Karta EKUZ Gliwice - wniosek do NFZ online i PDF 2023

Weryfikacja: 13 marca 2023

Karta EKUZ

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to karta, która potwierdza, że ubezpieczony może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA - na koszt NFZ.

Karta EKUZ zobowiązuje do udzielenia posiadaczowi niezbędnej pomocy medycznej za granicą, jednakże na warunkach i prawach wynikających z ustaw i przepisów danego kraju członkowskiego. Jest zatem traktowany jak inni ubezpieczeni w tym państwie. Jeśli na przykład jakieś świadczenie wymaga dopłaty w danym kraju, posiadacz karty EKUZ również będzie musiał takie koszty ponieść. 

Udając się do lekarza za granicą należy upewnić się, że korzysta on z publicznego systemu opieki zdrowotnej. Tylko wtedy można skorzystać z pomocy medycznej finansowanej ze środków publicznych.

 

Komu przysługuje karta EKUZ?

Karta EKUZ może być wydana w dwóch przypadkach tymczasowego pobytu za granicą:

 1. pobyt czasowy turystyczny (np. wakacje), edukacyjny (stypendia, Erasmus), inny dłuższy pobyt czasowy,
 2. wyjazd pracowniczy (pobyt za granicą w związku z wykonywaną pracą).

Karta EKUZ przysługuje tylko tym osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadają prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Karta zapewnia tylko pewien zakres ochrony i nie gwarantuje pokrycia wszelkich kosztów leczenia. Kompleksową ochronę zyskuje się z dodatkowym ubezpieczeniem turystycznym.

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Kartę EKUZ ma różną datę ważności, w zależności od statusu osoby ubezpieczonej. Może być ważna:

 • 20 lat dla osób:
 • do 18. roku życia dla osób:
  • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierających świadczenie rentowe,
 • 5 lat dla osób:
  • pobierających świadczenia emerytalne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego,
  • niemających 18 lat i niemających ubezpieczenia, ale posiadających obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia 18. urodzin),
 • 3 lata dla osób ubezpieczonych:
 • 1,5 roku dla:
  • rencistów,
  • członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadających więcej niż 18 lat,
  • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię,
  • dzieci lub uczniów posiadających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy (pół roku):
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, posiadających obywatelstwo polskie i mieszkających w Polsce,
  • kobiet w ciąży lub w trakcie porodu, posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkających w Polsce,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP,
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • 2 miesiące dla:
  • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,
  • osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 90 dni dla:
  • niemających ubezpieczenia, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza,
 • 42 dni dla:
  • kobiet niemających ubezpieczenia, ale będących w połogu, posiadających obywatelstwo polskie i mieszkających w Polsce.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Gliwicach online lub osobiście?

Kartę EKUZ w Gliwicach można zdobyć w 3 prostych krokach:

1. Wypełnić wniosek PDF o kartę EKUZ

Na dole strony udostępniono dwa wnioski: 

 • dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia),
 • dla osób wyjeżdżających służbowo (wyjazd pracowniczy).

Należy wybrać odpowiedni wniosek, wydrukować go i wypełnić zgodnie z prawdą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli wnioskujący ma 18 lat, jest uczniem albo studentem. Jeśli ma nieważną legitymację – musi dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczy. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
 • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
 • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli wnioskujący jest osobą bezrobotną i wyjeżdża za granicę, żeby szukać pracy,
 • dokument stanowiący potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego:
  • aktualne zaświadczenie płatnika składek - jeżeli wnioskuje pracownik,
  • aktualne zaświadczenie z KRUS - jeżeli wnioskuje osoba prowadząca działalność gospodarczą,
  • legitymacja emerytalna, odcinek emerytury - jeżeli wnioskuje emeryt,
  • legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej - jeżeli wnioskuje rencista,
  • dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS - jeżeli wnioskuje osoba, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy - jeżeli wnioskuje bezrobotny,
  • ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni - jeżeli wnioskuje student, którego do ubezpieczenia zgłosiła uczelnia,
  • legitymacja studencka lub uczniowska, dokument, który potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia, dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła wnioskującego do ubezpieczenia - jeżeli wnioskuje osoba zgłoszona do ubezpieczenia przez członka rodziny.

2. Złożyć online, osobiście w oddziale NFZ właściwym dla miejscowości Gliwice, lub wysłać wypełniony wniosek pocztą

Wypełniony wniosek można:

 • wysłać online za pomocą ePUAP → wymagany Profil Zaufany,
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • zeskanować i wysłać mailem na adres: [email protected] (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ, tj. wyjazd związany z pracą),
 • złożyć osobiście oddziale NFZ właściwym dla Gliwice,
 • złożyć przez pełnomocnika w oddziale NFZ właściwym dla Gliwice,
 • wysłać pocztą do wojewódzkiego oddziału NFZ właściwego dla Gliwice.

Gdzie można odebrać kartkę EKUZ?

3. Odebrać kartę EKUZ 

Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale NFZ, w którym został złożony lub wysłany wniosek, pocztą – jeśli zaznaczono taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek przesłano za pomocą ePUAP.

Upoważnienie do złożenia wniosku/odbioru EKUZ

Jeżeli wnioskujący nie może odebrać samodzielnie karty EKUZ, może poprosić o to inną osobę. Wystarczy wypisać upoważnienie do złożenia wniosku i odebrania karty EKUZ, które pełnomocnik musi zabrać ze sobą, jeżeli chce odebrać dokument. To samo oświadczenie można wykorzystać również w momencie wnioskowania o EKUZ.

Czas oczekiwania na europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

To, ile potrwa wyrobienie karty EKUZ zależy od sposobu złożenia wniosku:

 • osobiście w oddziale NFZ - kartę otrzymuje się od ręki,
 • listownie / online - kartę zazwyczaj otrzymuje się do 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia wniosku. Status wniosku można sprawdzić na stronie www.statussprawywue.nfz.gov.pl wpisując unikalny numer identyfikujący sprawę.

Jak wyrobić kartę EKUZ dla dziecka w Gliwicach?

Jak wyrobić kartę EKUZ dla dziecka w Gliwicach?

Kartę EKUZ mogą posiadać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Procedura wnioskowania o dokument dla dziecka w Gliwicach jest niemalże identyczna - różnica polega na tym, że osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie złożyć wniosku o wydanie karty. W jej imieniu robi to rodzic bądź opiekun prawny. Do poprawnie wypełnionego wniosku dziecko musi dołączyć legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w szkole. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta EKUZ w Gliwicach?

Niestety nie znaleźliśmy oddziału NFZ w Gliwicach w naszej bazie. Najczęściej placówki NFZ znajdują się w miastach na prawach powiatu oraz miastach wojewódzkich.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 41,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie karty EKUZ - pobyt czasowy

We wniosku o wydanie karty EKUZ należy wypełnić i złożyć do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pobierz dokument
Wniosek o wydanie karty EKUZ - wyjazd pracowniczy

Wniosek o wydanie karty EKUZ przeznaczony dla osób, które opuszczają granice kraju ze względu na wykonywaną pracę.

Pobierz dokument
Upoważnienie do złożenia wniosku/odebrania karty EKUZ
Pobierz upoważnienie