Podatek od nieruchomości Warszawa - stawki i deklaracja 2023

Podatek od nieruchomości Warszawa

Właściciele nieruchomości, na przykład domów, garaży czy działek budowlanych, zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości. Ile wynosi podatek od nieruchomości? Gdzie i jakie dokumenty złożyć? Do kiedy opłacić podatek od mieszkania/domu? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Za co płaci się podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości to opłata, którą ponoszą właściciele dóbr nieruchomych, czyli np. działek budowlanych, domów, garaży, mieszkań itp.

Uiszcza się go za:

Jeżeli podatnik chce uzyskać zaświadczenie o tym, że stale opłaca podatek od nieruchomości, może starać się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości w Warszawie.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Kto płaci podatek od nieruchomości w Warszawie?

Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne. Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości mają:

 • właściciel nieruchomości np. przez jej zasiedzenie,
 • osoba, która jest posiadaczem samoistnym (używa gruntów jak właściciel, mimo że nim nie jest),
 • użytkownik wieczysty gruntów własności publicznej (państwowej lub samorządowej),
 • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Który ze współwłaścicieli powinien opłacić podatek? 

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy. Nie ma znaczenia, który ze współwłaścicieli zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego może to zrobić w całości jeden współwłaściciel (a później rozliczyć się z pozostałymi), lub od razu przy składaniu wniosków podzielić między siebie kwotę i każdy opłaci swoją część. 

Kto nie musi płacić podatku od domu / mieszkania w Warszawie? 

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zwolnione są z podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej,
 • budynki gospodarcze tworzące gospodarstwo rolne, służące wyłącznie do działalności rolniczej,
 • grunty i budynki, które wpisane są do rejestru zabytków (jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków), 
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty, altany, obiekty gospodarcze (do 35m2) i budynki, które położone są w rodzinnym ogrodzie działkowym,
 • działki przyzagrodowe, których właścicielami są osoby należące do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba w wieku emerytalnym,
  • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności → dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w Warszawie,
  • inwalida I lub II stopnia,
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowych,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • obiekty przeznaczone na edukację i rozwój dzieci i młodzieży,
 • budynki i grunty położone na terenach parków narodowych lub rezerwatów przyrody,
 • uczelnie i instytuty badawcze, jednostki puliczne prowadzące działalność oświatową, a także żłobki w Warszawie i kluby dziecięce,
 • centra badawczo-rozwojowe.

Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli osoba zostaje nowym właścicielem i złożyła informację o nieruchomościach, gmina wyśle do niej pismo z wysokością podatku, który następnie musi uregulować, według wskazanego na piśmie harmonogramu. Jeśli decyzja wpłynie po terminie płatności raty – ratę należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

Kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli właściciel jest osobą fizyczną i użytkuje nieruchomość dłużej i otrzymuje co roku od gminy pismo z wysokością podatku, wtedy harmonogram opłat wynosi odpowiednio:

 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 8,51 zł - właściciel nie dostanie decyzji i nie zapłaci podatku,
 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 100 zł - właściciel opłaca całość za jednym razem, w terminie pierwszej raty czyli do 15 marca danego roku,
 • jeśli podatek roczny jest wyższy niż 100 zł - właściciel może opłacać go według poniższego harmonogramu rat:
  • I rata  > do 15 marca,
  • II rata  > do 15 maja,
  • III rata  > do 15 września,
  • IV rata  > do 15 listopada.

Jeśli właściciel jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, podatek opłaca za poszczególne miesiące w ratach tak długo, jak długo trwa obowiązek podatkowy:

 • do 31 stycznia (za styczeń),
 • do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości?

Jakie są stawki podatku od nieruchomości? 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w Warszawie. Miasto Warszawa określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z corocznego obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych). Informacja o aktualnych stawkach podatku od nieruchomości jest dostępna w urzędzie dzielnicy.

Gdzie można zapłacić podatek od nieruchomości w Warszawie?

Podatek od nieruchomości można uregulować:

 • w kasie urzędu dzielnicy,
 • przelewem na wskazane konto dzielnicy,
 • u osoby, którą wyznaczyło miasto (inkasenta).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenie podatku od nieruchomości

Zgłoszenie podatku od nieruchomości w Warszawie

Kto i kiedy składa informację/deklarację o podatku od nieruchomości?

Osoba, która:

 • zakupiła nieruchomość,
 • zaczyna z niej korzystać jako właściciel lub
 • zmieniła się wysokość wcześniej obliczonego podatku danej nieruchomości (np. w związku ze sprzedażą części gruntu)

zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zdarzenia złożyć IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę w Warszawie, lub buduje dom bez pozwolenia i:

 • jest na etapie jego wykańczania,
 • rozbudowuje go,
 • korzysta z niego przed wykończeniem,

zobowiązana jest do opłaty podatku od nieruchomości dopiero w kolejnym roku. Wtedy IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć do dnia 15 stycznia przyszłego roku.

Osoba, która w kolejnym roku jest właścicielem tych samych nieruchomości bez żadnych zmian (to samo mieszkanie, dom, działka) - nie musi składać kolejnej informacji o nieruchomościach. Wtedy otrzymuje od gminy aktualną na dany rok decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. 

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Osoby fizyczne

Do poprawnego opłacenia podatku od nieruchomości potrzebny będzie dokument zwany IN-1 - Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Od połowy 2019 roku obowiązuje oficjalnie opublikowany wzór tego dokumentu. Do niego należy dołączyć również załączniki:

Podatek od nieruchomości
 
 • ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Takie osoby zamiast informacji składają deklarację:

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Stosowne dokumenty należy złożyć w urzędzie dzielnicy. Jeżeli:

 • właściciel posiada kilka działek lub nieruchomości, ale znajdują się w tej samej gminie - wówczas składa jeden wniosek,
 • właściciel posiada kilka działek lub nieruchomości w różnych gminach - wówczas składa stosowne druki osobno w każdej z gmin.

Współwłaściciel nieruchomości może złożyć wniosek samodzielnie lub razem z pozostałymi współwłaścicielami.

Nawet jeśli właściciel jest zwolniony z opłaty, musi złożyć stosowny druk informacji o nieruchomościach.

W jakiej formie należy złożyć druki?

Druk może zostać złożony na trzy sposoby:

 1. osobiście, zanosząc go do urzędu dzielnicy,
 2. listownie, przesyłając pocztą dokumenty na adres urzędu dzielnicy,
 3. lub internetowo, za pośrednictwem systemu ePUAP, po zalogowaniu się Profilem Zaufanym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452)

Gdzie załatwić sprawę podatek od nieruchomości w Warszawie?

Aby załatwić sprawę podatek od nieruchomości w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 17 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę podatek od nieruchomości online?

ePUAP
Zaloguj się i wypełnij wniosek online

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,9 tys. dokumentów!
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości

Pobierz dokument
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Pobierz dokument
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Pobierz dokument
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Pobierz dokument
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Pobierz dokument

Powiązane tagi