Wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 24 grudnia 2021

Wpis do rejestru producentów

Każdy producent, posiadający zwierzęta hodowlane lub taki, który chce korzystać z dotacji z Unii Europejskiej, administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, musi posiadać numer identyfikacyjny oraz być wpisanym do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów. Kto powinien zostać uwzględniony w ewidencji? Jak starać się o wpis?

Jakie dane gromadzi Krajowa Ewidencja Producentów?

W Krajowej Ewidencji Producentów widnieją następujące dane:

 • imię, nazwisko, nazwa producenta,
 • miejsce zamieszkania, adres siedziby,
 • numer PESEL,
 • numer identyfikacyjny,
 • REGON,
 • numer NIP,
 • imię, nazwisko, adres pełnomocnika – jeśli został ustanowiony,
 • numer rachunku bankowego,
 • kategorie produktów – w przypadku organizacji producentów,
 • wykaz członków organizacji producentów wraz z podstawowymi danymi – w przypadku organizacji producentów.

Kto powinien być wpisany do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów?

O wpis do Ewidencji Producentów powinni się starać:

 • producenci rolni - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące rolnikami,
 • posiadacze zwierząt - podmioty prowadzące miejsce gromadzenia zwierząt, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • organizacje producentów - grupy producentów rolnych, związki grup producentów rolnych, wstępnie uznane organizacje producentów owoców i warzyw,
 • podmioty prowadzące zakład utylizacyjny - zajmujące się utylizacją zwłok zwierzęcych,
 • potencjalni beneficjenci - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędące producentami rolnymi, organizacjami producentów lub podmiotami prowadzącym zakład utylizacyjny,
 • beneficjenci programów rybackich.

Jak złożyć wniosek o wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 4 sposoby:

 • osobiście - w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • listownie - na adres biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • faksem,
 • przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga! Złożenie wniosku przez Internet jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest na nim wymagany podpis osoby trzeciej, na przykład współmałżonka. 

Gdzie złożyć wniosek o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów?

Wniosek o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów należy złożyć na ręce kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskującego (z listą oddziałów regionalnych można zapoznać się tutaj).

Kiedy należy złożyć wniosek o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów?

Termin złożenia wniosku o wpis do Ewidencji będzie się różnił ze względu na charakter wykonywanych czynności. Co do zasady, każdy producent powinien złożyć stosowny dokument nie później niż w dniu składania wniosku o przyznanie płatności, lecz istnieje kilka wyjątków. 

 • posiadacze zwierząt – nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt,
 • posiadacze zwierząt mający:
  • miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie:
   • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
   • obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
  • rzeźnię,

→ muszą złożyć wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności

 • podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne – nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji,
 • przetwórcy – nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru,
 • producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów – w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach dotacji z Unii Europejskiej,
 • producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów – w dniu składania wniosku o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wniosek o wpis do Ewidencji Producentów

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby uzyskać wpis do Krajowej Ewidencji Producentów, należy dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa następujące dokumenty:

Zmiana danych w Ewidencji Producentów – jak to zrobić?

Wpisany do rejestru producent jest zobowiązany do zgłoszenia kierownikowi powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdej zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. Musi to zrobić w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Aby tego dokonać, należy ponownie wypisać wniosek o wpis do Ewidencji, jednak tym razem zaznaczyć cel: zmiana danych

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku o wpis do Krajowej Ewidencji Producentów?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku w tej sprawie jest bardzo krótki – urzędnik ma obowiązek niezwłocznie zająć się analizą dostarczonych dokumentów. Zazwyczaj cały proces trwa od 1 do maksymalnie kilku dni

Uwaga! Jeżeli w złożonym dokumencie pojawią się niejasności, które będą wymagały wszczęcia postępowania wyjaśniającego, rozpatrywanie wniosku może potrwać około miesiąca, a w skrajnych przypadkach – nawet do dwóch. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Wyślij dokument przez internet - wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej