Żłobek

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Żłobek umożliwia załatwienie 2 spraw

W celu załatwienia spraw w Żłobkach przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Żłobek to często pierwszy etap edukacji dla najmłodszych. Dzieci uczą się i poznają świat poprzez zabawę, aby przygotować się do nauki w przedszkolu. Wszystko przebiega pod okiem doświadczonych pedagogów.

Rodzaje żłobków

W Polsce istnieją 2 rodzaje żłobków:

  • publiczne - tworzone i prowadzone przez gminy,
  • prywatne - tworzone i prowadzone przez prywatne podmioty.

Kto może tworzyć i prowadzić żłobki?

Do podmiotów mogących prowadzić żłobki należą:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa),
  • instytucje publiczne (na przykład urząd, sąd, trybunał, NFZ, PAN),
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Struktura organizacyjna żłobków

Na czele każdej placówki tego typu stoi dyrektor, którym może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi bądź średnie/średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Największą część personelu każdego żłobka stanowią opiekunowie, którzy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie np. z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Niektóre żłobki posiadają także wolontariuszy, którzy wspomagają opiekunów w zakresie opieki nad dziećmi. Jeżeli do placówki uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, powinna ona zatrudniać również położną lub pielęgniarkę.

Zadania żłobków

Do głównych zadań tych placówek należą: 

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.