Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - ZUS OL-9, KRUS N-14 i inne 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 21 listopada 2023 7 min. czytania

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie o stanie zdrowia może okazać się przydatne w wielu życiowych sytuacjach. Czym jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia? Kto i z jakich powodów może się starać o otrzymanie takiego dokumentu? Kiedy przysługuje bezpłatne zaświadczenie, a kiedy jego otrzymanie wiąże się z kosztami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poradniku.

Czym jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia?

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia jest wystawiane na prośbę pacjenta. Dokument informuje o faktycznym stanie zdrowia osoby ubiegającej się o zaświadczenie. W wystawionym dokumencie powinny zostać zawarte między innymi choroby przewlekłe i współistniejące.

Zaświadczenie ma na celu jedynie informowanie o aktualnym stanie pacjenta. Nie zawiera się w nim informacji o tym, czy stan zdrowia na coś nie pozwala.

Przykład: W momencie, gdy lekarz stwierdzi, że obecny stan zdrowia dziecka nie pozwala na wyjazd na obóz sportowy lub podjęcie nauki w danej szkole, nie zamieszcza takiej informacji na zaświadczeniu. Zamieszcza jedynie informację o tym, z jakimi chorobami zmaga się pacjent. Informacje o ewentualnych przeciwwskazaniach umieszcza na osobnym dokumencie.

Kto może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia?

Kto może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia?

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w zależności od jego przeznaczenia może zostać wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Dodatkowo w przypadku wątpliwości lekarza POZ, może on skierować osobę ubiegającą się o zaświadczenie do lekarza o konkretnej specjalizacji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS

Zaświadczenie o stanie zdrowia do renty wymaga wypełnienia przez lekarza specjalnego formularza OL-9. Jest to dokument wymagany przez ZUS przy ubieganiu się między innymi o świadczenie zasiłkowe, rehabilitacyjne albo o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy - dokument dołącza się do protokołu powypadkowego. Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawsze wypełnia lekarz. Powinno ono być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o świadczenie.

W formularzu znajdują się pola do wypełnienia takie jak:

 • dane osoby ubezpieczonej:
 • rozpoznanie:
  • choroba podstawowa,
  • choroby współistniejące,
 • opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia,
 • rokowanie (określa obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania do dalszego leczenia i rehabilitacji),
 • informację o tym, czy osoba ubezpieczona jest zdolna, czy też nie do zgłoszenia się na badanie przez lekarza orzecznika ZUS,
 • załączniki,
 • data,
 • podpis oraz pieczęć lekarza.
Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS - wzór PDF

Zaświadczenie o stanie zdrowia KRUS

Podobnie jak w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, również w Kasie Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane jest na specjalnym formularzu — N-14. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia.

W formularzu znajdują się pola takie jak:

 • miejscowość i data,
 • dane osoby ubezpieczonej:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres,
  • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • rozpoznanie: choroba podstawowa oraz choroby współistniejące,
 • opis dotychczasowego przebiegu choroby i leczenia,
 • wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych (potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących),
 • ocena wyników dotychczasowego leczenia i rokowanie,
 • określenie czy osoba ubezpieczona jest zdolna, czy też nie, do osobistego stawienia się na badanie przez lekarza rzeczoznawcę lub komisję lekarską,
 • załączniki,
 • podpis i pieczątka lekarza.
Zaświadczenie o stanie zdrowia KRUS - wzór PDF

Gdzie można ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia?

O zaświadczenie o stanie zdrowia można ubiegać się u lekarza pierwszego kontaktu lub u specjalisty.

Ile kosztuje zaświadczenie o stanie zdrowia?

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia?

To ile będzie kosztować wydanie zaświadczenia, jest zależne między innymi od tego, do jakiego celu jest wystawiane oraz od placówki, przez którą zostanie wystawione.

Zaświadczenia i orzeczenia bezpłatne

Dokumenty, które pacjenci mogą uzyskać bezpłatnie to:

 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane z:
  • dalszym leczeniem lub rehabilitacją np. zaświadczenia, które należy okazać lekarzom specjalistom, do których kierowany jest pacjent,
  • uczestnictwem pacjenta w turnusach rehabilitacyjnych → jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?,
  • niezdolnością do pracy,
  • kontynuowaniem lub podjęciem nauki np. zaświadczenia dla nauczyciela o usprawiedliwieniu nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby, lub zaświadczenia niezbędne podczas zdawania egzaminów do szkoły policealnej,
  • uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, np. zaświadczenia niezbędne do uczestniczenia w zawodach lub zajęciach sportowych czy koloniach. Sprawdź, jak napisać zgodę na udział dziecka w zawodach sportowych.
 • wydawane dla celów:
  • pomocy społecznej np. zaświadczenia, że pacjent znajduje się pod stałą opieką lekarską lub wymaga stosowania na stałe leków,
  • orzecznictwa o niepełnosprawności,
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  • ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie,
  • uzyskania dodatku lub zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wyżej wymienione zaświadczenia mogą być wystawiane także odpłatnie, jeśli są pobierane z prywatnych placówek medycznych, które taką usługę mają wpisaną do własnego cennika usług komercyjnych. Wysokość opłaty jest ustalana przez daną placówkę.

Zaświadczenia i orzeczenia, za które zapłaci ZUS lub KRUS

Płatne zaświadczenia i orzeczenia to dokumenty związane z:

 • orzekaniem o niezdolności do pracy (dla celów rentowych),
 • ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych.

 Za wyżej wymienione dokumenty, a także związane z nimi badania powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli ZUS lub KRUS.

Zaświadczenia i orzeczenia, za które zapłaci pacjent

Pozostałe zaświadczenia, które zostają wydane na prośbę pacjenta i służą do innych celów niż wymienione, powinny zostać opłacone przez osobę ubiegająca się o konkretne zaświadczenie. Przykładem takiego dokumentu może być:

 • zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych;
 • zaświadczenia do urzędu pracy potwierdzające, że pacjent ze względu na stan zdrowia nie mógł w danym dniu stawić się w urzędzie, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy,
 • zaświadczenie, że dziecko znajduje się pod stałą opieką lekarską w związku ze sprawą o alimenty,
 • dla potrzeb orzeczeń sądowych,
 • obdukcje w celach sądowo-lekarskich,
 • wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku),
 • zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą,
 • zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach niż lecznicze.

Ile ważne jest zaświadczenie o stanie zdrowia?

Ile ważne jest zaświadczenie o stanie zdrowia?

Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia.

Ile się czeka na wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia?

Zaświadczenia uzyskuje się podczas wizyty lekarskiej po badaniu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,9 tys. dokumentów!
Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS [PDF]
Pobierz dokument
Zaświadczenie o stanie zdrowia KRUS [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu