Alimenty - Pozew o alimenty na dziecko

Aktualizacja: 15 września 2021

Egzekucja alimentów

Warunki alimentacyjne w Polsce uzależnione są od wielu czynników, a ich egzekucja obrosła w wiele mitów i wątpliwości. Jeśli dłużnik nie płaci alimentów terminowo lub unika opłat, należy udać się po pomoc do komornika. Przedstawiamy przebieg procesu wyegzekwowania alimentów, który zawiera niezbędne informacje do wszczęcia postępowania i uzyskania należności finansowych. Z naszą pomocą dowiesz się, jak powinien wyglądać wniosek do komornika o egzekucję alimentów

Pierwszy krok do egzekucji alimentów na dziecko

Wszelkie czynności związane z wnioskowaniem o należności alimentacyjne rozpoczynają się od postępowania sądowego, podczas którego ustala się sądowy werdykt orzekający, czy możliwe jest złożenie wniosku do komornika o egzekucję alimentów. W tym przypadku sąd musi wydać tzw. klauzulę wykonalności, która upoważnia do rozpoczęcia egzekucji należnych środków. Nadanie tytułu wykonawczego, tj. tytułu egzekucyjnego zawierającego wskazaną klauzulę wykonalności, jest konieczna do wnioskowania przez wierzyciela. 

Jak wygląda egzekucja komornicza? 

Po ustaleniu stanu majątkowego rozpoczyna się procedura postępowania egzekucyjnego alimentów. Najczęściej wybieraną opcją jest przejęcie części wynagrodzenia dłużnika, zwykle alimenty stanowią 60% wypłaty. Możliwym jest również zajęcie konta bankowego lub ruchomości zobowiązanego (pojazdy, sprzęt elektroniczny RTV, meble itp.)  zobowiązanego. 

Koszty postępowania sądowego i komorniczego spoczywają na dłużniku, który jest zobligowany do ich opłacenia. 

Co w przypadku niemożności ustalenia stanu majątkowego dłużyciela?

Jeśli komornik (z lub bez pomocy policji) nie może ustalić miejsca zamieszkania i stanu majątkowego zobowiązanego, wierzyciel powinien udać się do niego po wystawienie właściwego zaświadczenia. Z takim dokumentem musi wybrać się do ośrodka pomocy społecznej, aby uzyskać należność finansową z Funduszu Alimentacyjnego
 


Pozew o alimenty do komornika - co zawiera, gdzie złożyć i ile kosztuje?

Na wniosek wierzyciela rozpoczyna się postępowanie o egzekucję alimentów, który może być złożony na ręce komornika sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Składanie wniosku nie jest obarczone dodatkowymi opłatami, a koszty toku postępowania w całości przejmuje sąd. 

Przy składaniu podania do komornika należy pamiętać o tym, by wraz z wnioskiem złożyć odpis lub kopię tytułu wykonawczego w postaci orzeczenia uprawnia komornika do wszczęcia procesu egzekucyjnego. Przyspieszenie postępowania jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia niektórych informacji wniosku do komornika, w  tym podania danych o dłużniku - miejscu jego pracy, dochodach, własnościach itp. W tym celu najlepiej udać się bezpośrednio do komornika i poprosić o wsparcie i rzeczową pomoc. 

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Na ten moment nie ma gotowego wzoru pozwu o alimenty. Wskazane zostały jednak informacje, które takowy wniosek powinien zawierać: 

 • dane osobowe (imię i nazwisko) komornika oraz dane adresowe kancelarii,
 • Sąd rejonowy, przy którym działa komornik,
 • dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL i/lub NIP) i dane adresowe wierzyciela, 
 • numer rachunku, na który wierzyciel chce otrzymać należność alimentacyjną, 
 • dane osobowe przedstawiciela ustawowego wierzyciela, 
 • dane osobowe i adresowe dłużnika, 
 • określenie w tytule wykonawczym oznaczenia tytułu egzekucyjnego oraz informacji dot. klauzuli wykonalności, 
 • wniesienie o wyegzekwowanie należności finansowych, w tym: podanie wartości kwoty głównej, odsetki (ich rodzaj i okres płatności - od kiedy i do kiedy), koszty postępowania sądowego i klauzulowego, pozostałe należności pieniężne, 
 • wniesienie o egzekucję należności niepieniężnych (o ile takowe istnieją), 
 • stan majątkowy dłużnika, w tym: nieruchomości i ruchomości zobowiązanego, 
 • czytelny podpis wnioskującego (imię i nazwisko), miejscowość i data. 

Oprócz wniosku powinny zostać złożone również załączniki obejmujące: tytuł wykonawczy, pełnomocnictwo, oświadczenie o wyborze komornika oraz inne. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - egzekucja alimentów w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie