Zgłoszenie podatku od nieruchomości

Aktualizacja: 25 października 2020Za co płaci się podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości to opłata, którą ponoszą właściciele dóbr nieruchomych czyli np. działek budowlanych, domów, garaży, mieszkań itp.

Płacimy go za:

 • wszystkie grunty, oprócz gruntów rolnych i lasów
 • budynki będące w naszym posiadaniu;
 • mieszkania lub lokale użytkowe, które posiadają księgę wieczystą.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne, które można określić jako:

 • właściciela nieruchomości;
 • osobę, która jest posiadaczem samoistnym (używa gruntów jak właściciel, mimo że nim nie jest);
 • użytkownika wieczystego gruntów własności publicznej (państwowej lub samorządowej);
 • posiadacza mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości? 

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zwolnione są z podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej;
 • budynki gospodarcze tworzące gospodarstwo rolne, służące wyłącznie do działalności rolniczej;
 • grunty i budynki, które wpisane są do rejestru zabytków (jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków); 
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione;
 • grunty, altany, obiekty gospodarcze (do 35m2) i budynki, które położone są w rodzinnym ogrodzie działkowym;
 • działki przyzagrodowe, których właścicielami są osoby należące do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba w wieku emerytalnym;
  • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • inwalida I lub II stopnia;
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolna do samodzielnej egzystencji. 

Który ze współwłaścicieli powinien opłacić podatek? 

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy. Nie ma znaczenia, który ze współwłaścicieli zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego może to zrobić w całości jeden współwłaściciel (a później rozliczyć się z pozostałymi), lub od razu przy składaniu wniosków podzielić między siebie kwotę i każdy opłaci swoją część.


Zgłoszenie podatku od nieruchomości

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Osoby fizyczne

Do poprawnego opłacenia podatku od nieruchomości potrzebny będzie dokument zwany IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Od połowy 2019 roku obowiązuje oficjalnie opublikowany wzór tego dokumentu. Do niego należy dołączyć również załączniki:

 • ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Takie osoby zamiast informacji składają deklarację:

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Stosowne dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy/miasta, w którym zlokalizowana jest nieruchomość. Jeżeli:

 • posiadasz kilka działek lub nieruchomości, ale znajdują się w tej samej gminie - składasz jeden wniosek,
 • posiadasz kilka działek lub nieruchomości w różnych gminach - stosowne druki składasz osobno w każdej z gmin.

Jako współwłaściciel nieruchomości możesz złożyć wniosek samodzielnie lub razem z pozostałymi współwłaścicielami.

WAŻNE: nawet jeśli właściciel jest zwolniony z opłaty, musi złożyć stosowny druk informacji o nieruchomościach.

W jakiej formie należy złożyć druki?

Druk może zostać złożony na trzy sposoby:

 1. osobiście, zanosząc go do odpowiedniego urzędu gminy /miasta,
 2. listownie, przesyłając pocztą dokumenty na adres odpowiedniego urzędu,
 3. lub internetowo, za pośrednictwem systemu ePUAP, po zalogowaniu się Profilem Zaufanym

Kto i kiedy składa informację/deklarację o podatku od nieruchomości?

Osoba, która:

 • zakupiła nieruchomość,
 • zaczyna z niej korzystać jako właściciel,
 • zyskała prawo użytkowania wieczystego danej nieruchomości lub
 • zmieniła się wysokość wcześniej obliczonego podatku danej nieruchomości (np. w związku ze sprzedażą części gruntu)

zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zdarzenia złożyć IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Osoba, która buduje dom i:

 • jest na etapie jego wykańczania,
 • rozbudowuje go,
 • korzysta z niego przed wykończeniem,

zobowiązana jest do opłaty podatku od nieruchomości dopiero w kolejnym roku. Wtedy IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć do dnia 15 stycznia przyszłego roku.

WAŻNE: osoba, która w kolejnym roku jest właścicielem tych samych nieruchomości bez żadnych zmian (to samo mieszkanie, dom, działka) - nie musi składać kolejnej informacji o nieruchomościach. Wtedy otrzymuje od gminy aktualną na dany rok stawkę podatku. 

Podatek od nieruchomości

Jaka są stawki podatku od nieruchomości? 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w danej gminie. Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy). Informacja o aktualnych stawkach podatku od nieruchomości jest dostępna w urzędzie gminy/miasta

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli jesteś nowym właścicielem i złożyłeś informację o nieruchomościach, gmina wyśle do Ciebie pismo z wysokością podatku, który następnie musisz uregulować, według wskazanego na piśmie harmonogramu. Jeśli decyzja wpłynie po terminie płatności raty – ratę należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i użytkujesz nieruchomość dłużej i otrzymujesz co roku od gminy pismo z wysokością podatku, wtedy Twój harmonogram opłat wynosi odpowiednio:

 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 7,80 zł, nie dostaniesz decyzji i nie zapłacisz podatku,
 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 100 zł, wtedy opłacasz całość za jednym razem, w terminie pierwszej raty czyli do 15 marca danego roku,
 • jeśli podatek roczny jest wyższy niż 100zł, wtedy możesz opłacać go według poniższego harmonogramu rat:
  • I rata  > do 15 marca,
  • II rata  > do 15 maja,
  • III rata  > do 15 września,
  • IV rata  > do 15 listopada.

Jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, podatek opłacasz za poszczególne miesiące w ratach tak długo, jak długo trwa obowiązaek podatkowy:

 • do 31 stycznia (za styczeń)
 • do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca

Gdzie można zapłacić podatek?

Podatek od nieruchomości można uregulować:

 • w kasie urzędu gminy/miasta;
 • przelewem na wskazane konto gminy/miasta;
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Gdzie można złożyć wniosek podatek od nieruchomości w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Podatek od nieruchomości

Wyślij przez internet wniosek o podatek od nieruchomości

ePUAP
Zaloguj się i wypełnij wniosek online


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.