Czym jest podatek od nieruchomości i co powinieneś o nim wiedzieć?

12 listopada 2020 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 3 min. czytania

Właściciele nieruchomości takiej jak mieszkania, domy, garaże czy działki budowlane muszą liczyć się z tym, że będą mieli każdego roku do opłacania podatek od nieruchomości. Co to jest i dlaczego trzeba go płacić?

Czym jest podatek od nieruchomości i co powinieneś o nim wiedzieć?
Czym jest podatek od nieruchomości i co powinieneś o nim wiedzieć?

Definicja podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, który pobierają samorządy gminne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on pobierany od właścicieli za grunty nie będące gruntami rolnymi ani lasami, za budynki a także za mieszkania lub lokale użytkowe, posiadające księgę wieczystą.

Zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości

Niektóre nieruchomości są zwolnione z obowiązku opłacania podatku. Reguluje to art. 2 ust. 2-3 u.p.o.l.  i są to m.in. budynki gospodarcze będące gospodarstwami rolnymi bądź wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej, budynki wpisane do rejestru zabytków, grunty i altany położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych a także nieużytki i użytki ekologiczne. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie z płacenia podatku dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość opłaty jest ustalana w oparciu o powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków bądź ich części a także stawki podatku, określonej przez odpowiednią gminę, ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. Stawki te nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne, określone przez ustawę. Decyzja o wysokości opłaty jest wysyłana corocznie przez gminę.

Płatności podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wysokość wynosi powyżej 100 zł,  opłacany jest w czterech równych ratach, w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku podatkowego. Podatek roczny mniejszy niż 100 zł natomiast jest opłacany w w całości za jednym razem w terminie do 15 marca danego roku. Podatek w kwocie niższej niż 7,80 zł nie jest pobierany.

Osoby prawne a także jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, opłacają podatek za poszczególne miesiące do 31 stycznia za styczeń oraz do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Deklaracja o podatku od nieruchomości

Osoba, która nabyła nieruchomość lub zyskała prawo użytkowania wieczystego, jest zobowiązana terminie nieprzekraczającym 14 dni do złożenia druku IN-1 – druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Natomiast osoby, które budują dom i są już na etapie jego wykańczania bądź rozbudowują go, wniosek składają do dnia 15 stycznia kolejnego roku.


Powiązana sprawa