Ewidencji Producentów widnieją następujące dane:

 • imię, nazwisko, nazwa producenta,
 • miejsce zamieszkania, adres siedziby,
 • numer PESEL,
 • numer identyfikacyjny,
 • REGON,
 • numer NIP,
 • imię, nazwisko, adres pełnomocnika – jeśli został powołany,
 • numer rachunku bankowego,
 • kategorie produktów – w przypadku organizacji producentów,
 • wykaz członków organizacji producentów wraz z podstawowymi danymi – w przypadku organizacji producentów.

Kto będzie wpisany do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów Rolnych?

Kto może uzyskać wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów?

Wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów mogą uzyskać producenci rozumiani jako:

 • producenci rolni  czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące rolnikami,
 • posiadacze zwierząt  czyli podmioty prowadzące miejsce gromadzenia zwierząt, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • organizacje producentów  czyli grupy producentów rolnych, związki grup producentów rolnych, wstępnie uznane organizacje producentów owoców i warzyw,
 • podmioty prowadzące zakład utylizacyjny  czyli osoby zajmujące się utylizacją zwłok zwierzęcych,
 • potencjalni beneficjenci  czyli osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędące producentami rolnymi, organizacjami producentów lub podmiotami prowadzącym zakład utylizacyjny,
 • beneficjenci programów rybackich.

Zgodę na wpis do ewidencji producentów wyraża małżonek wnioskodawcy lub współposiadacz gospodarstwa rolnego.

Jeżeli producent chce wywozić swoje towary do krajów spoza Unii Europejskiej, musi posiadać numer EORI.

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych 

Gdzie złożyć wniosek o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na cztery sposoby:

 • osobiście  w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa → wyszukiwarka,
 • listownie  na adres biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • faksem,
 • przez Internet  za pośrednictwem platformy ePUAP.

Złożenie wniosku przez Internet jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest na nim wymagany podpis osoby trzeciej, na przykład współmałżonka.

Kiedy złożyć wniosek o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów Rolnych?

Kiedy należy złożyć wniosek o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów?

Termin złożenia wniosku o wpis do ewidencji będzie się różnił ze względu na charakter wykonywanych czynności. Co do zasady, każdy producent powinien złożyć stosowny dokument nie później niż w dniu składania wniosku o przyznanie płatności, lecz istnieje kilka wyjątków. Są to:

 • posiadacze zwierząt – nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt,
 • posiadacze zwierząt mający:
  • miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie:
   • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
   • obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
  • rzeźnię,

→ muszą złożyć wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności

 • podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne – nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji,
 • przetwórcy – nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru,
 • producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów – w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach dotacji z Unii Europejskiej,
 • producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów – w dniu składania wniosku o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby uzyskać wpis do Krajowej Ewidencji Producentów, należy dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa następujące dokumenty:

Aby złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów, należy przedstawić:

 • Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeśli producent ustanowił pełnomocnika.
 • Jeśli pełnomocnik zmienia rachunek bankowy i dokument pełnomocnictwa nie został dostarczony osobiście przez producenta lub w formie oryginału z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu, lub aktu notarialnego, organ może wezwać producenta do potwierdzenia ustanowienia pełnomocnika i jego uprawnień, zarówno osobiście w biurze powiatowym, jak i pisemnie drogą pocztową. Potwierdzenie ustanowienia pełnomocnika jest skuteczne także dla kolejnych zmian rachunków bankowych zgłaszanych przez tego pełnomocnika.
 • Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji, jeśli wniosek składa osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna.

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego dla swojego gospodarstwa rolnego wskazuje, że prowadzi je samodzielnie, oddzielnie od małżonka lub dotychczasowego współposiadacza, należy przedstawić i dołączyć wszelkie dowody potwierdzające ten fakt. Dowody te mogą obejmować oświadczenia, dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające posiadanie gruntów rolnych (np. akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne), decyzje dotyczące podatku rolnego, faktury za zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin czy nawozów, a także ewentualne zeznania świadków. Ważne jest, aby te dokumenty stanowiły potwierdzenie, że gospodarstwo rolne jest prowadzone jako zorganizowana całość gospodarcza przez osobę ubiegającą się o nadanie numeru identyfikacyjnego. Te wymogi dotyczą jedynie wniosków o nadanie nowego numeru identyfikacyjnego, a nie dotyczą zmiany danych, nawet jeśli osoba prowadzi oddzielne, odrębne gospodarstwo rolne.

Zmiana danych w ewidencji producentów – jak to zrobić?

Wpisany do rejestru producent jest zobowiązany do zgłoszenia kierownikowi powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdej zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji producentów. Musi to zrobić w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Aby tego dokonać, należy ponownie wypisać wniosek o wpis do ewidencji, jednak tym razem zaznaczyć cel: zmiana danych

Ile czeka się na wpis do Krajowej Ewidencji Producentów Rolnych?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku w tej sprawie jest bardzo krótki – urzędnik ma obowiązek niezwłocznie zająć się analizą dostarczonych dokumentów. Zazwyczaj cały proces trwa od jednego do maksymalnie kilku dni

Jeżeli w złożonym dokumencie pojawią się niejasności, które będą wymagały wszczęcia postępowania wyjaśniającego, rozpatrywanie wniosku może potrwać około miesiąca, a w skrajnych przypadkach – nawet do dwóch. 

Czy wniosek o wpis do ewidencji producentów można wycofać?


Jeśli sprawa nie została jeszcze rozpatrzona, istnieje możliwość wycofania wniosku o wpis do ewidencji producentów. W przypadku gdy dojdzie do wycofania wniosku, wnioskodawca otrzyma decyzję o umorzeniu postępowania.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Ewidencji Producentów
Pobierz dokument
Wniosek o wpis do Ewidencji Producentów dla organizacji producentów
Pobierz dokument
Wniosek o wpis do Ewidencji Producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna - wpis do Ewidencji Producentów
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu